YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER

 

YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN YMM’LERE TAM TASDİK  YAPTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.

 
30.07.1995 tarihinde yayımlanan 18 Nolu SM,SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliği ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 
Sözkonusu tebliğin tasdike ilişkin esaslar başlıklı 1.bölümünün, "A Kapsam" başlığı altında; "Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, sözkonusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler."
29 Nolu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğinin 1.Bölümünün 4-Sözleşme Düzenlenmesi ve Sözleşmelerinin Feshi başlıklı bölümünde;
"18 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca mükellefler diledikleri takdirde tam tasdik hizmetinden yararlanabileceklerdir."
ifadesi yer almıştır. Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; mükelleflerin herhangi bir şartla sınırlı olmaksızın istemeleri halinde tam tasdik hizmetinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
 
3568 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) Tasdik Raporu Düzenlenmesi Zorunlu İşlemleriyle İlgili Hadler:
YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan işlemlerdeki hadler 03/03/2005 tarih ve  25744 sayılı 37 Seri No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğ  ile  2004 yılı rakamları açıklanmıştır. İzlenen yıllar dikkate alınarak yeniden değerleme oranlarınca artırılır. 2014 takvim yılı için 2013 Yılı Yeniden Değerleme Oranı olan %3,93'e göre artırılmış değerler aşağıdaki gibidir.
1. 1 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadesi işlemlerinde, (2014 Yılı her ay için) 404.400.-  Türk Lirası
2. 5 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu  Genel Tebliğde düzenlenen Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan istisnalarla ilgili işlemlerde 210.600.-Türk Lirası,
3. 6 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan uluslararası taşımacılık hizmetleriyle ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2014 Yılı her ay için) 404.400.-Türk Lirası,
4. 8 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarla ilgili iade işlemlerinde (2014 Yılı her ay için) 404.400.-Türk Lirası
5. 9 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili iade işlemlerinde (2014 Yılı her ay için) 812.250.- Türk Lirası,
6. 15 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatıyla ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde  (2014 Yılı her ay için) 104.150.- Türk Lirası,
7. 19 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan diplomatik istisnalar ile ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2014 Yılı her ay için)   404.400.-Türk Lirası
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com