6736 Sayılı Mali Af Kanunu Uygulamalarının Muhasebe Kayıtları

Eklenme : 02.11.2016 10:51 | Güncelleme : 07.03.2017 14:09 | 25966  Okunma


6736 Sayılı Mali Af Kanunu Uygulamalarının Muhasebe Kayıtlarına Yansımaları Konulu DokümanBilindiği üzere 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bahse konu 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye  istinaden adı geçen Bakanlıkça çıkarılan “ 1 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” nde ise; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” ile getirilen düzenlemeleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

  • Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi,
     
  • İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,


  • Ayrıca, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması   ile   Bazı   Alacakların   Yeniden   Yapılandırılmasına   Dair  Kanun    kapsamında    yapılandırılan alacakları, Kanunun öngördüğü şartlar dâhilinde ödeyemeyen borçlulara yeniden bir hak verilerek kamu alacaklarının tasfiyesine,
     
  • Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına, imkân sağlanması amaçlarıyla düzenlemeler yapılmıştır.

Bu çalışmamızın konusunu 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile getirilen düzenlemelerden yararlanan mükelleflerin, bu işlemleri muhasebeleştirmesi ve muhasebeleştirme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile bu kayıt ve işlemlerin muhasebe ve vergi uygulamalarına olası etkileri oluşturacaktır.

tesmer.org.tr

6736 Sayılı Mali Af Kanunu Uygulamalarının Muhasebe Kayıtlarına Yansımaları konulu doküman için tıklayınız.(pdf)

 


6736 muhasebe       

Torba_Yasa  Muhasebe  Pratik_Bilgiler

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com