• Email: info@muhasebeweb.com
  • Sat, Bilgi ve Destek: 0532 175 91 31

e-Fatura, e-Defter, e-Ar?iv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarında son durum

muhasebeweb.com

e-Fatura, e-Defter, e-Ar?iv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarında son durum

e-Fatura, e-Defter, e-Ar?iv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına ili?kin Taslak olarak yayında olan Tebli?ler ile kar?ıla?tırmalı tablo

E-FATURA ve E-DEFTER UYGULAMALARINA GE?İ? ZORUNLULU?U 
 
İLGİLİ GENEL TEBLİ? (Y?R?RL?KTE OLAN) :  454 SN VUK GT (G?NCEL HALİ) 

1- İlgili Yıl Brüt Satı?ları 10 Milyon TL ve üzeri olanlar (izleyen 2 yılın ba?ından itibaren) 
 
2- ?TV 1 sayılı Liste kapsamındaki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK dan lisans alanlar (Lisans aldı?ı tarihi izleyen yıl ba?ından itibaren) (Bayilik lisansı hariç)  
 
3- ?TV III sayılı Liste kapsamındaki malları imal in?a ve ithal edenler (?TV mükellefiyet tesis tarihi izleyen yıl ba?ından itibaren) 


TEBLİ? TASLAKLARINA G?RE E-FATURA ve E-DEFTER UYGULAMALARINA GE?İ? ZORUNLULU?U  (HEN?Z Y?R?RL??E GİRMEMİ?TİR.)  

1- İlgili Yıl Brüt Satı?ları 5 Milyon TL ve üzeri olanlar (izleyen 2 yılın ba?ından itibaren) (2017 yılında belirtilen ciroyu a?anlar 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura, 1.1.2020 den itibaren e-Defter)  
 
2- ?TV 1 sayılı Liste kapsamındaki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK dan lisans alanlar (Lisans aldı?ı tarihi izleyen dördüncü ayın ba?ından itibaren) (Bayilik lisansı dahil)  (2018 yılında lisans alanlar için 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura, 1.1.2020 den itibaren e-Defter) 
 
3- ?TV III sayılı Liste kapsamındaki malları imal in?a ve ithal edenler (Mükellefiyet tesis tarihi izleyen dördüncü ayın ba?ından itibaren)  (2018 yılında mükellefiyet tesis ettirenler için 1.7.2019 tarihinden itibaren eFatura, 1.1.2020 den itibaren e-Defter) 

İHRACAT FATURALARININ E-FATURA OLMA ZORUNLULU?U 
İLGİLİ GENEL TEBLİ? (Y?R?RL?KTE OLAN) : 454 SN VUK GT (G?NCEL HALİ) 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ihracatçıların Gümrük beyannameli mal ihracı faturaları 1.7.2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlenmek zorunda. 

TEBLİ? TASLAKLARINA G?RE İHRACAT FATURALARININ E-FATURA OLMA ZORUNLULU?U (HEN?Z Y?R?RL??E GİRMEMİ?TİR.) AYNI DURUM HALEN GE?ERLİ OLACAKTIR.

YOLCU BERABERİ E?YA İHRACI FATURALARININ E-FATURA OLMA ZORUNLULU?U 
İLGİLİ GENEL TEBLİ? (Y?R?RL?KTE OLAN) : 454 SN VUK GT (G?NCEL HALİ) 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin “aracı kurumlar yoluyla iade usulünden yararlandı?ı durum” la sınırlı olmak üzere YOLCU BERABERİ E?YA İHRACI FATURALARI 1.7.2017 tarihinden itibaren eFatura olarak düzenlenmek zorunda. 

TEBLİ? TASLAKLARINA G?RE YOLCU BERABERİ E?YA İHRACI FATURALARININ E-FATURA OLMA ZORUNLULU?U (HEN?Z Y?R?RL??E GİRMEMİ?TİR.)  AYNI DURUM HALEN GE?ERLİ OLACAKTIR. 

