e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Yeni istihdama 2020 yılına kadar üçlü teşvik

06.02.2018 22:21 | Güncelleme: 06.02.2018 22:21

Yeni istihdama 2020 yılına kadar prim, gelir vergisi ve damga vergisi teşviki

2017 yılında çıkarılan 687 sayılı KHK’nın 3'üncü maddesiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17 ve 18'inci maddelerle yapılan düzenlemelerle 01.02.2017-31.12.2017 tarihleri arasında yeni işe alınacak olan çalışanlar için işverenlere belli şartlarla prim, gelir vergisi ve damga vergisi teşviki imkanı sağlanmıştı.

Kamuoyunda 687 KHK teşviki olarak bilinen uygulamanın süresi 31.12.2017 tarihinde sona erdiğinden, işverenlerin söz konusu teşvikin devam etmesi yönünde beklentileri vardı.
Bu çerçevede, 02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ye Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 19’uncu ve geçici 21’inci maddelerle söz konusu teşvikin 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında da uygulanması öngörülmektedir. Tasarıda öngörülen düzenlemelerde yasalaşma sürecinde bazı değişiklikler olabilecek ise de, yazımızda söz konusu teşvikten işverenlerin hangi şartlarla yararlanabileceği konusuna ana hatlarıyla değinilecektir.

Yeni istihdama 2020 yılına kadar üçlü teşvik

Tasarıdaki düzenlemelere göre; 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında yeni işe alınacak olan çalışanlar için işverenlere belli şartlarla prim, gelir vergisi ve damga vergisi teşviki sağlanacaktır.

I- Prim teşviki

Tasarının 44'üncü maddesiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 19'uncu maddeyle, 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında yeni işe alınacak çalışanlar için belli şartlarla prim teşviki öngörülmektedir. 
- Prim teşvikinden yararlanma şartları:
Prim teşvikinden yararlanılabilmesi için aşağıda belirtilen şartların bulunması gerekmektedir.
a) Sigortalılar yönünden
- İşe girdiği aydan önceki üç ayda toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanun'un 4/a, b, c bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmamış (işsiz) olması.
İşe girilen tarihten önceki dönemde SGK isteğe bağlı sigortalılığına 5510/4-b kapsamında prim ödenmesi söz konusu teşvikten yararlanmaya engel oluşturmayacaktır.
b) İşverenler yönünden
- İşyerinin özel sektör işverenlerine ait bir işyeri olması,
- Sigortalının 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında işe alınması,
- Sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılındaki işyerinin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmaları,
- Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, 
- Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal süresinde ödemesi,
- SGK’ya muaccel hale gelmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, 
- Kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırılması konusunda 5510/ Ek Madde 14’e göre herhangi bir teşvik yasaklılığının olmaması,
gerekmektedir.

Teşvik süresi

Teşvik, 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında yeni işe alınacak olan çalışanlar için aşağıda belirtilen süreler kadar yararlanılacaktır. Ancak, teşvikten yararlanma süresi hiçbir zaman 31.12.2020 tarihinden sonrasına sarkmayacaktır. Başka bir ifadeyle, teşvikten en son 2020/Aralık ayı/dönemi için yararlanılabilecektir.

İşe Giriş tarihi itibari ile sigortalının niteliği Teşvikten yararlanma süresi
18 yaşından büyük kadın 18 ay
18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek 18 ay
İŞKUR'a kayıtlı engelli 18 ay
Diğerleri 12 ay

İşveren ve sigortalı için öngörülen şartların bulunması şartıyla yukarıda belirtilen yararlanma süresi aşılmamak üzere, destekten yararlanmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak yukarıda belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanılabilecektir.

Teşvik tutarı

Teşvik tutarı, işyerinin imalat ve bilişim sektöründe olup olmamasına göre aşağıdaki şekilde farklılaşmaktadır.

