e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
 
e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Vergi borcu olan şirketlerin kamu ihalelerine katılmaları

27.09.2019 06:22 | Güncelleme: 30.09.2019 08:59

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları başlıklı 10. maddesiyle, Türkiye veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı kesin kurala bağlanmış bulunmaktadır. [1]

Buna göre,  maddenin son fıkrasında, “bu madde kapsamında istenen  belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği kurum tarafından belirlenir.”  denilmek  suretiyle, taahhütname olarak verilecek belgelerin belirlenmesi  konusu Kamu İhale Kurumunun yetkisine verilmiştir. Konuyla ilgili olarak kurum tarafından ikincil mevzuatta yapılan düzenlemelerle, “kesinleşmiş vergi borcunun” olmadığı konusu ihale safhasında isteklilerce taahhüt edilmesi kafi görülmektedir.

Aynı fıkranın devamında yer alan; “gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir,” hükmü ile istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına  ilişkin tevsik edici belgelerin idareye ibraz edileceği, aksi takdirde ihale  üzerine kalan isteklinin ihale dışı bırakılarak geçici  teminatlarının  irat kaydedeceği hüküm altına alınmıştır. 

           

Yasada yapılan düzenlemeler  ışığında, isteklilerin kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgelendirme aşamaları, ihale safhasında verilen kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhüt ve sözleşme imzalanmadan önce verilecek tevsik edici  belgeler olarak iki bölüme ayrılmak mümkündür.

           

Uygulama yönetmeliklerinin değişmeden  önceki halinde isteklilerden, ihale aşamasında “Vergi Borcu Yoktur Taahhütnamesi” istenmekte,  “Vergi Borcu Yoktur Taahhütnamesi”nin verilmemesi durumunda ise istekli ihale  dışı bırakılıyordu.  Ancak Uygulama Yönetmeliklerinde 5.3.2009 tarihinde yapılan değişikliklerle  vergi borcu  olmadığına ilişkin taahhütname verme zorunluluğu kaldırılmıştır.  Yeni getirilen  uygulamaya göre, yüklenici tarafından verilen teklif mektuplarına eklenen bir hükümle konu farklı şekilde düzenlenmiştir. Teklif mektuplarına eklenen, “Son başvuru ve ihale tarihinde, 4734 sayılı kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve  olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç,  bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri idarenize derhal vereceğimizi; ihalenin  üzerimizde kalması halinde  ise sözleşme imzalanmadan  önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü  fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen  durumda  olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan kanun ve ilgili mevzuat ile ön  yeterlik ve/veya   ihale dökümanında yer alan düzenlemelere  uygun olarak idarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz” şeklindeki hüküm ile istekliler verdikleri  teklif mektubuyla birlikte ihale tarihi itibariyle vergi borçlarının olmadığını taahhüt etmiş bulunmaktadırlar.  Böylelikle,  ihalelere başvuru sırasında kırtasiyecilik önemli ölçüde azaltılmış bulunmaktadır.

           

Öte yandan,  ihale gerçekleştikten sonra ise, teklif mektuplarında yer alan ihalenin üzerimizde kalması durumunda ise, sözleşme imzalanmadan evvel ihale tarihinde anılan maddenin  4. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e)  ve (g) bentlerinde belirtilen hallerde  olmadığımıza dair belgeleri  anılan yasa ve ilgili mevzuat ile  ön yeterlilik  ve/veya ihale dökümanında yer alan kurallara uygun olarak  idarenize  ibraz edeceğimizi taahhüt ediyoruz.  Ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 68. maddesinin son fıkrasında yer alan  mücbir sebep halleri haricinde,  ihale üzerinde kalan istekli, kanuni mükellefiyetlerini yerine getirerek sözleşme imzalamak mecburiyetindedir.[2]  Bu mecburiyete uyulmaması halinde ihale üzerinde kalan isteklinin  muvakkat teminatı  irat yazılarak  58. madde hükümleri uygulanır.  Hükümleri gereğince  ihale üzerinde kalmış olan isteklinin, kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair  kanıtlayıcı belgeleri sözleşme  imza altına alınmadan evvel idareye sunması zorunludur.  Söz konusu belgelerin idareye hiç verilmemesi halinde, isteklinin  geçici teminatının  irat kaydedilip, ilgili ihale dışı bırakılarak hakkında  58. madde uyarınca  yasaklama kararı alması gerekmektedir.[3]

           

Sonuç olarak,  4734 sayılı Kamu İhale Yasasına göre yapılacak ihalelerde,  ihale tarihi itibariyle  kesinleşmiş maliyeye vergi borcu bulunan istekliler ihale  harici kalacaktır.  Buna göre ihale safhasında,  isteklilerce verilen  teklif mektubu yer alan  tip standart hüküm uyarınca  maliyeye vergi borcu olmadığı konusu  taahhüt edilebilecektir.  Diğer safhalarda ise,  üzerine ihale bırakılan  istekli mukavele imzalanmadan evvel ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş maliyeye vergi borcu bulunmadığına ilişkin kanıtlayıcı belgeleri idareye ibraz edecektir.  Söz konusu belgelerin, ibraz edilmemesi halinde ise üzerine ihale kalan istekli ihale dışı bırakılacak, geçici teminatı irat kaydedilecek ve  4734 sayılı KİK’nun 58. maddesi uyarınca  istekli hakkında  yasaklama kararı alınacaktır.  Tevsik edici evraklar ibraz edildiği halde, ilgili mevzuatta yer alan tüm vergi borçlarını içerecek şekilde düzenlenmemesi veya  ihale tarihi itibariyle isteklinin  vergi borç durumunu gösterir özelliklere sahip olmaması gibi sebeplerle taahhüt altına alınan durumu  yansıtmaması halinde ise, istekli ihale dışı bırakılacak ve  muvakkat teminatı irat kaydedilecektir. Burada bu istekli hakkında yasaklama kararı alınmayacaktır.

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

[1] Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın,  15.08.2007 gün ve 72731 sayılı vermiş olduğu bir  genelgeye göre vergi borcu 1.000 TL’ye kadar olan  durumlarda borcu yoktur  belgesi aranmamaktadır. Bu değer, 2017 yılından itibaren 5.000 TL olarak bildirilmiştir.

[2]  Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği md.67, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği md.67

[3] YETİM Selçuk, “İhalelerde Kesinleşmiş Vergi Borcu  Bulunmaması Şartına İlişkin Belgelendirme Süreci”, Güncel Mevzuat, Sayı:40, Nisan 2009, s.15-18. 
Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
E-FATURA PROGRAMI

En Uygun Fiyatlarla e-Fatura, e-Arşiv Fatura Kullanmanın KOLAY YOLU

BİLGİ ALIN !