e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

e-beyanname zorunluluğunun başlaması hakkında

23.08.2019 14:49 | Güncelleme: 23.08.2019 15:00

TÜRMOB Mal müdürlüğü mükelleflerinin e-beyanname zorunluluğunun başlaması hakkında duyuru

Mal müdürlüğü mükelleflerinin e-beyanname zorunluluğunun başlaması

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 02.08.2019 tarihli ve 29537098-220.01-E. 112462 sayılı yazısı ile elektronik beyanname uygulaması ile ilgili olarak 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden (www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacaktır.” açıklamasının yer aldığı, söz konusu Tebliğ hükmüne istinaden bağlı vergi dairesi müdürlükleri (malmüdürlükleri) mükelleflerinin elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderecekleri hususunun Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden 02/08/2019 tarihinde duyurulduğu, buna göre bağlı vergi dairesi müdürlükleri (malmüdürlükleri) mükelleflerinin 01/09/2019 tarihinden itibaren verecekleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannameleri bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderileceği Birliğimize bildirilmiştir.

Bu nedenle, bağlı vergi dairesi müdürlükleri (malmüdürlükleri) mükelleflerinin 01.09.2019 tarihinden itibaren verecekleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannameleri ile Ba Bs bildirim formlarının bağlı oldukları vergi dairelerine (malmüdürlüklerine) elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği hususunda bilgilerinizi ve Odanız üyelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Yahya Arıkan
Genel Sekreter

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 29537098-220.01-E. 112462 Konu :Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin E-

Beyanname Zorunluluğunun Başlaması

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, elektronik beyanname uygulaması ile ilgili olarak 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı resmi gazetede yayımlanan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde "Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Başkanlığımız internet sitesinden (www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacaktır." açıklaması yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğ hükmüne istinaden bağlı vergi dairesi müdürlükleri (malmüdürlükleri) mükelleflerinin elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderecekleri hususu Başkanlığımız internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 2/8/2019 tarihinde duyurulmuştur.

Buna göre, bağlı vergi dairesi müdürlükleri (malmüdürlükleri) mükelleflerinin 1/9/2019 tarihinden itibaren verecekleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannameleri bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

Bu nedenle; bağlı vergi dairesi müdürlükleri (malmüdürlükleri) mükelleflerinin 1/9/2019 tarihinden itibaren verecekleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannameleri ile Ba ve Bs bildirim formlarımnın bağlı oldukları vergi dairelerine (malmüdürlüklerine) elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği hususunun üyelerinize duyurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

Abdullah KİRAZ
Başkan a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı V.

376 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ GEREĞİNCE BAĞLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN (MALMÜDÜRLÜKLERİNİN)OTOMASYONA GEÇTİĞİ HAKKINDA DUYURU

Elektronik beyanname uygulaması ile ilgili olarak 18/10/2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’dc yayımlanan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Başkanlığımız internet sitesinden (vww.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları tamamlanmıştır.

Buna göre, söz konusu Tebliğde yer alan açıklamaya istinaden bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) mükellefleri, 1/9/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu bulunan beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda göndereceklerdir.

Elektronik ortamda beyanname göndermek zorunda olan bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) mükelleflerinden, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairelerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle beyannamelerini   elektronik   ortamda  doğrudan   kendileri gönderebileceklerdir. Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler istemeleri halinde 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi  düzenlemek  suretiyle   elektronik     ortamda beyanname göndermeye aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da beyannamelerini gönderebileceklerdir.

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşımayan mükelleflerin ise beyannamelerini 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi  düzenlemek suretiyle elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar uyarınca, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) mükelleflerinin Ba ve Bs bildirim formlarını da 1/9/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) mükelleflerinin beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu 1/9/2019 tarihinden itibaren başlayacak olup, söz konusu mükellefler elektronik ortamda gönderilecek beyannameler ile Ba ve Bs bildirim formlarını 340, 381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda göndereceklerdir.

Duyurulur.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
Güncel Mevzuat haberlerine ücretsiz üye olun!

Muhasebe Bültenlerimize abone olun tüm haber ve mevzuatlara anında ulaşın..

ABONE OL