» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Yeni Vergi Af Yasası ve matrah artırımı

 
27.05.2021 04:45 | Güncelleme: 27.05.2021 04:45

21 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile vergi ve kamu alacaklarına ilişkin uzun süredir beklenen af düzenlemeleri öngörülmüştür.

Yapılan düzenlemelerde yer alan hususların büyük bölümü 2018 yılında 7143 sayılı Kanun’la yapılan af ve yapılandırma düzenlemeleriyle hemen hemen aynıdır.

Anılan düzenlemelerde yer alanlar, başlıklar halinde şöyledir:

- Kesinleşmiş alacakların (Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi, gümrük vergisi, SGK ve diğer alacaklar) yapılandırılması.

- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklarda af ve yapılandırma.

- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

- Matrah ve vergi artırımı.

Mükelleflerin 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında (yıllarına ilişkin) beyan ettikleri;

- Gelir vergisi,

- Kurumlar vergisi,

- Gelir ve kurumlar stopaj vergisi,

- Katma değer vergisi,

matrahlarını/vergilerini kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve belli bir oranda vergi ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır. Anılan artırımların 31.08.2021 tarihine kadar yapılması ve ödenmesi gereken vergilerin peşin ya da ikişer aylık dönemler halinde en fazla 6 taksitte ödenmesine imkân tanınmaktadır. (Matrah artımına ilişkin düzenlemeler aşağıda ayrıca, daha ayrıntılı yer almaktadır.)

- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

A) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia makine teçhizat ve demirbaşların rayiç bedelleriyle ve üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak hesaplanan katma değer vergisinin 31.08.2021 tarihine kadar beyan edilerek kayda alınması. (Stok Affı) (Emtialar üzerinden hesaplanan katma değer vergisi aynı dönemde indirim katma değer vergisi olarak dikkate alınabilecektir.)

B) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia makine teçhizat ve demirbaşların 31 Ağustos 2021 gününe (bugün dahil) kadar fatura düzenlenmesi ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirilmesi.

C) 31.12.2020 tarihli Bilançolarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu, ortaktan alacaklar ve bunlarla ilgili diğer işlemler için 31.08.2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmek ve üzerinden %5 vergi ödenmek suretiyle kayıtların düzeltilmesi.

Yeniden değerleme

GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI

YIL

Mükellefin kendi beyanına göre matrah artış oranları (%)

Gelir vergisi mükellefleri için asgari matrah artış tutarı (TL)

Beyan edilecek matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%)

İşletme hesabı

Bilanço esası ve serbest meslek erbabı

2016

30

31.900

47.000

20

2017

30

33.200

49.800

20

2018

25

35.250

52.900

20

2019

20

37.500

56.200

20

2020

20

42.500

63.700

20

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerinin 31.12.2021 tarihine kadar Vergi Usul Kanunu'nun geçici 31'inci maddesinde yer alan şart ve hükümlere uyarak ve Yİ-ÜFE değerlerini kullanarak yeniden değerleyebilmelerine imkan tanınması. (Değer artış tutarı üzerinden %2 oranında vergi ödenmesi ve bu ödemenin 3 taksitte yapılabilmesi öngörülmüştür.)

- Kesinleşmiş sosyal güvenlik kurumu alacaklarının yapılandırılması.

- Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarıyla ilgili af ve yapılandırma.

- Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların yapılandırılması.

- Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin olumsuz kayıtlarının belli koşullarla silinmesi. (Sicil Affı)

Matrah/vergi artırımı ve oranlar

NOT:

l) Sadece basit usulde vergilendirilenler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, bilânço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibarıyla 1/10’undan, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için 1/5’inden, geliri bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri için ise işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutardan az olamaz.

2) Artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu kanunun 2’nci ve 3’üncü madde (kesinleşmiş ve/veya kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması) hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm uygulanır.

3) Birden fazla gelir unsuru elde eden mükelleflerce, vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmaması için, bu fıkrada belirtilen ilgili gelir unsuru itibarıyla matrah artırımı yapılması şarttır.

 

KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI

YIL

Mükellefin kendi beyanına göre matrah artış oranları (%)

Kurumlar vergisi mükellefleri için asgari matrah artış tutarı (TL)

Beyan edilecek matrah özerinden ödenecek vergi oranı (%)

2016

30

94.000

20

2017

30

99.600

20

2018

25

105.800

20

2019

20

112.400

20

2020

15

127.500

20

NOT: Artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu kanunun 2’nci ve 3’üncü madde (kesinleşmiş ve/veya kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması) hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm uygulanır.

KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ ARTIRIMI

YIL

Yıllık hesaplanan KDV tutarı toplamı üzerinden artırılacak vergi oranı (%)

2016

3

2017

3

2018

2,5

2019

2

2020

2

NOT:

- Katma değer vergisi beyannameleri ile beyan edilmiş olan hesaplanan katma değer vergilerinin yıllık toplam tutarı üzerinden yıl bazında yukarıda belirtilen oranlarda hesaplanacak katma değer vergileri ödenecektir.

- Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ve geçici 17’nci maddesine göre tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükellefler için artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülür.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJLARINA İLİŞKİN MATRAH ARTIRIMI

YIL

Ödemelerin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden artırılarak vergi oranı (%)

 

Ücret
Ödemeleri
(Ödemelerin
yıllık
gayrisafı
tutarları
toplamı
üzerinden)

Serbest Meslek
Erbabına
Yapılan
Ödemelerin yıllık
gayrisafı
tutarları
toplamı
üzerinden)

Gayrimenkul
Sermaye
İradı
Ödemeleri*
(Ödemelerin
yıllık
gayrisafi
tutarları
toplamı
üzerinden)

Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerine ait ödemeler** (Ödemelerin yıllık gayrisafı tutarları toplamı üzerinden)

Çiftçilere ve esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alınılan karşılığında yapılan ödemeler
(Ödemelerin yıllık gayrisafi tutarları toplamı üzerinden)

2016

6

6

6

1

Geçerli stopaj oranının % 25 ‘i

2017

5

5

5

1

Geçerli stopaj onumun % 25 ‘i

2018

4

4

4

1

Geçerli stopaj oranının % 25 ‘i

2019

3

3

3

1

Geçerli stopaj oranının % 25 ‘i

2020

2

2

2

1

Geçerli stopaj oranının % 25 ‘i

*Kurumlar vergisi tevkifatı kapsamında kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri dahil.

** Gelir ve Kurumlar Vergisi kapsamında yapılacak tevkifatların tamamı


Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.