BAVUL TİCARETİ KAPSAMINDA D?ZENLENEN ?ZEL FATURALARIN E-FATURA OLMA ZORUNLULU?U

Y?R?RL?KTEKİ TEBLİ?LERE G?RE DURUM : Yürürlükte bulunan tebli?ler ?zel Faturaların e-Fatura olması zorunlulu?unu getirmemektedir.

TEBLİ? TASLAKLARINA G?RE BAVUL TİCARETİ KAPSAMINDA D?ZENLENEN ?ZEL FATURALARIN E-FATURA OLMA ZORUNLULU?U (HEN?Z Y?R?RL??E GİRMEMİ?TİR.) : e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin BAVUL TİCARETİ i?lemlerine ait faturalar 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunlulu?u öngörülmektedir.

E-AR?İV FATURA UYGULAMASINA GE?İ? ZORUNLULU?U 

İLGİLİ GENEL TEBLİ? (Y?R?RL?KTE OLAN) : 464 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİ?İ

1- İnternet üzerinden mal ve hizmet satı?ı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satı? hasılatları  5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler (izleyen 2 yılın ba?ından itibaren) 
 
http://www.egirisimci.gov.tr/docs/Internet_Satis_Rehberi.pdf  

TEBLİ? TASLAKLARINA G?RE E-AR?İV FATURA UYGULAMASINA GE?İ? ZORUNLULU?U  (HEN?Z Y?R?RL??E GİRMEMİ?TİR.)  

Taslak Tebli? ile a?a?ıda belirtilen mükellef gruplarının  e-AR?İV FATURA UYGULAMASINA (e-Ar?iv Fatura uygulamasına ba?vuru ?artları arasında e-Fatura geçi? zorunlulu?u da bulunması nedeniyle, e-Fatura da olmayanlar için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA da)  geçi? zorunlulu?u getirilmesi öngörülmektedir.  
 
1- Halihazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?leri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulu?u bulunan mükelleflerin, 1.7.2019 tarihine kadar e-Ar?iv Fatura uygulamasına da geçme zorunlulu?u öngörülmektedir. 
 
2- E-Ticaret Aracı Hizmet Sa?layıcıları, İnternet Reklamcılı?ı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.7.2019 tarihine kadar e-Ar?iv Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları öngörülmektedir.  
 
3- 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satı? hasılatı (veya satı?ları ile gayrisafi i? hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildi?i tarihi izleyen hesap dönemi ba?ından itibaren (2017 yılı cirosundan dolayı a?anlar için 1.7.2019 tarihine kadar) e-Ar?iv Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçmeleri öngörülmektedir. 
 
4- e-Fatura ve e-Ar?iv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı ki?i veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi a?ması halinde söz konusu faturaların 1.7.2019 tarihinden itibaren GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Ar?iv İnternet Portali üzerinden eAr?iv Fatura olarak düzenleme zorunlulu?u getirilmesi öngörülmektedir. 
 
5- Gelir İdaresi Ba?kanlı?ının, yapaca?ı analiz çalı?malarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi dü?ük mükelleflere ve Ba?kanlıkça belirlenen di?er mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura ve e-Ar?iv Fatura uygulamalarına geçme zorunlulu?u getirilebilmesi öngörülmektedir.      

6- (GETİRİLEN YENİ İMKAN) 483 SN VUK Genel Tebli?inin 6 ncı maddesinde belirtilen ?KC kullanımından muafiyeti ?artlarını sa?layarak ?KC kullanımından muaf olan ve e-Ar?iv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin;  vergiler dahil 500 TL yi a?mayan perakende mal ve hizmet satı?larında düzenlenecek eAr?iv Faturalarında mü?terinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satı? fi?i veya ödeme kaydedici cihaz fi?i yerine kullanılabilmesine imkan verilmesi öngörülmektedir. 

E-İRSALİYE UYGULAMASINA GE?İ? ZORUNLULU?U 

İLGİLİ GENEL TEBLİ? (Y?R?RL?KTE OLAN) : 487 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİ?İ 

Y?R?RL?KTEKİ TEBLİ?LERE G?RE DURUM :İSTE?E BA?LIDIR, HERHANGİ BİR M?KELLEF GRUBU İ?İN ZORUNLULUK ?NG?R?LMEMİ?TİR. 

