• Email: info@muhasebeweb.com
  • Sat, Bilgi ve Destek: 0532 175 91 31

e-Fatura, e-Ar?iv Fatura ve e-Defter 2019 Yılı Limit ve Geçi? tarihleri

muhasebeweb.com

e-Fatura, e-Ar?iv Fatura ve e-Defter 2019 Yılı Limit ve Geçi? tarihleri

1 Ocak 2019 tarihinden hangi mükelleflere e-Fatura, e-Ar?iv Fatura ve e-Defter zorunlulu?u bulunmaktadır. Aktif mevzuata göre 2019 yılı e-fatura, e-ar?iv fatura ve e-defter zorunlulu?u

?u anki mevzuata göre;

A)  2019 yılında e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler


1- 2017 yılında brüt satı? hasılatı 10 Milyon olan Mükellefler e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına 01.01.2019 tarihinden itibaren geçmek zorundalar.

2- 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL brüt satı? hasılatını sa?layan mükellefler, İlgili hesap dönemine ili?kin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verilece?i tarihi takip eden hesap döneminin ba?ından itibaren e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına geçmek zorundadır.

3- ?TV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (Petrol ürünleri ve Do?algaz ile Di?er mallar) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler, (Bayilik lisansı alanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu kapsamda de?erlendirilmeyecektir.) Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin ba?ından itibaren e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına geçmek zorundadır. (Lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler  bir sonraki hesap döneminin ba?ından itibaren,)

4- ?TV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (Alkollü içecekler, Tütün mamulleri, Di?er içecekler) imal, in?a ve ithal eden mükellefler, Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin ba?ından itibaren, e-Defter ve e-Fatura muhasebe web comUygulamasına geçmek zorundadır. (Mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler  bir sonraki hesap döneminin ba?ından itibaren,)

• 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kurulu?lar ile iktisadi kamu kurulu?larının bu Tebli? kapsamında elektronik fatura uygulamasına geçme ve elektronik defter tutma zorunlulu?u bulunmamaktadır.

•  Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunlulu?u getirilen mükellefler; tam bölünme, birle?me (devralma ?eklinde birle?me ve yeni kurulu? ?eklinde birle?me) veya tür (nev’i) de?i?ikli?ine gitmeleri halinde devrolunan veya birle?ilen tüzel ki?i mükellefler ile tam bölünme veya tür (nevi) de?i?ikli?i sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel ki?i mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir ko?ulda i?lemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın ba?ından itibaren 3 ayı geçemez.

B) 2019 yılında e-Ar?iv Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler

1- İnternet ?zerinden Mal ve Hizmet Satı?ı Yapan 2017 yılı brüt satı? hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler e-Ar?iv Fatura Uygulamasına 01.01.2019 tarihinden itibaren geçmek zorundalar.

2- İnternet ?zerinden Mal ve Hizmet Satı?ı Yapan 5 milyon TL brüt satı? hasılatını 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde sa?layan mükellefler; İlgili hesap dönemine ili?kin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verilece?i tarihi takip eden hesap döneminin ba?ından itibaren e-Ar?iv Fatura Uygulamasına 01.01.2019 tarihinden itibaren geçmek zorundalar.

• e-Ar?iv Uygulamasına geçi? yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?inde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satı?lara ait e-ar?iv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermekle zorunludur.

•  Ocak 2019 tarihi itibari ile e-Fatura, e-Ar?iv Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) Mali Mühüre-fatura ve e-defter ba?vurularını tamamlamı? olmaları gerekir.