e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarında son durum

17.12.2018 12:07 | Güncelleme: 17.12.2018 12:07

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına ilişkin Taslak olarak yayında olan Tebliğler ile karşılaştırmalı tablo

E-FATURA ve E-DEFTER UYGULAMALARINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU 
 
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ (YÜRÜRLÜKTE OLAN) :  454 SN VUK GT (GÜNCEL HALİ) 

1- İlgili Yıl Brüt Satışları 10 Milyon TL ve üzeri olanlar (izleyen 2 yılın başından itibaren) 
 
2- ÖTV 1 sayılı Liste kapsamındaki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK dan lisans alanlar (Lisans aldığı tarihi izleyen yıl başından itibaren) (Bayilik lisansı hariç)  
 
3- ÖTV III sayılı Liste kapsamındaki malları imal inşa ve ithal edenler (ÖTV mükellefiyet tesis tarihi izleyen yıl başından itibaren) 

TEBLİĞ TASLAKLARINA GÖRE E-FATURA ve E-DEFTER UYGULAMALARINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU  (HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞTİR.)  

1- İlgili Yıl Brüt Satışları 5 Milyon TL ve üzeri olanlar (izleyen 2 yılın başından itibaren) (2017 yılında belirtilen ciroyu aşanlar 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura, 1.1.2020 den itibaren e-Defter)  
 
2- ÖTV 1 sayılı Liste kapsamındaki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK dan lisans alanlar (Lisans aldığı tarihi izleyen dördüncü ayın başından itibaren) (Bayilik lisansı dahil)  (2018 yılında lisans alanlar için 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura, 1.1.2020 den itibaren e-Defter) 
 
3- ÖTV III sayılı Liste kapsamındaki malları imal inşa ve ithal edenler (Mükellefiyet tesis tarihi izleyen dördüncü ayın başından itibaren)  (2018 yılında mükellefiyet tesis ettirenler için 1.7.2019 tarihinden itibaren eFatura, 1.1.2020 den itibaren e-Defter) 

İHRACAT FATURALARININ E-FATURA OLMA ZORUNLULUĞU 
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ (YÜRÜRLÜKTE OLAN) : 454 SN VUK GT (GÜNCEL HALİ) 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ihracatçıların Gümrük beyannameli mal ihracı faturaları 1.7.2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlenmek zorunda. 

TEBLİĞ TASLAKLARINA GÖRE İHRACAT FATURALARININ E-FATURA OLMA ZORUNLULUĞU (HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞTİR.) AYNI DURUM HALEN GEÇERLİ OLACAKTIR.

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI FATURALARININ E-FATURA OLMA ZORUNLULUĞU 
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ (YÜRÜRLÜKTE OLAN) : 454 SN VUK GT (GÜNCEL HALİ) 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin “aracı kurumlar yoluyla iade usulünden yararlandığı durum” la sınırlı olmak üzere YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI FATURALARI 1.7.2017 tarihinden itibaren eFatura olarak düzenlenmek zorunda. 

TEBLİĞ TASLAKLARINA GÖRE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI FATURALARININ E-FATURA OLMA ZORUNLULUĞU (HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞTİR.)  AYNI DURUM HALEN GEÇERLİ OLACAKTIR. 

BAVUL TİCARETİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÖZEL FATURALARIN E-FATURA OLMA ZORUNLULUĞU

YÜRÜRLÜKTEKİ TEBLİĞLERE GÖRE DURUM : Yürürlükte bulunan tebliğler Özel Faturaların e-Fatura olması zorunluluğunu getirmemektedir.

TEBLİĞ TASLAKLARINA GÖRE BAVUL TİCARETİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÖZEL FATURALARIN E-FATURA OLMA ZORUNLULUĞU (HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞTİR.) : e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin BAVUL TİCARETİ işlemlerine ait faturalar 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu öngörülmektedir.

