e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Yeni Torba Yasanın Şifreleri !

07.02.2018 10:24 | Güncelleme: 07.02.2018 10:24

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı başlıklı Yeni Torba Kanun Tasarısı 02/02/2018 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur

Bu sirkülerimizde vergi ve diğer bazı kanunlarda yapılması öngörülen düzenlemeler özetlenmektedir.

A) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

1) Kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin belli bir tutarı vergiden istisna edilmektedir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretlerde” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklik ile işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile işverenler tarafından söz konusu hizmetin işyerinde verilmemesi durumunda kadın hizmet erbabına aylık olarak, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini geçmemek üzere sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücret istisnası kapsamına alınmaktadır. 

Ödemenin çalışanlara nakden yapılmadan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine doğrudan yapılması gerekmekte olup, hizmet bedelinin belirlenen tutarı aşması halinde aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir. Ayrıca, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımı gibi adlar altında nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan diğer menfaatler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

2) Kıdem tazminatından istisna tutarın hesabına dahil edilecek ödemelere yeni eklemeler yapılmaktadır. 

Bu Kanunun 5 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Tazminat ve Yardımlarda” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklik ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ödenecek kıdem tazminatlarından istisna edilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır. İstisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. 

3) İkale sözleşmesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmaktadır. 

Yukarıdaki düzenlemeye benzer şekilde, bu Kanunun 7 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen bent ile hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar ile iş kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

4) Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmaktadır. 

Bu Kanunun 6 ncı maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Asgarî geçim indirimi” başlıklı 32 nci maddesine yeni eklenen fıkra ile bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti vergi tarifesi uygulanması nedeniyle içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanların, net ücretlerinde meydana gelen bu azalmayı telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilmesi sağlanmaktadır. 

B) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri

1) İmha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. 

Bu Kanunun 10 uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na “İmha edilmesi gereken mallar” başlıklı 278/A maddesi eklenmektedir. Bu madde ile gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda işlem tesis edilebilmesi için, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerce Maliye Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle mükellefle yapılacak anlaşma ile belirlenecek usul çerçevesinde ve imha oranını aşmayacak şekilde imha edilen emtianın emsal bedelinin sıfır olarak kabul edileceği düzenlenmektedir. 

2) Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar kur değerlemesine tabi tutulmaması öngörülmektedir. 

Bu Kanunun 11 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar:” başlıklı 280/A maddesi eklenmektedir. Bu madde ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurtdışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getirilmektedir. 

Öngörülen düzenlemeyle, bu amaçla getirilen yabancı paraların işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı için yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçların önlenmesi amaçlanmaktadır. 

3) Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin maddede belirtilen fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezalarına açıklık getirilmektedir.

Bu Kanunun 12 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Özel Usulsüzlükler ve Cezaları” başlıklı 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde yapılması öngörülen değişiklikle, elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin maddede belirtilen fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezaları ile ilgili tereddütlerin giderilmesi amaçlanmakta, ayrıca Kanun kapsamına giren belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda, özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği hususu da açıklığa kavuşturulmaktadır.

4) Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranının 1/3’ten 1/2’ ye çıkarılması öngörülmektedir.

Bu Kanunun 14 üncü maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme” başlıklı 376 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılması öngörülen değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranının 1/3’ten 1/2'ye çıkarılmaktadır.

5) Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılması öngörülmektedir. 

Bu Kanunun 15 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma” başlıklı Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmaktadır.

6) Yeni alınan makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Bu Kanunun 16 ncı maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na eklenmesi öngörülen “GEÇİCİ MADDE 30” ile yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmaktadır. 

Ayrıca yine bu Kanunun 31 inci maddesiyle, yukarıda belirtilen makine ve teçhizatın KDV’den istisna olarak teslimi de mümkün hale getirilmektedir.

C) 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

1) Minibüs ve Otobüs tanımları değiştirilmekte, ayrıca aynı maddeye elektrikli motorlara ilişkin olarak motor gücü tanımı da eklenmektedir. 

Bu Kanunun 17 nci maddesiyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikle, Minibüsler için kullanılan “onbeş oturma yeri” ifadesi “onyedi oturma yeri”; Otobüsler için kullanılan “onaltı oturma yeri” ifadesi “onsekiz oturma yeri” şeklinde değiştirilmekte, ayrıca aynı maddeye elektrikli motorlara ilişkin olarak yeni bir tanım 21. bent olarak eklenmektedir.

