ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ASGARİ SERMAYE ARTIRIM SÜRESİ

26 Aralık 2009 CUMARTESİ                                                                              Sayı : 27444

TEBLİĞ

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ

MİKTARLARA YÜKSELTME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 (TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2009/3)

 MADDE 1 – Bu Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu’nun 274 üncü ve 3143 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır. 

MADDE 2 – 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2008/2) ile belirlenen süreler değiştirilmiştir. Sermayeleri 50 bin Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 bin Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31/12/2011 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 31/3/2012 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

 MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com