muhasebe

18.03.2019 06:35 | Güncelleme : 18.03.2019 06:38

SMMM Ünvanını Kullanmadan Hizmet Akdiyle Çalışma

SMMM Unvanını Kullanmadan Hizmet Akdiyle Çalışmanın Önünde Yasal Bir Engel Bulunmamaktadır. Mali Müşavirin Hizmet Akdiyle Çalışması konusunda Ankara 9. İdare Mahkemesi Kararı

T.C.  ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/1385  KARAR NO : 2015/504

DAVACI : 
VEKİLİ : AV. BATUR GÖKMEN
DAVALILAR : 1- MALİYE BAKANLIĞI 
VEKİLLERİ : AV. MERAL PURTUL - AV. GÜLŞEN KÖSE 
2- TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ / ANKARA
VEKİLLERİ : AV. İBRAHİM OKÇU - AV. Z. NUR İNAL (Aynı yerde) 
3- MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI / MUĞLA 

DAVANIN ÖZETİ : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan davacı hakkında sigortalı olarak çalıştığının tespit edildiğinden bahisle 6 ay geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesine dair Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu kararına karşı yapılan itirazı reddeden TÜRMOB Disiplin Kurulu kararının onaylanmasına ilişkin 22.05.2013 tarihli Maliye Bakanlığı işleminin; 3568 sayılı Kanun'un 45'inci maddesi uyarınca serbest muhasebeci mali müşavirlerin unvanlarını kullanmadan ikinci bir işte hizmet akdi ile çalışmalarının önünde hukuki bir engelin bulunmadığı, yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
MALİYE BAKANLIĞI'NIN SAVUNMASININ ÖZETİ : Dava süresinde açılmadığından davanın süre yönünden reddine karar verilmesi gerektiği, davacının serbest muhasebeci olarak görev yaptığı sırada aynı zamanda bir işyerine bağlı sigortalı olarak çalıştığının tespiti üzerine ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRMOB SAVUNMASININ ÖZETİ : Davacının serbest muhasebeci olarak görev yaptığı sırada aynı zamanda bir işyerine bağlı sigortalı olarak çalıştığının tespiti üzerine Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasınca verilen cezanın uygun olduğuna ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan davacı hakkında sigortalı olarak çalıştığının tespit edildiğinden bahisle 6 ay geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesine dair Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu kararına karşı yapılan itirazı reddeden TÜRMOB Disiplin Kurulu kararının onaylanmasına ilişkin 22.05.2013 tarihli Maliye Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun; 2'nci maddesinde, "A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; 
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir." hükmü yer almış, 26'ncı maddesinde, Oda Disiplin Kurulunun; Oda Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması kararı üzerine üyeler hakkında disiplin soruşturması yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmakla görevli olduğu, 38'inci maddesinde, Birlik Disiplin Kurulunun, Oda Disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle görevli olduğu ve Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararlarının Maliye Bakanlığının tasdiki ile kesinleştiği belirtilmiştir. 
Aynı Kanunun 45.maddesinde ise; “Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu unvanlarla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2.maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzelkişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.” hükmüne yer verilmiştir.
03.01.1990 günlü, 20391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Malî Müşavir ve Yeminli Malî Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in “Hizmet Akdi ve Çalışamama” başlıklı 44.maddesinde; “Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar.” kuralı bulunmaktadır.
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 50.maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan, 31.10.2000 günlü, 24216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği”nin 7.maddesinin (b) bendi, Çalışanlar listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarınca sahip olunan unvanla kanunun 2.maddesinde yer alan işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışmasının, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasını gerektirdiği şeklindedir.
Dosyanın incelenmesinden; davacının 16.09.2009 tarihinden itibaren Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı olarak bağımsız SMMM faaliyetini yürüttüğü, 13.09.2011 tarihli bir şikayet dilekçesine istinaden yapılan inceleme sonucu, davacının meslek ruhsatını aldıktan ve çalışanlar listesine kaydolduktan sonra da hizmet akdi ile çalışmaya devam ettiğinin tespit edildiğinden bahisle davacı hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu'nun 15.05.2012 tarihli ve 034 sayılı kararıyla Disiplin Yönetmeliği'nin 7/b maddesi uyarınca "6 ay geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma" cezası verildiği, karara itiraz edilmesi üzerine TÜRMOB Disiplin Kurulu'nun 20.09.2012 tarihli ve 2012/K-5445/941 sayılı kararıyla itirazın reddine karar verildiği ve bu kararın Maliye Bakanlığı'nın 22.05.2013 tarihli işlemiyle onanarak kesinleşmesi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Bakılan uyuşmazlıkta; her ne kadar davacının 24.09.2001 - 30.09.2011 tarihleri arasında bir işverene hizmet akdiyle bağlı ve SSK'lı olarak çalıştığı ve meslek ruhsatını alarak çalışanlar listesine kaydolduktan sonra da hizmet akdi ile çalışmaya devam ettiği hususları sabit ise de, dava konusu işlemin dayanağını teşkil eden yukarıda açıklanan kanun ve yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, serbest muhasebeci mali müşavirlerin bu unvan ve tasdik yetkilerine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilere tabi hizmet akdiyle çalışmalarının yasaklandığı, bir başka anlatımla, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını kullanmadan bir başka gerçek veya tüzel kişiye tabi olarak hizmet akdiyle çalışmasının önünde yasal yönden bir engel bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 201,95 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, AAÜT uyarınca belirlenen 750,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı vekiline verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz yolu açık olmak üzere, 26/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

