İşten çıkma ve çıkarılmada süreleri kaçıran haklı iken haksız duruma düşebilir

Eklenme : 07.07.2018 05:15 | Güncelleme : 07.07.2018 05:15


Gerek işçi gerekse işveren süresi belirli olsun veya olmasın, bazı hâllerde iş sözleşmesini, sözleşme süresinin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin derhâl sona erdirme hakkına sahip bulunmaktadırlar.Üstelik sözleşmenin derhâl sona erdirilmesi durumunda işçinin bir yıllık çalışma süresi de mevcutsa kıdem tazminatına da hak kazanmaktadır. İşverenin de ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranan işçiyi işten çıkarması hâlinde tazminat ödeme yükümlülüğü bile çoğu kez ortadan kalkmaktadır.

Süreyi kaçıran hakkını kaybeder
 
İşçi veya işveren bakımından haklı fesih nedenlerinin ortaya çıkması hâlinde, iş sözleşmesinin diğer tarafının sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisinin kullanılma süresi sınırsız değildir.
Bu bakımdan İş Kanununa (26. Maddesine) göre fesih nedeninin öğrenildiği tarih ile olayın gerçekleştiği tarih başlangıç esas alınmak üzere iki ayrı süre öngörülmüştür.
Bu süreler içinde fesih yoluna gitmeyen işçi ya da işverenin feshi, haklı bir feshin sonuçlarını doğurmaz. Bu süre, feshe neden olan olayın diğer tarafça öğrenilmesinden itibaren altı (6) iş günü ve her hâlde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren bir (1) yıl olarak belirlenmiştir.
 
Maddi çıkar hâlinde süre işlemez
 
İş Kanunu’nda, işçinin maddi çıkar sağlamış olması hâlinde ise bir yıllık sürenin işlemeyeceği öngörülmüştür. Bu nedenle haklı feshe neden olan olayda işçinin maddi bir menfaati olmuşsa, altı iş gününe riayet etmek şartıyla olayın üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin işverenin haklı fesih imkânı vardır.
 
Olayın öğrenildiği gün önemli
 
Altı iş günlük süre işçi ya da işverenin haklı feshe neden olan olayı öğrendiği günden itibaren işlemeye başlar. Olayı öğrenme günü hesaba katılmaksızın, takip eden iş günleri sayılarak altıncı günün bitiminde haklı fesih yetkisi sona erer.
İşverenin tüzel kişi olması durumunda altı iş günlük süre feshe yetkili merciin öğrendiği günden başlar. Bu konuda müfettiş soruşturması yapılması, olayın disiplin kurulunca görüşülmesi süreyi başlatmaz. Olayın feshe yetkili kişi ya da kurula intikal ettirildiği gün altı iş günlük sürenin başlangıcını oluşturur.
Bir yıllık süre ise her durumda olayın gerçekleştiği günden başlar. İş Kanununda öngörülen 6 iş günlük ve bir yıllık süreler ayrı ayrı hak düşürücü niteliktedir.
 
Süreyi geçiren haklı iken haksız olur ve tazminat öder

 
Fesih hakkının, öğrenmeden itibaren 6 iş günü ve olayın gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içinde kullanılması şarttır.
Hak düşürücü sürenin niteliğinden dolayı taraflar ileri sürmese dahi, hâkim kendiliğinden dikkate almak mecburiyetindedir.
Belirtilen süreler geçtikten sonra bildirimsiz fesih hakkını kullanan taraf, haksız olarak sözleşmeyi bozmuş sayılacağından ihbar tazminatı ile şartları oluşmuşsa kıdem tazminatından sorumlu olacaktır.

İsa KARAKAŞ
turkiyegazetesi.com.tr
 

 

hakli fesih  isci haklari     


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  SGK

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com