• Email: info@muhasebeweb.com
  • Sat, Bilgi ve Destek: 0532 175 91 31

Gelir İdaresinden e-Fatura Duyurusu

muhasebeweb.com

Gelir İdaresinden e-Fatura Duyurusu

E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcıların Kamu Harcama Birimlerine Düzenleyecekleri faturaların E-fatura Olarak Düzenlenebilmesi Hakkında Duyuru yayınlandı.

 e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükellefler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmi? merkezi yönetim kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlü?ü (MGM) tarafından geli?tirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara ba?lı harcama birimleri adına, 1.3.2019 tarihinden itibaren GİB e-Fatura Uygulaması aracılı?ı ile e-Fatura düzenleyip gönderebileceklerdir.


?u a?amada kamu idarelerine e-Fatura düzenleme zorunlulu?u henüz bulunmamaktadır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimlerinin adlarına gönderilen e-Faturaları almaları ve ilgili harcama-muhasebe süreçlerinde kullanmaları için gereken özel entegrasyon ve yazılım altyapısı, Muhasebat Genel Müdürlü?ü tarafından geli?tirilmekte ve i?letilmektedir. MGM, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimleri açısından özel entegratör rolüne sahip olacak ?ekilde e-Fatura uygulamasında tanımlanmı?tır.

Kamu idarelerine gönderilecek e-Faturalarda, di?er e-Faturalardan farklı olarak uyulması gereken kuralların özeti a?a?ıdadır:

  • TEMELFATURA senaryosunda e-Fatura düzenlenecek. TEMELFATURA senaryosu kullanılmaksızın iletilen e-Fatura dökümanları da TEMELFATURA senaryosu ile iletilmi? sayılacaktır.
  • Sınıflandırma Kodu, Men?ei ve Banka Bilgisi'ne e-Faturada yer verilecek.

?rnek olarak :

1. Sınıflandırma Kodu (ItemClassificationCodeCheck)

cbc:ItemClassificationCode listName ve listVersionID özelliklerinin alabilece?i de?erler a?a?ıdaki ?ekildedir.

listName listVersionID
CPA Rev.2.1
GTİP 2018

CPA ve GTİP sınıflandırma kodlarına T?İK’in a?a?ıdaki linkinden ula?ılabilmektedir.

https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/GenelAramaSayfasiGetirAction.do

Açılan ekranda “Sınıflandırmalarda” seçene?inden CPA Rev. 2.1 veya GTİP 2018 seçilerek ilgili sınıflandırmada arama yapılabilir. E-faturadaki kalemler hangi sınıflandırma koduna/kodlarına dahilse ilgili kod yukarıdaki schematron kurallarına uygun ?ekilde fatura kalemine eklenmelidir.

2. Men?ei (OriginCountryCheck)

IdentificationCode de?erleri için GİB tarafından e-fatura paketinde yayınlanan UBL-TR Kod Listeleri - V 1.16.pdf ve UBL-TR_Codelist.xml dosyalarına bakılması gerekmektedir.

Burada her bir ürün kalemine ili?kin men?ei bilgisi girilmelidir.

3. Banka Bilgisi (PayeeFinancialAccountCheck)

?demenin yapılaca?ı IBAN bilgisi girilecektir.

Gelir İdaresi Ba?kanlı?ı E-Fatura Duyuru metni

E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI KULLANICILARIN KAMU HARCAMA BİRİMLERİNE D?ZENLEYECEKLERİ FATURALARIN EFATURA OLARAK D?ZENLENEBİLMESİ  

e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükelleflerimiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmi? merkezi yönetim kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlü?ü (MGM) tarafından geli?tirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara ba?lı harcama birimleri adına, 1.3.2019 tarihinden itibaren GİB e-Fatura Uygulaması aracılı?ı ile e-Fatura düzenleyip gönderebileceklerdir.

Bu kapsamda düzenlenen e-Faturalar sadece TEMELFATURA senaryosu kullanılarak iletilebilecek olup, TEMELFATURA senaryosu kullanılmaksızın iletilen e-Fatura dökümanları da TEMELFATURA senaryosu ile iletilmi? sayılacaktır.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimlerinin adlarına gönderilen e-Faturaları almaları ve ilgili harcama-muhasebe süreçlerinde kullanmaları için gereken özel entegrasyon ve yazılım altyapısı, Muhasebat Genel Müdürlü?ü tarafından geli?tirilmekte ve i?letilmektedir. MGM, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimleri açısından özel entegratör rolüne sahip olacak ?ekilde e-Fatura uygulamasında tanımlanmı?tır. 

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimleri adına düzenlenecek e-Faturalar’a ili?kin olarak hali hazırdaki mevcut teknik kılavuzlara ilave olarak “Kamu Harcama Süreçlerinde UBL-TR e-Fatura Kullanımı Teknik Kılavuzu”nda yapılan açıklamaların da önemle dikkate alınması gere?i bulunmakta olup söz konusu teknik kılavuza http://www.efatura.gov.tr ve http://www.muhasebat.gov.tr/ adresinden ula?ılması mümkündür.