» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Vergi tevkifat oranı yükseltilen mal ve hizmetler

 
17.02.2021 06:21 | Güncelleme: 17.02.2021 06:21

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle vergi tevkifatı yapan kuruluşlara mal ve hizmet verenlerin iade talebinde bulunabilmeleri için, bu verginin ödenme şartı getirildi. Uzmanlar bu durumun birikmiş KDV alacağı sorununu artıracağını vurguladı.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle KDV tevkifatının kapsamı genişletilirken, başta yapım işleri olmak üzere bazı hizmetlere yönelik yapılan tevkifat oranları artırıldı. Tebliğde yapılan başka bir önemli değişikliğin de 200 milyar lirayı bulduğu ifade edilen birikmiş KDV alacağı sorununu biraz daha artıracak nitelikte görülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İade için önce ödeme şartı geldi

Dün yayınlanan tebliğin 15’inci maddesi ile VUK Genel Uygulama Tebliğinin “Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi” başlıklı 2.11.5 maddesinin, I/C-2.1.5.1. bölümünde önemli bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, vergi tevkifatı yapan kuruluşlara mal ve hizmet verenlerin iade talebinde bulunabilmeleri için, bu verginin ödenme şartı getirildi. Tebliğin önceki halinde, iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmıyordu. Yeni tebliğde ise iade taleplerinin yerine getirilmesi için beyan edilen verginin ödenmesi şartı getirildi.

Vergi uzmanları, tevkifatı yapan kuruluşun, KDV’yi devlete ödememesine izin verilmesiyle, bir anlamda dürüst mükellefin cezalandırıldığını kaydetti. Uzmanlar, bunun biriken KDV alacağı sorununu biraz daha büyüteceğini öne sürdüler.

Değişiklik şirketlerde şöyle bir sıkıntıya yol açabilecek: “Hisseleri BİST’de işlem gören X şirketi, Y şirketinden aldığı mal ve hizmet karşılığında 7/10 oranında KDV tevkifatı yapıyordu. Yani hizmet aldığı kuruma 10 birim olarak ödemesi gereken KDV’nin 7 birimini kesip, 3 birimini ödüyordu. Kestiği 7 birim KDV için ise beyanname düzenliyordu. Beyannamenin verildiği anda Y şirketinin yapılan kesintiye konu olan mal ve hizmetin bünyesine giren KDV kadar kısmını iade alacağı olarak talep edebiliyordu. Yapılan düzenleme ile Y şirketinin mahsup yapabilmesi için X şirketinin beyan ettiği vergiyi ödemesi şartı getirilmiş oldu.”

Sendikalar da vergi tevkifatına eklendi

Yapılan değişiklikle KDV Genel Uyulama Tebliği’nin Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulanacak Alıcılar başlıklı maddesinin “Belirlenmiş alıcılar” kısmına eklemeler yapıldı. Vergi tevkifatı yapacak kuruluşlar arasına; vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haberleşme işletmecileri, sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları eklendi.

Tebliğde, “Belirlenmiş kuruluşlar”, kısmi tevkifat yapacak kuruluşlar olarak tanımlanıyor. Bu eklemeler yapılmadan önce belirlenmiş kuruluşlar şunlardı: “5018 sayılı kanun kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, KİT’ler, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, OSB’ler ile tüm borsalar, BIST’te işlem gören şirketler, kalkınma ve yatırım ajansları.”

İşletmeler devleti finanse ediyor

Eski Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Bülent Taş, KDV tevkifatı nedeniyle eksik KDV tahsilatı yapan satıcılarda biriken KDV’ler devreden KDV stokuna neden olduğunu belirterek, bu durumdaki işletmelerin bir anlamda devleti finanse ettiklerini bildirdi. Yapılan değişiklikle beyan şartının yanı sıra ödenmiş olması şartı getirilmesinin satıcının fiiline bağlı olmayan bir durum için onun cezalandırılması anlamına geldiğinin altını çizen Taş, “Bu nedenle de yapılan düzenleme mükellef haklarına aykırıdır” ifadelerini kullandı. Taş, “Kendisine çok daha fazla güvenilerek vergi kesme yetkisi verilen alıcının kestiği vergiyi ödememesi nedeniyle satıcıya iade yapılmaması bir çelişkidir ve Kanuna aykırıdır. Aynı zamanda bir yetki aşımı olan bu düzenleme mükellef hakları bakımından da kabul edilemez” dedi.

Genel tevkifatta da kapsam genişletildi

Tebliğin, özel olarak belirlenmeyen bütün hizmetlerde 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılmasını öngören maddesinde de değişiklik yapılarak, kapsama dahil olan kuruluşların sayısı artırıldı. Önceki halinde sadece 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanununa tabi kuruluşlar genel tevkifat kapsamındaydı. Yeni halinde bunlara ek olarak, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması hükme bağlandı.

Vergi tevkifat oranı yükseltilen mal ve hizmetler

Belirlenmiş kuruluşlara karşı ifa edilen yapım işleri, KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil 5 milyon liranın üzerindeki yapım işleri ile bunlarla birlikte yapılan mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV tevkifat oranları 4/10 olarak uygulanacak. Bu oran daha önce 3/10 olarak uygulanıyordu ve sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler dışındaki KDV mükellefleri kapsamda değildi.

Belirlenmiş kuruluşlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından uygulanan (5/10) oranında KDV tevkifatı, 7/10’a yükseltildi.

Belirlenmiş kuruluşlara, fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.3) bölümünde belirtilen aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından uygulanan KDV tevkifat oranları 7/10’a yükseltildi.

Baskı ve basım hizmetlerindeki tevkifat oranları 5/10’dan 7/10’a yükseltildi.

Belirlenmiş kuruluşların yük taşımacılığı hizmet alımında 5/10 olan KDV tevkifat oranı 2/10’a indirildi.

Kamu Özel İşbirliği ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat oranları yeniden belirlendi. Olağanüstü bakım ve onarımda 3/10 olan oran 4/10’a çıkarıldı.

KDV mükellefleri tarafından DMOfisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde, DMO tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacak.

Dürüst mükellef için adil değil

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı YMM Yılmaz Sezer, iadeni şarta bağlanmasının, Maliye’nin tahsilatını garanti altına alınması yönüyle doğru gibi görüldüğünü bildirirken, bunun kesinti yapılan mükellef açısından çok adil olmadığını bildirdi. Kendisinden yapılan kesintiyi, kendi eksiği ya da hatası olmadan iade alamayacak iyi niyetli-dürüst mükellefin zor duruma düşeceğinin altını çizen Sezer, “Maliye Bakanlığı’nın tahsilat oranlarının her geçen gün düştüğü düşünülecek olursa, yüksek oranlı vergiyi kaynağından kesinti yoluyla almak ve mümkün olduğu kadar geç ödemek Maliye adına doğru yorumlansa da, adaletsizlik yaratacağı ve zaten sıkıntıda olan firmaları iyice sıkıntıya sokacağı ihmal edilmemelidir” dedi.


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.