“21- Motor gücü: Taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güçtür."

2) Elektrik motorlu taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmaktadır. 

Bu Kanunun 18 inci maddesiyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Vergileme Ölçü ve Hadleri” başlıklı 5 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmakta ve bunların Kanunun (I) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yine bu Kanunun 19 uncu maddesiyle, 197 sayılı Kanun’un “Vergileme Ölçü ve Hadleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, sadece elektrik motorlu panel van ve motorlu karavanlar 197 sayılı Kanun kapsamına alınmakta ve bunların Kanunun (II) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, sadece elektrik motorlu minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ise mevcut (II) sayılı tarifede yer alan tutarların %25’i dikkate alınmak suretiyle hesaplanacağı düzenlenmektedir.

Ayrıca bu Kanunun 20 nci maddesiyle, 197 sayılı Kanun’un “Vergiye etki eden değişiklikler” başlıklı 11 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, sadece elektrik motorlu taşıtlar için, motor gücü ibaresi eklenmektedir. 

Son olarak, bu Kanun 21 nci maddesiyle, 197 sayılı Kanun’un geçici 8 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, Sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar 197 sayılı Kanun kapsamına alınmakta ve bunların Kanunun (1/A) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Ç) Harçlar Kanunu Düzenlemeleri 

Dava konusu edilmiş uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, karar ve ilam harçları belirlenmektedir.

Bu Kanunun 22 nci maddesiyle, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı Tarifenin “A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III- Karar ve ilam harcı” başlıklı alt bölümünde yapılması öngörülen değişiklikle, açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda 35,90 TL harç alınması amaçlanmaktadır. 

D) Katma Değer Vergisi Kanunu Düzenlemeleri 

1) Organize Sanayi Bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımlarına KDV istisnası getirilmektedir. 

Bu Kanunun 29 uncu maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenmesi öngörülen bent ile organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin, su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin inşasına ilişkin, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna tutulmak suretiyle yatırımlar üzerindeki katma değer vergisi yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere istisna kapsamında teslimde bulunan veya hizmet ifa eden mükelleflerin mal ve hizmet alımları ise genel hükümlere göre KDV’ye tabi olacaktır.

2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine KDV istisnası tanınmaktadır.

Bu Kanunun 30 uncu maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendinde yapılması öngörülen değişiklikle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV’den istisna edilmektedir.

3) Yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna edilmektedir.

Bu Kanunun 31 inci maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenmesi öngörülen geçici 39 uncu madde ile yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat KDV’den istisna edilmektedir.

Madde kapsamında vergiden istisna edilen işlemleri yapan mükelleflerin istisna edilen işlemleri nedeniyle yüklendikleri verginin indirim konusu yapılması, indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin ise iadesi mümkün olacaktır.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri veya imalat sanayii dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

E) 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Düzenlemeleri

Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin kulüp veya şirketlere iadesi öngörülmektedir.

Bu Kanunun 35 inci maddesiyle, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenmesi öngörülen Ek Madde 12 ile sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin, maddede sayılan harcamalarda kullanılmak üzere ilgili kulüp veya şirketlere iadesi amaçlanmaktadır.

F) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Düzenlemeleri

1) İlave istihdamın teşvikine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu Kanunun; 44 üncü maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenmesi öngörülen;

  • Geçici 19 uncu madde ile istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği sağlanması amaçlanmaktadır. 

Buna göre, kayıtlı işsizler arasından;

  • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince,

  • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdiği aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

  • İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere,

  • Sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

  • Her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

  • Geçici 20 inci madde ile imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerimize ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim desteği ve ücret desteği getirilmesi (aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerini kapsamaktadır) amaçlanmaktadır.

  • Geçici 21 inci madde ile istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği sağlanması amaçlanmaktadır. 

G) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Düzenlemeleri

Bireysel Emeklilik Sisteminde değişiklik yapılmaktadır. 

Bu Kanunun 45 inci maddesiyle, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek 2 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, zorunlu bireysel emeklilik sigortası kapsamında olanların sistemden çıkmak için cayma süresi olarak öngörülen 2 aylık sürenin 6 aya kadar arttırılması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmekte, ayrıca zorunlu BES uygulaması ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmaktadır.