TEBLİ? TASLAKLARINA G?RE E-İRSALİYE UYGULAMASINA GE?İ? ZORUNLULU?U  (HEN?Z Y?R?RL??E GİRMEMİ?TİR.) 

Taslak Tebli? ile a?a?ıda belirtilen mükellef grupları ve mal sevkiyatı i?lemleri için e-İRSALİYE UYGULAMASINA  (e-İrsaliyeye ba?vuru ?artları arasında e-Fatura geçi? zorunlulu?u da bulunması nedeniyle e-Fatura olmayan mükellefler için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA da)  geçi? zorunlulu?u getirilmesi öngörülmektedir. 
 
1- 4760 sayılı ?zel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler ve bu mükelleflerin lisans konusunu olu?turan mal sevkiyatı i?lemleri, 
 
2- 
4760 sayılı ?zel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, in?a, ithalini ve ana bayi/distribütör ?eklinde pazarlamasını gerçekle?tiren mükellefler ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik (III) sayılı listeye konu malların sevkiyatı i?lemleri, 
 
3- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen i?letme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve i?letme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözle?meye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel ki?i mükellefler ve bu mükelleflerin ruhsat veya sertifikalarına konu malların sevkiyatı i?lemleri, 
 
4- 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı ?eker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen ?ekerin imalini gerçekle?tiren mükellefler ve bu mükelleflerin ?eker sevkiyatı i?lemleri, 
 
5- e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten e?yaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik söz konusu mallara ait sevkiyat i?lemleri, 
 
6- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı?ınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik olu?turulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik gübre sevkiyatı i?lemleri, 
 
7- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satı? hasılatı (veya satı?ları ile gayrisafi i? hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 

E-SMM UYGULAMASINA GE?İ? ZORUNLULU?U 

İLGİLİ GENEL TEBLİ? (Y?R?RL?KTE OLAN) : 487 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİ?İ 

Y?R?RL?KTEKİ TEBLİ?LERE G?RE DURUM :İSTE?E BA?LIDIR, HERHANGİ BİR M?KELLEF GRUBU İ?İN ZORUNLULUK ?NG?R?LMEMİ?TİR. 


TEBLİ? TASLAKLARINA G?RE E-SMM UYGULAMASINA GE?İ? ZORUNLULU?U  (HEN?Z Y?R?RL??E GİRMEMİ?TİR.) 

Taslak Tebli? ile a?a?ıda belirtilen MESLEK MENSUPLARININ e-SMM UYGULAMASINA geçi? zorunlulu?u getirilmesi öngörülmektedir. 
 
Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danı?man, mü?avir, denetçi, bilirki?i, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;  
 
a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,  
 
b) 
1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine ba?layacak olanlar ise i?e ba?ladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna,  kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. 

E-MM UYGULAMASINA GE?İ? ZORUNLULU?U 

İLGİLİ GENEL TEBLİ? (Y?R?RL?KTE OLAN) : 487 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİ?İ 

Y?R?RL?KTEKİ TEBLİ?LERE G?RE DURUM : İSTE?E BA?LIDIR. HERHANGİ BİR M?KELLEF GRUBU İ?İN ZORUNLULUK ?NG?R?LMEMİ?TİR


TEBLİ? TASLAKLARINA G?RE E-MM UYGULAMASINA GE?İ? ZORUNLULU?U (HEN?Z Y?R?RL??E GİRMEMİ?TİR.) 

TASLAK TEBLİ?LERLE E-M?STAHSİL MAKBUZU UYGULAMASINA İLİ?KİN HERHANGİ BİR ZORUNLULUK ?NG?R?LMEMEKTEDİR. 

E-DEKONT UYGULAMASINA GE?İ? ZORUNLULU?U: Y?R?RL?KTE DE?İLDİR. TASLAK TEBLİ? İLE BANKALARIN KA?IT ORTAMDA D?ZENLEDİ?İ DEKONT BELGESİNİN 1.1.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK ORTAMDA  E-DEKONT OLARAK D?ZENLENMESİNE İMKAN SA?LANMAKTADIR.   ZORUNLULUK ?NG?R?LMEMİ?TİR.