• Email: info@muhasebeweb.com
  • Sat, Bilgi ve Destek: 0532 175 91 31

e-Belge Yerine Ka?ıt Belge Düzenlenmesi Halinde Ceza Kesilmeyecek Haller

muhasebeweb.com

e-Belge Yerine Ka?ıt Belge Düzenlenmesi Halinde Ceza Kesilmeyecek Haller

25.05.2018 tarihli Resmi Gazete??de yayımlanan 494 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?i ile hangi hallerde elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin ka?ıt olarak düzenlenebilece?i belirlenmi?tir.

Tebli?de sayılan haller dı?ında ka?ıt belge düzenlenmesi halinde her bir belge için 240 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.


Elektronik belge olarak düzenlenme zorunlulu?u getirilen belgelerin kâ?ıt olarak düzenlenebilece?i haller

a) Gelir İdaresi Ba?kanlı?ının ve elektronik belge uygulamalarına taraf olan di?er kamu kurum ve kurulu?larının bilgi i?lem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,

b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?i kapsamında Gelir İdaresi Ba?kanlı?ından izin almı? özel entegratör kurulu?ların bilgi i?lem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),

c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince),

ç) Bakanlı?ımızca elektronik belge uygulamalarına ili?kin olarak yayımlanan genel tebli?, sirküler ve teknik kılavuzlarda, belgelerin elektronik belge yerine kâ?ıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi,

gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâ?ıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

(2) Mükelleften kaynaklanan di?er nedenlerle, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâ?ıt olarak düzenlenmesi halleri, bu maddenin birinci fıkrası kapsamında de?erlendirilmez.

Tebli?in tamamına a?a?ıdaki ba?lantıdan ula?abilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525-8.htm

Bilgilerinize sunarız.

?.A. Yeminli Mali Mü?avirlik A.?.