e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamı

20.09.2018 21:29 |

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK),Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı’nda

a) Karara  ekli  listedeki kurum,  kuruluş  ve  işletmelerin  münferit  ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TFRS'lerin uygulanmasına,

b) Bağımsız  denetime  tabi  olup,  ekli  listede  yer  almayan  kurum, kuruluş  ve  işletmelerin  münferit  ve  konsolide  finansal  tablolarının hazırlanmasında BOBİ FRS'nin uygulanmasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin isteğe bağlı olarak TFRS'leri uygulayabileceğine,

c) Yukarıdaki kapsama dâhil olmayan kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik  Kurum  tarafından  henüz  bir  TMS  yayınlanmadığından  bunların münferit  ve/veya  konsolide  finansal  tablolarının  hazırlanmasında yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve  işletmelerin  münferit  ve/veya  konsolide  finansal  tablolarının hazırlanmasında  isteğe  bağlı  olarak  TFRS'leri  ya  da  BOBİ  FRS'yi uygulayabileceğine,karar vermiştir.

KGK tarafından çıkarılarak 19 Eylül 2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRKİYE  MUHASEBE  STANDARTLARI  (TMS)  UYGULAMA KAPSAMINA  İLİŞKİN  KURUL KARARI’nda; Türk Ticaret Kanununun 88 inci ve Geçici l inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu,  26’ncı ve Geçici l’inci maddeleri uyarınca bu  kapsamdaki  kurum,  kuruluş  ve  işletmelerin  münferit  ve  konsolide  finansal  tablolarının hazırlanmasında esas alınacak Türkiye Muhasebe Standartları belirlenmiştir.

KGK, söz konusu Karara göre Türkiye’de geçerli olan finansal raporlama standardı uygulamasını aşağıdaki şekildeki gibi özetlemektedir.

TABLO İÇİN TIKLAYINIZ.

I- TFRS UYGULAMASI GEREKEN KURUMLAR 

Aşağıda yer  alan  (Kararaekli  listedeki)kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TFRS'leri uygulamaları gerekmektedir. 

1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;
a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenanonim şirketler,
b)  Yatırım kuruluşları,
c)  Kolektif yatırım kuruluşları,
d)  Portföy yönetim şirketleri,
e)  İpotek finansmanı kuruluşları,
f)  Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,
g)  Varlık kiralama şirketleri,
h)  Merkezî takaskuruluşları,
i)  Merkezî saklama kuruluşları,
j)  Veri depolama kuruluşları,
k)  Sermaye  piyasası  araçları  bir  borsada  ve/veya  teşkilatlanmış  diğer  piyasalarda  işlem görmeyen  ancak  Sermaye  Piyasası  Kanunu  kapsamında  halka  açık  sayılan  şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

• Aktif toplamı on beşmilyon ve üstü Türk Lirası.
• Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.
• Çalışan sayısı elli ve üstü

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a) Bankalar,
b) Finansal kiralama şirketleri,
c) Faktöring şirketleri.
d) Finansman şirketleri,
e) Varlık yönetim şirketleri,
f) Derecelendirme kuruluşları,
g) Finansal holding şirketleri,
h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler, 
i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılıBireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

4) Borsa  İstanbul  Piyasalarında  faaliyet  göstermesine  izin  verilen;  yetkili  müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimiveya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

II- BOBİ FRS’Yİ ZORUNLU TFRS’Yİ İSTEĞE BAĞLI UYGULAYABİLECEK KURUMLAR

Bağımsız  denetime  tabi  olup, yukarıdaki  (ekli)listede   yer  almayankurum,  kuruluş  ve işletmeler;münferit  ve  konsolide  finansal  tablolarının  hazırlanmasında  BOBİ  FRS'nin uygulayacaklardır.  Ancak  söz  konusu  kurum,  kuruluş  ve  işletmelerin  isteğe  bağlı  olarak TFRS'leri uygulayabilecektir.

Bağımsız  denetime  tabi  olmaya  ilişkin esaslar, 26/05/2018  tarihli  ve  30432  sayılı  ResmiGazetede  yayımlanan  26/03/2018  tarihli  ve  2018/11597  sayılı  Bağımsız  Denetime  Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirlenmiştir

Buna göre söz konusu Bağımsız  Denetime  Tabi Şirketlerin  Belirlenmesine  Dair  Bakanlar Kurulu  Kararda ile  aşağıdaki  üç  ölçütten  en  az  ikisinin  eşik  değerlerini  art  arda  iki  hesap döneminde aşan diğer şirketlerinbağımsız denetime tabi olacakları belirtilmişti.

— Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası. 
— Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası. 
— Çalışan sayısı 175 kişi.

2016  ve  2017  yıllarında  yukarıda  yer  alan  eşik  değerleri  aşan bu şirketler,  1/1/2018 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabidirler.

III- TFRS’YİVE BOBİ FRS’Yİ İSTEĞE BAĞLI UYGULAYABİLECEK KURUMLAR

Yukarıdaki kapsama dâhil olmayan kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik Kurum tarafından henüz bir TMS yayınlanmadığından bunların münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin  münferit  ve/veya  konsolide  finansal  tablolarının  hazırlanmasında  isteğe  bağlı olarak TFRS'leri ya da BOBİ FRS'yi uygulayabilecektir.

IV-TANIMLAR

Kararda geçen; 
a) Bağımsız  Denetime  Tâbi  İşletme:  13/1/2011  tarihli  ve  6102  sayılı  Türk  TicaretKanunu’nun  397’nci  maddesinin  dördüncü  fıkrası  uyarınca  Cumhurbaşkanınca  belirlenen bağımsız denetime tabi olan işletmeleri 
(26/05/2018  tarihli  ve  30432  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  26/03/2018  tarihlive 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine  Dair  Bakanlar  Kurulu Kararıile belirlenenler)

b) Büyük  ve  Orta  Boy  İşletmeler  İçin  Finansal  Raporlama  Standardı  (BOBİ  FRS):Kamu Gözetimi,  Muhasebe  ve  Denetim  Standartları  Kurumu  (Kurum)  tarafından  yayımlanan ve bağımsız  denetime  tâbi  olup  Türkiye  Finansal  Raporlama  Standartlarını  uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama standardını,

c) Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): Kurum tarafından TürkiyeMuhasebe Standardı,  Türkiye  Finansal  Raporlama  Standardı,  Türkiye  Muhasebe  StandardıYorum  ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorum adlarıyla yayımlanan standartları,

ç) Türkiye  Muhasebe  Standartları  (TMS):  Kurum  tarafından  yayımlanan  Türkiye  Finansal Raporlama Standartları ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardını ve  farklı  işletme  büyüklükleri,  sektörler  ve  kâr  amacı  gütmeyen  kuruluşlar  için  Kurum tarafından belirlenen standartları ve bunlarla ilişkili diğer düzenlemeleri ifade etmektedir.

V- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

Yayımlanan Karar uyarınca 26/08/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21/08/2014  tarihli  ve  26  sayılı  TMS  Uygulama  Kapsamına  İlişkin  Kurul  Kararı  yürürlükten kaldırılmıştır.

TÜRMOB
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.