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU 

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ (YÜRÜRLÜKTE OLAN) : 464 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

1- İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları  5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler (izleyen 2 yılın başından itibaren) 
 
http://www.egirisimci.gov.tr/docs/Internet_Satis_Rehberi.pdf  

TEBLİĞ TASLAKLARINA GÖRE E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU  (HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞTİR.)  

Taslak Tebliğ ile aşağıda belirtilen mükellef gruplarının  e-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA (e-Arşiv Fatura uygulamasına başvuru şartları arasında e-Fatura geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle, e-Fatura da olmayanlar için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA da)  geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir.  
 
1- Halihazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu öngörülmektedir. 
 
2- E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları öngörülmektedir.  
 
3- 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren (2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 1.7.2019 tarihine kadar) e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçmeleri öngörülmektedir. 
 
4- e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.7.2019 tarihinden itibaren GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden eArşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir. 
 
5- Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilmesi öngörülmektedir.      

6- (GETİRİLEN YENİ İMKAN) 483 SN VUK Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin;  vergiler dahil 500 TL yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek eArşiv Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmesi öngörülmektedir. 

E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU 

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ (YÜRÜRLÜKTE OLAN) : 487 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

YÜRÜRLÜKTEKİ TEBLİĞLERE GÖRE DURUM :İSTEĞE BAĞLIDIR, HERHANGİ BİR MÜKELLEF GRUBU İÇİN ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR. 

TEBLİĞ TASLAKLARINA GÖRE E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU  (HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞTİR.) 

Taslak Tebliğ ile aşağıda belirtilen mükellef grupları ve mal sevkiyatı işlemleri için e-İRSALİYE UYGULAMASINA  (e-İrsaliyeye başvuru şartları arasında e-Fatura geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle e-Fatura olmayan mükellefler için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA da)  geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir. 
 
1- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler ve bu mükelleflerin lisans konusunu oluşturan mal sevkiyatı işlemleri, 
 
2- 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik (III) sayılı listeye konu malların sevkiyatı işlemleri, 
 
3- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler ve bu mükelleflerin ruhsat veya sertifikalarına konu malların sevkiyatı işlemleri, 
 
4- 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler ve bu mükelleflerin şeker sevkiyatı işlemleri, 
 
5- e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik söz konusu mallara ait sevkiyat işlemleri, 
 
6- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik gübre sevkiyatı işlemleri, 
 
7- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 

E-SMM UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU 

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ (YÜRÜRLÜKTE OLAN) : 487 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

YÜRÜRLÜKTEKİ TEBLİĞLERE GÖRE DURUM :İSTEĞE BAĞLIDIR, HERHANGİ BİR MÜKELLEF GRUBU İÇİN ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR. 


TEBLİĞ TASLAKLARINA GÖRE E-SMM UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU  (HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞTİR.) 

Taslak Tebliğ ile aşağıda belirtilen MESLEK MENSUPLARININ e-SMM UYGULAMASINA geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir. 
 
Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;  
 
a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,  
 
b) 
1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna,  kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. 

E-MM UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU 

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ (YÜRÜRLÜKTE OLAN) : 487 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

YÜRÜRLÜKTEKİ TEBLİĞLERE GÖRE DURUM : İSTEĞE BAĞLIDIR. HERHANGİ BİR MÜKELLEF GRUBU İÇİN ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR


TEBLİĞ TASLAKLARINA GÖRE E-MM UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU (HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞTİR.) 

TASLAK TEBLİĞLERLE E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMASINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR. 

E-DEKONT UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU: YÜRÜRLÜKTE DEĞİLDİR. TASLAK TEBLİĞ İLE BANKALARIN KAĞIT ORTAMDA DÜZENLEDİĞİ DEKONT BELGESİNİN 1.1.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK ORTAMDA  E-DEKONT OLARAK DÜZENLENMESİNE İMKAN SAĞLANMAKTADIR.   ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR. 
 


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !