e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Turizm Payı Beyannamesinde TÜRMOB Görüş ve Önerileri

09.10.2019 08:24 | Güncelleme: 09.10.2019 09:27

TÜRMOB Turzim Payı Beyannamesi hakkında görüş ve önerilerini Maliye Bakanlığına iletti.

- Beyanname 3 aylık olarak düzenlenmelidir.
- Ayrı bir beyanname düzenlenmesi yerine Geçici Vergi Beyannamesine eklenecek bir satır ile vergi alınmalıdır.
- Beyanname hakkında Ceza uygulanmasında belirsizlik bulunmaktadır.
- Kanunun uygulanmasına yönelik önce Yönetmelik yayınlanmalıdır.
- Turizm Katkı Payının başlangıç tarihi ertelenmelidir.

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Konu : Turizm Payı Beyanı

11/7/2019 tarihli ve 30832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş, söz konusu Kanunun “Turizm payı” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacağı belirtilmiş aynı maddenin altıncı fıkrası ile turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye. Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak. Bakanlığınız yetkili kılınmış; Başkanlığınızın söz konusu uygulamaya ilişkin olarak hazırladığı Tebliğ taslağı internet sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşmıştır.

Söz konusu taslağa ilişkin görüşlerimiz aşağıdaki gibidir.

1- Kurumlar vergisi mükellefleri için de turizm payı beyan dönemi 3 aylık olarak belirlenmelidir

Tebliğ taslağında 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak turizm katkı payının beyan dönemleri; kurumlar vergisi mükellefleri için aylık diğerleri için üç aylık olarak belirlenmiştir. Ancak beyan dönemlerinin kurumlar vergisi mükellefleri için de üç aylık olarak belirlenmesi gerekmektedir.

7183 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında turizm payının ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacağı belirtilmiş, 3 üncü fıkrasında ise turizm payının, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödeneceği açıklanmıştır. Kanunun 6 ncı maddenin 6 ncı fıkrasında turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayn ayn veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Tebliğ taslağının 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan düzenlemede kurumlar vergisi mükellefleri için turizm payı beyannamesinin elektronik ortamda aylık olarak verilmesi öngörülmektedir. Bu durum, kurumlar vergisi mükelleflerinin net satış rakamlarını aylık olarak tespit etmelerini gerektirmektedir ki bu fiilen mümkün değildir.

Mükelleflerin iade ve iskonto tutarları dönem sonlarında netleşmekte, mutabakatların yapılması zaman almaktadır. Mükellefler net satışlarım üçer aylık geçici vergi dönemleri sonu itibariyle çıkartmaktadır. Geçici verginin 3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17 nci günü akşamına kadar beyan edildiği ve ödendiği de gözönüne alındığında, turizm payı beyanının kurumlar vergisi mükellefleri için de üçer aylık dönemler halinde yapılmasının gereklilik olduğu değerlendirilmektedir.

2- Turizm payı ayn bir beyanname ile değil geçici vergi beyannamelerine eklenecek bir satır ile geçici vergi dönemleri itibariyle beyan edilmelidir.

Tebliğ taslağının 5 inci maddesinin 5 inci fıkrasında turizm payının beyan süresi, beyan dönemini takip eden ayın son günü olarak belirlenmiştir.

7183 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında turizm payının ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacağı belirtilmiştir.

Dolayısıyla turizm payının ayn bir beyanname ile değil beyan döneminin 3 er aylık dönemi takip eden ikinci ayın 17 günü akşamı olarak belirlenerek geçici vergi beyannamesine eklenecek bir satır ile geçici vergi beyanı ile birlikte beyan edilmesi uygun olacaktır.

3- Ceza uygulaması konusunda belirsizlik bulunmaktadır. Tebliğ taslağında ceza konusunda açıklama yer almalıdır.

Gerek Kanunda gerekse Tebliğ taslağında turizm payı beyannamesinin verilmemesinin yaptırımına yer verilmemiştir. 7183 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında vergi dairesi tarafından turizm payının beyan, tarh, tahakkuk ve tahsili ile red ve iadesinde; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacağı belirtilmektedir. Ancak bu durum kanuni süresinde verilmeyen bir turizm payı beyannamesi için vergi ziyaı cezası uygulanmasının gerekip gerekmeyeceği konusunda tereddüt uyandırmaktadır. Zira VUK’un 341 inci maddesinde vergi ziyamın, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade ettiği belirtilmiştir. Turizm payı esas itibariyle bir vergi olmakla birlikte Kanunda vergi ifadesi geçmemesi ihtilaflara neden olabilecektir. Bu nedenle konunun bir kanun değişikliğine gidilerek düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

4- Kanun uygulamasına ilişkin önce Yönetmelik yayımlanmalıdır.

7183 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasların 6 ncı maddenin uygulanmasıyla ilgili olanlar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle. Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir. Dolayısıyla Tebliğden önce Tebliğde yer alan düzenlemeleri de içeren Yönetmelik düzenlemesinin yayımlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

5- Turizm katkı payının başlangıç tarihi ertelenmelidir.

İngiltere'de faaliyette bulunan Thomas Cook gibi köklü ve dünyanın en büyük turizm şirketlerinden birinin iflas etmesi, turizm sektörünün içinde bulunduğu zor durumun bir göstergesi olup; turizm payı alınması uygulamasına geçilmesinin zamanlaması yeniden gözden geçirilmeli ve uygulamanın başlangıç tarihi ertelenmelidir.

TÜRMOB

 


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
Güncel Mevzuat haberlerine ücretsiz üye olun!

Muhasebe Bültenlerimize abone olun tüm haber ve mevzuatlara anında ulaşın..

ABONE OL