e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Tapu Harcı, Konut, Mobilya, Taşıt, Motosiklet Teslimlerinde KDV ve ÖTV İndiriminde Süre Uzatıldı.

21.03.2019 22:51 | Güncelleme: 21.03.2019 22:51

21/03/2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20/03/2019 tarihli ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tapu harcı ile konut, mobilya, taşıt, motosiklet teslimlerinde KDV ve ÖTV indirimi uygulamasında süre uzatımı yapıldı.

843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yapılan tapu harcı ile konut, mobilya, taşıt, motosiklet teslimlerinde KDV ve ÖTV indirimi uygulamasında süre uzatımları aşağıdaki gibidir.

- Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Konut ve işyeri (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Mobilya teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600 cm³’ü geçmeyip özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayan binek otomobillerinin ÖTV oranlarında uygulanan indirimin süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallar (beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri) için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Yakıt motorlu olan; motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

1-) Tapu harcına ilişkin düzenleme

31/10/2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, 31/03/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak alınacaktı.

843 Sayılı Kararın 1’inci maddesi ile söz konusu süre 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre söz konusu madde aşağıdaki gibi olmuştur:

“20-a) yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (31 Aralık 2019 tarihine kadar) Binde 15,”

2-) Konut Teslimlerinde İndirimli KDV Oranı Uygulaması

Konut ve işyerleri teslimlerinde KDV Uygulaması 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/4/2018 tarihli 2018/11674 sayılı BKK ile teslimi %18 oranında KDV’ye tabi olan konutlar ile işyerlerinin1 (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde uygulanacak KDV oranı %8’e indirilmiş, daha sonra yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu konutlar için %8 KDV oranı uygulaması 31/3/2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

843 Sayılı Kararın 2’nci maddesi ile söz konusu süre 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre konut ve işyeri teslimlerinde KDV uygulaması aşağıdaki gibi olmuştur:

(6) (2017/9759 sayılı Kararnamenin 22’nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 03/02/2017) (I) sayılı listenin 11’ inci sırasında yer alan net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

1* (2018/11750 sayılı Kararname ile değişmeden önceki ibare. Yürürlük: 18/5/2018)konutların Bu ibare, “konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla, konutlar için yürürlük tarihi 5/5/2018; işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için yürürlük tarihi 18/5/2018 tarihidir.

a) Beş yüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı (%8),

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) (31/12/2019 tarihine kadar (%8), uygulanır.

ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (%8)

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) (31/12/2019 tarihine kadar %8), uygulanır.

Öte yanda işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde de KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

3-) Mobilya Teslimlerinde KDV İndirimi

843 Sayılı Kararın 3’üncü maddesi ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere aşağıda yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

G.T.I.P.
Numarası

Eşyanın Tanımı

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya Bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

[Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10.00.00.00

Şilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29

Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmemektedir.

4-) Bazı Taşıt Teslimlerinde KDV İndirimi

Daha önce 31/03/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmişti.

843 Sayılı Kararın 3’üncü maddesi ile söz konusu süre 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

İndirimli orana tabi bu mallar aşağıdaki gibidir:

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

8701.20 Yarı römorkler için çekiciler
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
- Otobüs

 

 

- Midibüs

 

- Minibüs

87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)

 

  1. Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);
  2. Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler
 

- Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçen fakat 4000 cm³'ü geçmeyenler

 

- Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler

 
  1. Sadece elektrik motorlu olanlar
  2. Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler
 

- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

 

- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

 
  1. Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar
  2. Sadece elektrik motorlu olanlar
 

- Diğerleri

 
  1. Diğerleri
  2. Sadece elektrik motorlu olanlar
 

- Diğerleri

87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar,
itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar,
püskürtme    yapan    arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)
[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

 

2 87.16.20.00.00.00

Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar

Eşya taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar

87.16.31.00.00.00 - Tanker römork ve yarı römorklar
87.16.39. Diğerleri
87.16.40.00.00.00 Diğer römorklar ve yarı römorklar

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar (Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç) nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmeyecektir.

5-) Bazı Taşıt Teslimlerinde ÖTV İndirimi

31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranlan ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmişti. 31/12/2018 tarihine kadar (hu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranlan ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmişti. Daha sonra bu süre 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

2* 87.16.20.00.00.00, 87.16.31.00.00.00, 87.16.39. ve 87.16.40.00.00.00 G.T.P.İ No.lu kalemler 287 sayılı Cumhurbaşkanı Karının eki Karın 4’üncü maddesinde yer alan “87.05” ifadesinden sonra gelmek ve 1.1.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31/12/2018 tarihli 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenmiştir.

843 Sayılı Kararın 3’üncü maddesi ile söz konusu süre, 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre söz konusu ürünler ve ÖTV oranları, bu Karar öncesi oranlarla birlikte aşağıda gösterilmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

30/06/2019
tarihine kadar uygulanacak oran (%)

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) [Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı);
8415.83,00.90,00 Diğerleri (Bir

6,7

0

 

soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin
iç üniteleri)]

   

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompalan (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)
(Diğer soğutucu veya dondurucu
cihazlar; ısı pompaları hariç)

6,7

0

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

6,7

0

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı) Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

6,7

0

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları) Diğerleri

 

0

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları) Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg’ı geçmeyecek
kapasitede olanlar

6,7

0

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları) Evlerde kullanılanlar

6,7

0

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

6,7

0

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

6,7

0

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçen fakat 10 kg’ı
geçmeyenler

6,7

0

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası) Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

6,7

0

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası) Elektrikli olanlar

6,7

0

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası) Diğerleri

6,7

0

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları) Evlerde kullanılanlar

 

0

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

6,7

0

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyve veya sebze presleri, vb. et kıyma makinaları vb.) Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro- mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu
elektrik süpürgeleri hariç)

6,7

0

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç

6,7

0

 

kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç)
(8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

   

7-) Motosikletlerde İndirimli ÖTV Uygulaması

31/12/2018 tarihli ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31/12/2018 tarihli 540 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; 31/3/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların
özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmişti.

843 Sayılı Kararın 4’üncü maddesi ile söz konusu süre, 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu mallar tablo halinde verilmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi

1.1.2019
tarihi öncesinde uygulanan Vergi Oranı (%)

1.1.2019-
30.06.2019
tarihleri arası uygulanacak Vergi Oranı (%)

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

- Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler
8 0
8711.60.10.00.00

Sürekli nominal gücü 250 wattı

geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar
3 0
8711.60.90.00.12 Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler 3 0

843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

TÜRMOB


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !