Ar-Ge ve Serbest Bölgeler İçin YMM Raporu
AR-GE İŞLEMLER İÇİN YMM RAPORU
AR-GE indiriminden faydalanan mükelleflerin Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılan AR-GE indiriminin “doğru hesaplandığı ve uygulandığı”na ilişkin tasdik raporu verilmesi gerekmektedir. Ancak. Tam tasdik raporunda indirime ilişkin hususlara yer verilmiş ise ayrıca rapor düzenlenip verilmesi gerekmeyecektir.
 

SERBEST BÖLGE İŞLEMLER İÇİN YMM RAPORU
12 Mart 2009 Tarihli, 27167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin 3.7 Maddesinde, Yasada yer alan vergi istisnası uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.
“İstisna uygulamasında;
- Serbest bölgede üretilen ürünlerle bölge içinden, Türkiye’den veya dışarıdan alınan ürün tutarları,
- Bölge içine, Türkiye’ye veya yurt dışına satış tutarları,
- Bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85`inin yurt dışına ihraç edildiği,
hususlarının bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olduğunun yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek faaliyet raporu ile tevsik edilmesi üzerine, tecil edilen vergi terkin edilecektir. Düzenlenecek YMM faaliyet raporuna, Gümrük Çıkış Beyannamesi, Faaliyet Ruhsatı ile Kapasite Raporu örnekleri de eklenecektir.”

 

 

 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com