» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

İbraz etmeme suçunda yeni içtihatlar

 
04.03.2021 05:43 | Güncelleme: 04.03.2021 05:43

Defter ve belgeleri istenilmesine rağmen ibraz etmemenin sonuçlarını daha önce yazmıştım.

Ancak bu aralar vergi incelemelerinin artması ve mükelleflere ibraz yazılarının yoğun şekilde gönderilmesi dolayısıyla bu konudaki temel noktaları, ceza hukuku ağırlıklı olarak hem tekrar hatırlatayım hem de konuya ilişkin yeni içtihatları aktarayım dedim.

Vergi Usul Kanunu (VUK) md. 359’da defter ve belgeleri gizleme 18 aydan üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç olarak düzenlemiştir. Maddede, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere ibraz etmemenin gizleme sayılacağı belirtilmiştir. İnceleme yapmaya yetkili olmayanlara, örneğin yoklama memuruna ibraz etmeme, bu suçu oluşturmaz.

Kanun bu konuda suçun oluşması için “defterlerin varlığının noter kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde” ibraz etmemeden söz etmektedir. Zaten olmayan defterin ibraz edilmemesi, işlenemez suçu oluşturur. Buradaki “sair suretlerle” ibaresi geniş kapsamlıdır. Kanaatimce burada noter kayıtları dışında başkaca delillerin de ispat hususunda kullanılabileceği ifade edilmektedir. Burada varlığı ispat edilmesi gereken, Vergi Usul Kanununa göre “tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti” olan defterlerdir. Kanun bu nitelikteki defterlerin varlığının kanıtlanmış olmasını aramaktadır. Şimdi soru? Acaba verilen beyannameler bu nitelikteki defterlerin varlığını kanıtlar mı? Veya beyannameden hareketle, “demek ki defterin varmış” denilebilir mi? Cevabım, kesinlikle “hayır”. Bir tacir veya serbest meslek erbabı, hatta bir şirket, aldığı belgelerle satış faturalarını alt alta bir kağıdayazıp, farka göre KDV beyannamesi verebilir. Bordrodan hareketle, muhtasar beyanname düzenleyebilir. Veya işlemlerini, bakkal defteri şeklinde alelade bir deftere yazarak da yapabilir. Bu defter de hiç şüphesiz VUK uyarınca muteber bir defter olmayıp, ibrazı da gerekmez. Burada belki, deftere kaydı gerekenleri başkaca deftere kaydetmek suçu oluşabilir (ki bu da vergi matrahının bu suretle azaltılmış olması koşuluna bağlıdır.)

Ancak Yargıtay, -sadece- verilmiş beyannameleri, mükellefin defterlerinin bulunduğuna dair bir delil olarak kabul etmiştir. Aynı zamanda bir akademisyen olarak katılmak olanağı bulamakla birlikte söz konusu Kararın ilgili kısmını aynen aktarıyorum. Kararda; “Vergi İnceleme Raporlarında, mükellefin defter tasdik bilgisinin bulunmadığı bildirilmiş ise de, sanığın 07-09/2009 3. dönem Geçici Vergi Beyannamesi, 07-08-09/2009 dönemlerine ilişkin KDV beyannamesi, 07-09/2009 3. dönem Muhtasar Vergi Beyannamesi vermiş olması, sanığın defter tasdik ettirdiği ve belgelerinin bulunduğunu gösterdiğinden, “Defter ve belge gizleme’ suçunun sübut bulduğu” gerekçesi ile ilk derece mahkemesinin verdiği beraat kararı bozulmuştur (Yargıtay 11. Ceza Dairesi E.2016/12132 K.2019/8703 T.3/12/2019).