H) Özel Tüketim Vergisi Kanunu Düzenlemeler 

1) 4760 sayılı Kanuna ekli listelerde Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nde yer alan G.T.İ.P.’ler dikkate alınarak güncelleme yapılmaktadır.  

Bu Kanunun 51 inci maddesiyle, 4760 sayılı Kanuna ekli listelerde yapılması öngörülen değişiklikle;

  • 4760 sayılı Kanuna ekli (1), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerin güncellenmesi ve halen uygulanmakta olan vergi tutar ve/veya oranlarının bu listelerde yer alması amacıyla söz konusu listeler, ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmektedir.

  • Ayrıca, TGTC’nin 38.26 G.T.İ.P. numarasında yer alan bazı malların “bıodizel” ile teknik olarak birbirine çok yakın özellik göstermesi, 3801.20.10.00.00 ve 3819.00.00.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların ise akaryakıta karıştırılarak ya da doğrudan akaryakıt olarak kullanılabilmesi nedeniyle söz konusu mallar ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamına alınmaktadır. 

2) Motorin türlerinin G.T.İ.P numaralarında güncelleme yapılmaktadır.

Bu Kanunun 53 üncü maddesi ile, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yapılan güncelleme çerçevesinde, bu Kanunun 7/A maddesinde yer alan motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları da güncellenmektedir. 

3) İhraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde üç aya kadar ek süre verilmektedir.

Bu Kanunun 54 üncü maddesi ile ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında hükme bağlanan ihraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde, KDV Kanununda yer alan düzenlemede olduğu gibi, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi durumunda vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 

4) Taşıtların imalinde kullanılan radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV’nin imalatçılara iade edilmesi sağlanmaktadır.

Bu Kanunun 55 inci maddesi ile ÖTV Kanununa eklenmesi öngörülen 9/A maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanunu gereği, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen özel tüketim vergisinin indirimi mümkün olmadığından, madde ile, bu malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve mükellefi tarafından beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisinin, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalatçılarına iade edilmesi sağlanmaktadır.

5) Fuel oil ile motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları güncellenmektedir.

Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yapılan güncelleme çerçevesinde, aynı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yer alan fuel oil ile motorin türlerinin G.T.İ.P. numaralan da güncellenmektedir.

6) 16 ve daha büyük yaştaki araçların trafik kayıt ve tescilinin silinmesi karşılığı  (hurdaya ayrılması, ihraç edilmesi vs.) yeni alınacak 1600 cm3 geçmeyen araçlarda 10 bin TL ÖTV indirimi sağlanmaktadır.

Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi ile öngörülen düzenlemeyle, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulunca, 10.000 lirayı aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkan tanınmaktadır. 

I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na İlişkin Bazı Düzenlemeler

1) Gençlerin sigortalı işe giriş bildirgesinin çalışmaya başlanılan tarih itibariyle verilmesi imkanı sağlanmaktadır.

Bu Kanun 60 ncı maddesiyle 5510 sayılı Kanun’un “Sigortalı bildirimi ve tescili” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılması öngörülen değişiklikle, istihdam edildikleri alanlar ve istihdam şekilleri göz önüne alınarak, günümüz teknolojik koşullarında doğan ihtiyacı karşılamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla gençlerin sigortalı işe giriş bildirgesinin çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilebilmesine imkan sağlanması amaçlanmaktadır. 

2) Ay içerisinde 30 günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenin beyanı kabul edilecektir. 

Bu Kanunun 62 nci maddesiyle, 5510 sayılı Kanun’un Prim belgeleri ve işyeri kayıtları başlıklı 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılması öngörülen değişiklikle, ay içerisinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenin beyanının kabul edilerek, Kurumca bu belgelerin gerekli görülmedikçe istenilmemesi uygulaması getirilmektedir.

3) İşverenlere asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecektir.

Bu Kanunun 66 nci maddesiyle, 5510 sayılı Kanunu’na eklenmesi öngörülen geçici 75 inci madde ile özel sektör işverenlerine asgari ücret desteği verilmesine devam edilmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Düzenleme kabul edilirse, 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

İ) 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Akkuyu nükleer enerji santrali yatırımına ilişkin teşvik düzenlemesi yapılmaktadır. 

Bu Kanunun 75 inci maddesiyle, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenmesi öngörülen ek madde ile Akkuyu nükleer enerji santrali yatırımları 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması amaçlanmaktadır. 

Söz konusu Tasarıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Kanunları ile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KanunTasarısı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !