• Email: info@muhasebeweb.com
  • Sat, Bilgi ve Destek: 0532 175 91 31

2019 Yılı e-Fatura, e-Ar?iv Fatura, e-Defter Geçi? ?artları

muhasebeweb.com

2019 Yılı e-Fatura, e-Ar?iv Fatura, e-Defter Geçi? ?artları

Bilindi?i üzere 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete??de yayımlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?i ile 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satı? hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmeleri zorunlu hale getirilmi?tir.

2017 yılı brüt satı? hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 31.12.2018 tarihine kadar gerekli ba?vuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 01.01.2019 tarihinden itibaren e-Defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2017 yılında internet satı?ı bulunan ve ilgili yıl brüt satı? hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler en geç 01.01.2019 tarihinde e-Ar?iv Fatura Uygulamasına geçi? yapmak zorundadırlar.


-Fatura Uygulaması Ba?vuru İ?lemleri

e-Fatura için; https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden a?a?ıdaki yöntemlerden uygun olanı seçilerek ba?vuru yapılmalıdır.

GİB-Portal yöntemi için “Portal” seçene?i seçildikten sonra “01.01.2019’da Ba?lamak İstiyorum” seçene?i i?aretlenmelidir. “?imdi Ba?lamak İstiyorum” seçene?i seçilirse kullanıcı hesabı hemen (KamuSM mali mühür bildirimini GİB’e ilettikten en az 1 gün sonra) açılır.

Entegrasyon yöntemi için “Entegrasyon” seçene?i seçilmelidir. Sonrasında http://www.efatura.gov.tr/efaturaentegratorluk.html adresindeki bilgiler ı?ı?ında testlere ba?lamalı, test kontrolü ba?arılı oldu?u taktirde e-Fatura sistemine dahil olunmalıdır.

?zel Entegrasyon yöntemi için “?zel Entegrasyon” seçene?i seçilmelidir.

e-Ar?iv Uygulaması Ba?vuru İ?lemleri

e-Ar?iv Fatura Uygulamasına geçi? i?lemleri www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan “Elektronik Ar?iv Ba?vuru Kılavuzu”nda açıklandı?ı ?ekilde yapılmalıdır.

e-Defter Uygulaması Ba?vuru İ?lemleri

e-Defter için; https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresinden istenilen ba?langıç dönemi seçilerek ba?vuru yapılmalıdır.

Taslak Tebli?ler ile Planlanan De?i?iklikler

24.10.2018 tarihinde yayımlanan taslak tebli?ler ile elektronik ortamdaki uygulamalar için 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olması planlanan düzenlemeler özet olarak a?a?ıdaki gibidir:

Konu Güncel Sınır Taslak Düzenleme
e-Fatura Brüt Satı? Hasılatı 10 Milyon TL Brüt Satı? Hasılatı 5 Milyon TL
e-Defter Brüt Satı? Hasılatı 10 Milyon TL Brüt Satı? Hasılatı 5 Milyon TL
e-Ar?iv İnternet Satı?ı ve 5 Milyon TL Brüt Satı? Hasılatı 5 Milyon TL ve 50.000 TL’yi a?an tüm faturalar
E-İrsaliye Zorunlu de?il Brüt Satı? Hasılatı 25 Milyon TL