Öte yandan Vergi Usul Kanunu’nun 139. maddesi uyarınca vergi incelemesinin kural olarak mükellefin iş yerinde yapılması gerektiğinden, inceleme elemanlarınca iş yerinin incelemeye elverişli olmadığı saptanmadıkça, dairede ibrazının istenmesi mümkün değildir ve böyle bir durumda ibraz etmeme halinde yine suç oluşmaz. Çünkü talep, usule aykırıdır. Yargıtay 11. Ceza Dairesi bu konudaki haklı ve yerinde içtihadını sürdürmektedir (Yargıtay 11. Ceza Dairesi E. 2017/8193 K.2020/2648 T.2.6.2020)

İbraz talebinde mükellefe tanınan sürenin en az 15 gün olması gerekir. Bu süre mali tatilden etkilenir. Adli tatilin ise bu süreye bir etkisi yoktur. Mükellefin ibraz için ek süre talep etmesi halinde, bu talep olumlu veya olumsuz cevaplanmadan, ibraz etmeme fiilinin gerçekleştiğinden söz edilemez.

Tek bir ibraz talebi ile birden fazla defterin veya belgenin veya farklı yıllara ilişkin defterlerin talep edilmesine karşın ibraz edilmemesi tek bir suçu oluşturur. Çünkü burada tek bir ibraz etmeme iradesi söz konusudur. Aynı dönem defter ve belgelerinin ister aynı sebeple olsun ister farklı sebeple olsun tekrar ibrazının talebi halinde, ibraz etmeme fiili artık yeni bir suçu oluşturmaz. Nitekim Yargıtay 11. Ceza Dairesi; “varlığı noter tasdiki ile sabit olan 2008, 2009 ve 2010 takvim yıllarına ait defter ve belgelerin, vergi kanunları yönünden incelenmek üzere 08.02.2011 tarihli, 2379/10 sayılı yazı ile istenildiği olayda; aynı yazı ile birden fazla takvim yılına ait defter ve belgelerin incelenmek üzere ibrazının istenmesi halinde” tek “defter ve belgeleri ibraz etmeme” suçunun oluşacağı gözetilmeden, “sanığın üç kez VUK’un 359/a-2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına hükmolunması” bozma sebebi yapılmıştır. (Yargıtay 11. Ceza Dairesi E.2017/9715 K. 2020/6089 T.21.10.2020)

Buradaki bir sorun da; bir birini izleyen yazılarla veya kısa aralıklarla gönderilen yazılarla farklı dönem defterlerinin ibrazının talebi halinde, ibraz etmeme fiilinin tek bir suçu mu oluşturacağı, yoksa her talep sonucunun farklı suçları mı oluşturacağı konusundadır. Bu konuda Yargıtay bir kararında, talep edilenlerin bir defada talep edilme olanağının araştırılması ve farklı tarihlerde talep edilmenin sebeplerinin incelenmesi gerektiğine, tümünün bir defada ibrazının talep edilebilmesi mümkün ise tek bir suçun oluşacağına karar vermiştir.

Üzerinde durulması gereken bir başka konu da, inceleme elemanına ibraz edilmeyen defterlerin, tarhiyata karşı davada vergi mahkemesine ibraz edilmesinin, suçu (özellikle kasıt unsuru açısından) ortadan kaldırıp kaldırmayacağıdır. Bu konudaki Yargıtay’ın katıldığımız kararı ile; “2008 takvim yılına ait defter ve belgeleri istenilmesine ve hatta kendisine ek süre verilmesine rağmen defter ve belgelerini mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyen sanığın fiilinin atılı suçu unsurları itibariyle oluşturacağı gözetilmeden, 2008 takvim yılına ait defter ve belgelerini bir yıl sonra vergi mahkemesine ibraz etmesi nedeniyle suçun unsurlarının oluşmayacağı şeklindeki yanlış gerekçeyle verilmiş beraat hükmü” bozulmuştur. (Yargıtay 11. Ceza Dairesi E.2016/12260 K.2019/8767 T.4.12.2019).

İbraz etmeme suretiyle oluşan gizleme suçlarında suç tarihi, ibraz için tanınan sürenin son günüdür. Bu tarih dava ve ceza zamanaşımı sürelerinin hesabı bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca yasa değişikliklerinde uygulanacak hükmün ve/veya lehe cezanın saptanması açısından da suç tarihi önem taşımaktadır.

Bumin DOĞRUSÖZ


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.