15.03.2019 07:16 | Güncelleme : 15.03.2019 07:16

Devir işlemlerinde damga vergisi

Devir işlemlerinde damga vergisi uygulamaları hakkında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı(Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 90792880-155[170]-E.497951 Tarih: 20.12.2018

Konu: Devir işlemlerinde damga vergisi uygulamaları

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan ve 24/01/2017 tarih ve 2017/9756 sayılı Kararname ile Türkiye Varlık Fonuna devredilen kurumunuz tarafından, kurumunuza ait taşınmazların açık artırma yoluyla satışının gerçekleştirildiği ve satışa ilişkin olarak alıcılara şartname eki satış tutarı ile kabul, taahhüt ve beyan kısmının doldurularak imzalatıldığı, daha sonra yönetim kurulu kararları ile eş ya da çocuklara devir veya ortaklık ile 3. şahıslara devrine karar verildiği belirtilerek söz konusu kararlarda damga vergisi yükümlülükleri bakımından fark olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II-Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 6728 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile değişik 2 nci fıkrasında, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Genel Müdürlüğünüzün 233 sayılı KHK'ye tabi Kamu İktisadi Kuruluşu iken 05/02/2017 tarih 29970 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 2017/9756 sayılı kararname ile Türkiye Varlık Fonuna devredildiği, Genel Müdürlüğe ait Ankara'da 219 adet, İzmir'de 9 adet ve İstanbul'da 9 adet konutun açık artırma yöntemiyle "… Genel Müdürlüğü Taşınmaz Satışı Açık Artırma İhalesi Teklif Alma Şartnamesi" doğrultusunda …-…/…/2015 tarihleri arasında açık artırma ihalesi gerçekleştiği, ayrıca …/…/2015 tarihli … sayılı Yönetim Kurulu kararı ve …/…/2015 tarih, … sayılı yönetim kurulu kararıyla alıcılara devredilmesinin onaylandığı; bazı alıcıların şartnamenin son sayfasında yer alan taahhütnameyi imzalamalarından sonra, kuruma dilekçe vererek taşınmazı eş ya da çocuklarına veya 3. şahıslara hakta tapu sicili dışı değişiklik yaratan şekilde devretmek istediklerini beyan ettiği, yönetim kurulu kararı esas alınarak bu devir işlemlerinde eş ya da çocuklara devirde tarafınızca ödenmek üzere alıcılara damga vergisi muafiyeti uygulandığı; diğer devir işlemlerinde ise binde 9,48 oranında sözleşme, binde 5,69 oranında karar damga vergisinin makbuz mukabili alıcı tarafından ödendiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, kurumunuza ait taşınmazların ihale işleminin gerçekleşmesinden sonra satın almış oldukları gayrimenkullerin tapuda devir işlemi yapılmasından önce, ortaklık halinde veya tamamının devirlerinin eş, çocuk veya 3. kişilere devir edilmesi yönündeki talepleri üzerine yeniden alınan yönetim kurulu kararları ile farklı kişilere devrine karar verildiği dikkate alındığında, ilk ihale kararı ve bu kararı değiştiren kararların ayrı ayrı 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu kararların, ilk yönetim kurulu kararlarındaki harf hatalarından kaynaklı isim ve soyadların düzeltilmesi amacıyla alınan kısmı için ayrıca damga vergisi aranmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
Teşvikmatik SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi Teşvikmatik sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!