İşyerinin tabi olduğu sektör Teşvik Hesaplama Şekli Yararlanılabilecek Prim Teşviki Tutarı 2018 Yılı için
İmalat ve Bilişim Günlük brüt asgari ücret X sigortalının prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissei primlerinin tamamı 2.029,50 TL
Diğerleri Sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren primlerinin tamamı

 

(2.029,50 X%37,5) 761.06 TL

Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerleri, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması'nda belirtilen işkolları arasından Bakanlar Kurulu’nca belirlenecektir.
Teşvikten hem sigorta primi, hem de işsizlik sigortası primlerinden dolayı yararlanılabilecektir.
Yararlanılacak olan teşvik tutarı, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilecek olup, sağlanan destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.

Söz konusu destek unsurundan yararlanacak olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaklardır.

Teşvik kapsamına girmeyen işyeri ve sigortalılar

- Kamu idarelerine ait işyerleri, 
- 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri,
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri
- 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, 
- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
- Yurt dışında çalışan sigortalılar,
teşvikten yararlanamayacaklardır.

01.01.2018 tarihinden itibaren yeni tescil edilecek işyerleri

01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildigi halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmaması nedeniyle SGK’ya prim belgesi vermeyen işyerleri, belirtilen şartları saglamaları kaydıyla, 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu teşvikten yararlanabilecektir.

Muvazaalı işlemlerde teşviklerin geri alınması

- Mevcut bir işletmenin kapatılarak degişik bir ad, ünvan ya da bir iş birimi olarak açılması,
- Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,
- Şahis işletmelerinde işletme sahipliğinin degiştirilmesi,
gibi.

Teşvikten yararlanmak amacıyla muvazaalı işleme başvurulduğunun tespit edilmesi durumunda, yararlanılan teşvik tutarı gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri tahsil edilecektir.

II- Gelir vergisi ve damga vergisi teşviki

- teşvik düzenlemesinin niteliği

Tasarıyla, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 21'inci maddeye göre, 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında yeni işe alınacak olanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim odeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari gecim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Dolayısıyla, ek istihdam sağlayan işverenlere belli bir sınır ve süre çerçevesinde sağlanan avantaj, istisna şeklinde değil, tahakkuk eden verginin terkini suretiyle sağlanmakta olup, getirilen teşvikten, çalışan değil ek istihdam sağlayan işveren yararlanmış olacaktır.

Gelir vergisi teşvikinden yararlanma şartları, teşvik süresi, teşvik kapsamına girmeyen işyeri ve sigortalılar prim teşviki bölümünde belirtiğimiz şekilde uygulanacaktır.

Gelir vergisi ve damga vergisi teşvik tutarı

Tasarıda öngörülen düzenleme uyarınca, kapsama giren çalışanların ücretleri üzerinden gelir vergisi stopajı hesaplanacak ve hesaplanan gelir vergisi tutarına öncelikle asgari geçim indirimi uygulanacak, daha sonra da kalan gelir vergisi tutarının, asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan kısmı, muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilerek terkin edilecektir.

Yine, söz konusu teşvik kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı için damga vergisi hesaplanmayacak ve ödenmeyecektir.

Gelir vergisi ve damga vergisi teşvik süresi

Teşvik, 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında yeni işe alınacak olan çalışanlar için aşağıda belirtilen süreler kadar yararlanılacaktır. Ancak, teşvikten yararlanma süresi hiçbir zaman 31.12.2020 tarihinden sonrasına sarkmayacaktır. Başka bir ifadeyle, teşvik ilgili uygulama en son 2020/Aralık ayına ilişkin olup, 2021/Ocak ayında verilecek muhtasar beyanname olacaktır.

İşe Giriş tarihi itibari ile sigortalının niteliği Teşvikten yararlanma süresi
18 yaşından büyük kadın 18 ay
18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek 18 ay
İŞKUR'a kayıtlı engelli 18 ay
Diğerleri 12 ay
 

Celal Özcan


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !