KDV İade Uygulamasına 8 Seri Nolu KDV Tebliğiyle Getirilen Yenilikler

Eklenme : 06.01.2017 14:08 | Güncelleme : 04.03.2017 07:29 | 21514  Okunma


1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ve bu Tebliğ de değişiklik yapan 7 Seri No lu KDV Genel Uygulama Tebliği yle birlikte DİİB belgesi bulunan mükelleflerin: 

 • KDV tatbik ederek yurt içi aracı ihracatçılara yaptığı mal teslimleri nedeniyle aracı ihracatçıların yüklendiği KDV nin KDV iadesine konu edilemeyeceği; 
   
 • KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurt dışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanun un (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim etmesi durumunda; bu mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutar kadar olacağı;

düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerle, DİİB kullanan imalatçılar tarafından ihraç kayıtlı yapılan teslimlere ilişkin KDV iadelerinde kısıtlamalar getirilmiştir.  
 

Söz konusu kısıtlamalar, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine yapılan ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili olarak 8 Seri No lu KDV Genel Uygulama Tebliği yle ortadan kaldırıldı. Buna göre, yeni düzenlemeleri değerlendirelim…

DİİB Sahibi Mükelleflerin KDV Tatbik Ederek Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine Teslimlerinde KDV İade Uygulaması

8 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile KDV Uygulama Genel Tebliği nin IV/A/1.5 No lu kısmının birinci paragrafı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
 

"DİİB sahibi mükellef tarafından bu belge kapsamında üretilen mallar, belge sahibi tarafından doğrudan ihraç edilebilir ya da 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) veya geçici 17 nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslim edilebilir. Dolayısıyla DİİB sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslimi mümkün değildir. Buna rağmen, DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 ​nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslim edilmesi halinde, ihracatçılara (dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç) bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV nin iadesi yapılamaz."

Yukarıda açıklamalarda görüleceği üzere, DİİB sahibi bir mükellefin KDV ödemeden ithal ettiği veya yurt içinden satın aldığı hammadde girdileriyle ürettiği malları KDV tatbik ederek sattığında,
 

 • bu malların alıcısı tarafından ihraç edilmesi halinde KDV iadesi talep edilemeyeceği,
   
 • bu malların alıcısının dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri olması durumda ise KDV iadesi talep edilebileceği 
   

şeklinde bir düzenleme yapıldı ve bu düzenleme 13 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe girdi.
 

DİİB Sahibi Mükelleflerin Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine İhraç Kayıtlı Teslimlerinde KDV İade Uygulaması

8 Seri No lu KDV Genel Tebliği yle KDV Uygulama Genel Tebliği nin IV/A/1.5 No lu kısmının ikinci paragrafı ise aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
 

 

"DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz. Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz."

 

Yukarıdaki açıklamalarda görüleceği üzere, DİİB sahibi bir mükellefin KDV ödemeden ithal ettiği veya yurt içinden satın aldığı hammadde girdileriyle ürettiği malları, dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine KDV tatbik etmeden diğer bir değişle ihraç kayıtlı teslimlerine ilişkin KDV iadesi hesaplamasında;
 

 • DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz kısıtlamasının dikkate alınmayacağı,     
   
 • diğer bir değişle DİİB kapsamında ihraç kayıtlı teslimler nedeniyle hesaplanan ve tahsil edilmeyen KDV tutarının iade KDV tutarı olarak dikkate alınacağı,
   

belirtildi ve bu düzenleme 13 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe girdi.
 

Sorumlu Vergicilik Bakışıyla...

KDV iadesi talep eden DİİB sahibi mükelleflerle bu mükelleflerin dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketlerine yaptığı ihraç kayıtlı teslimlerine ilişkin iade uygulamasına yönelik olarak vergi otoritesi tarafından kolaylık sağlayan bir sistemin getirilmiş olmasının yerinde bir iyileştirme olduğu kanaatindeyiz. Ancak DİİB sahibi mükelleflerin dış ticaret sermaye şirketi veya sektörel dış ticaret şirketi niteliğinde olmayan aracı ihracatçı şirketlere yaptığı teslimlere ilişkin iade uygulamasındaki kısıtlamanın hala devam ettirilmesi nedeniyle yaşanan sorunların da yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile çözümlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 

 

Saygılarımızla,  

KPMG VERGİ


kdv iade       

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  Beyannameler

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com