» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Yapılandırmada süre uzatımının yarattığı hukuki sorunlar

 
31.08.2021 05:14 | Güncelleme: 31.08.2021 05:14

7326 sayılı kamu alacaklarının yapılandırılması hakkındaki Kanunla ilgili süreler, bitimine 5 gün kala, 27 Ağustos günlü Resmi Gazetede yayınlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatıldı.

Uzatma Kanunun 9. maddesinin 16. fıkrasının Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye istinaden yapıldı. Ancak uzatmanın sınırlandırılarak yapılması, beraberinde sorunları da getirdi. Önce neler uzadı ona bakalım. Sonra sınırlandırmaya ve sorunlarına geçelim.

“Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılan işlemler şu şekilde: Kesinleşmiş borçların yapılandırması (md. 2), kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borçların yapılandırması (md. 3), İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (md. 4), Matrah ve vergi artırımı (md. 5), işletme kayıtlarının (kasa, ortak cari ve diğer ilgili hesaplar, stok vs.) düzeltilmesi (md. 6), kesinleşmiş SGK borçlarının yapılandırılması (md. 7), eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarının yapılandırılması (md. 8), bazı aidat ve borçların yapılandırılması (md. 10)”

           Öte yandan Kanunun 7326 sayılı Kanunun 10/7. maddesinde; Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 121. maddesi uyarınca uyumlu mükellef indiriminden yararlanmakla birlikte, haklarında yüzde 5 indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların bu Kanunun 3 ve 4. maddelerine göre yapılandırılarak kesinleşmesi ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi şartıyla, ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergilerin aranmayacağı ve bu durumun yüzde 5 indirimin ihlali olarak değerlendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

           4420 sayılı süreleri uzatan Cumhurbaşkanı Kararında bu 10/7. maddenin süre uzatımı dışında bırakıldığı yazılmıştır. Açık anlatımla uyumlu mükellef indiriminden yararlandıktan sonra tarhiyata muhatap olanlar, söz konusu tarhiyatlar için 3 veya 4. maddeler kapsamında yapılandırma yoluna, 31 Ağustostan sonra yani uzatılan süre içerisinde müracaat ederlerse yararlandıkları indirim tutarını cezasız olarakta olsa faizi ile ödemek zorunda kalacaklardır. Ve belki 2021’de indirim haklarını kaybedecekler.  

           Her şeyden önce eşitlik ilkesine aykırı olan bu düzenlemenin, 10/7. fıkrayı süre uzatımı dışında bırakmanın yasal dayanağı olup olmadığına da bakmak gerekmektedir. Cumhurbaşkanına süre uzatımı yetkisi veren düzenleme (7326 sayılı Kanunun 9/16. fıkrası); “Cumhurbaşkanı bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar (…) uzatmaya yetkilidir” şeklindedir. Görüldüğü gibi yetki, “başvuru ve ödeme sürelerini uzatma” konusundadır. Başvuru ve ödeme süreleri dışında, Kanun maddeleri ve fıkralarının koşulları veya sonuçları üzerinde uzatıp uzatmama veya değişiklik yapma yetkisi söz konusu değildir.

           Öte yandan uyumlu mükellef indiriminden yararlananları ilgilendiren 10/7 düzenlemesi, başvuru süresi veya ödeme süresi ile ilgili bir düzenleme içermeyip, söz konusu durumda olanların sadece 3 ve 4. maddelerden yararlanmış olmasının sonucunu düzenlemektedir. Bu nedenle zaten 10/7. maddenin uygulanmasının, başvuru süresinin uzatılması veya uzatılmamasına yahut 3 ve 4. maddeye göre müracaatın hangi tarihte yapıldığına bağlanması mümkün değildir. Söz konusu durumda olanlar, ister normal süresinde isterse uzatılan sürede 3 veya 4. maddeye göre yapılandırma yapmaları ve ödemelerini aksatmamaları halinde kendiliğinden 10/7’den yararlanmaları gerekir ve mümkündür.

           Bu nedenle söz konusu Kararda, 10. maddenin 7. fıkrasının kapsam dışı bırakılması yasal dayanağa sahip değildir. (6. fıkra da kapsam dışında olmakla birlikte bu fıkradan zaten 31.12.2021 tarihine kadar yararlanma olanağı var olduğundan burada bir sorun yoktur)

Bu durumda, uzatma süresi içerisinde 3 veya 4. maddeye göre yapılandırmaya müracaat edecek söz konusu durumda olanlar, yararlandıkları uyumlu mükellef indirimi tutarının tarhiyat konusu yapılması halinde (veya 2021 yılı beyannamesini verirken indirimden yararlandırılmaları gerektiği yolunda ihtirazi kayıtla) beyanda bulunmak suretiyle konuyu yargıya taşıyabilirler. Ancak burada dava konusu bir genel düzenleyici işlemin –Kararın 1. maddesinin parantez içi hükmünün- iptaline bağlı olacağından bu davanın doğrudan Danıştay’da açılması gerekmektedir (Danıştay Kanunu md. 24). 

Burada adeta, işini vaktinde yapmayıp, uzatılan süreye bırakanlara Kanunda olmayan bir yaptırım ihdas edilmektedir. Oysa Kanunda normal sürede müracaat ile uzatılan sürede müracaatın farklı sonuçlara bağlanmasına yönelik veya elverişli hiçbir düzenleme yoktur.

Burada bir de taksit vadesi sorunu doğmuştur. Söz konusu durumda olanlar yapılmış tarhiyatlar için uzatılan sürede müracaat ederlerse indirimden yararlanamayacaklarına göre, uzatılan süre öncesinden (31.8’e kadar) müracaat edenlerin indirim hakkını kullanmamaları için ödemelerini de uzatmayı dikkate almadan yapmaları gerekmektedir. Yoksa onlarda uzatılan ödeme sürelerine göre ödeme yapacaklarsa, uzatılan sürede müracaat edenlerden bir farkları kalmayacaktır. O halde 31.8’e kadar söz konusu tarhiyatlar için yapılandırma yapanların, indirim haklarını muhafaza etmeleri için taksit sürelerinin uzamadığının da kabulü gerekmektedir.  

Galiba en iyisi sorunlar çıkmadan ve davalar oluşmadan anılan Karar’da düzeltme yapılmasıdır.

Bu vesile ile bir konuya daha değineyim. 7326 sayılı Kanun diyor ki, “daha önce yapılmış tarhiyatlar dolayısıyla uyumlu mükellef indiriminden kendiliğinden yararlanmamış olanlar, bu tarhiyatlar için 3 ve 4. madde düzenlemesine göre yapılandırma yoluna gittikleri takdirde düzeltme yolu ile indirimden yararlandırılmalarını isteyemez”. Bu düzenleme de eşitliğe ve dolayısıyla Anayasa’ya aykırıdır. Burada da düzeltme hükümleri veya İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. maddesine dayanılarak konu yargıya taşınabilir ve Anayasa’ya aykırılık iddia edilebilir. Zira indirim uygulamasından yararlandıktan sonra hakkında tarhiyat yapılanlar, yapılandırma ile ödüllendirilerek indirdikleri tutar kendilerinden istenmezken, önce tarhiyata uğradığı için indirimden yararlanamayanlar indirim tutarı kadar eşitliğe aykırı olarak zarara uğramış durumdadırlar.

Bumin Doğrusöz


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.