e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Sabriye Gül SMMM

ÖDEME VE TAHSİLATLARIN TEVSİK ZORUNLULUĞU VE YANLIŞ BİLİNENLER


Sabriye Gül SMMM

 Günümüzde sıkça yanlış değerlendirilen ve tereddüt edilen Tevsik ile ilgili hususlara açıklık getirmek üzere bu yazımızı kaleme aldık. Peki nedir bu Tevsik ? Tevsik Arapça bir kelime olup “Belgelendirme” anlamına gelmektedir.

 Bildiğimiz gibi bu konu ile ilgili ilk düzenleme 04.07.2003 Tarih, 25158 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 320 Seri nolu VUK Genel Tebliğinde yapılmış olup, 01.08.2003 tarihinden itibaren 5.000 TL ve üzeri her türlü mal ve hizmet bedeli, Avans, Depozito ve Pey Akçesi gibi ödeme veya tahsilatların Banka ve Özel Finans Kurumları aracı kılınarak yapılması ve kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile  tevsiki zorunluluğu getirilmiştir. Ve bu tutar altında kalan ödeme ve tahsilatların yukarı belirttiğimiz kurumlar vasıtası ile yapılması ise ihtiyaridir.

 Hemen akabinde 01.08.2003 Tarih, 25186 Sayılı Resmi Gazetede konuyla ilgili 323 Seri Nolu VUK Genel Tebliği yayınlanmış ve bu tutar 10.000 TL’ye çıkartılmıştır. Ayrıca bu Tebliğde yukarıdaki kurumlara  Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) de eklenmiştir.

 Son çıkan ve günümüzde de uygulanmaya devam eden 27.04.2004 tarih 25445 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 332 Seri nolu VUK Tebliğ ile  10.000 TL olan had, 8.000 TL olarak değiştirilmiştir.

 Bankalar, Özel Finans Kurumları, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)  aracı kılınmak suretiyle EFT, Havale, Çek, Kredi Kartı ve bu kurumlar aracılığı ile tahsil edilen senetler gibi bankacılık araçları kullanılarak yapılan ödemeler ve tahsilatlar karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden tevsik edilmiş sayılacaktır. Banka ve özel finans kurumlarının İnternet Şubeleri üzerinden yapılan işlemlerde aynı kapsamdadır.

 Tahsilât ve ödemelerin tevsikine ilişkin açıklamaların yer aldığı, 2003/1 sayılı VUK sirkülerinde “Banka sistemi içinde kaldığı müddetçe bir mal veya hizmet bedelinin müşterinin kendi çeki ya da ciro ettiği bir çek ya da beyaz ciro ile teslim ettiği bir çek ile ödenmesi imkân dâhilindedir. Çekin tam ciro ve beyaz ciro ile devri mümkün bulunmaktadır.”

 Bu uygulamada işletmelerin bazı hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili uygulama kısmına ilişkin olarak 324 Seri Nolu VUK Genel Tebliği yayınlanmış olup bu tebliğ kapsamında gösterilen örneklemeleri son haddi kullanarak aktaracağız.

 Vadeli Satışlarda:

 Söz konusu tebliğlerle mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapılacak tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğunda olduğu belirtilmiştir.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, tevsik kapsamında olan mal ve hizmet bedelinin 8.000 Türk lirasını aşması yeterli olacaktır. Bir başka ifadeyle faturada gösterilen meblağın tevsik kapsamındaki tutarı aşması yeterlidir. Bu bedelin farklı tarihlerde ödenmesinde her bir ödemenin tahsilat ve ödemenin yapılacağı kurumlardan geçirilmesi gerekecektir.

Örnek: Mükellef A, 30.000 Türk Lirası bedelindeki bir malını satmış ve bunun faturasını düzenlemiştir. Ancak malın bedeli 5 taksit halinde ödenecektir. Fatura bedeli belirlenen limiti aştığından taksit tutarları banka, özel finans kurumları ve PTT aracılığıyla ödenecektir.

Cari Hesap Kullanılmasında:

İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı 8.000 Türk Lirasını aşıyor ise bunlar da tevsik kapsamında olacağından banka, özel finans kurumları veya PTT aracılığıyla tahsilat ve ödemeler yapılacaktır.

Örnek: A işletmesi ortağı olan B işletmesinden nakit olarak borç almıştır. Bu borç ticari bir içeriği olmamakla beraber nakit hareketi söz konusu olduğundan bedelin 8.000 Türk Lirasını aşması halinde tahsilat ve ödemeler banka, özel finans kurumları ve PTT aracılığıyla yapılacaktır.

Serbest Meslek Erbabında:

Vergi Usul Kanunu'nun 236 ncı maddesi hükmüne göre, serbest meslek erbabı hizmeti tamamlamasına müteakiben yaptığı tahsilat için serbest meslek makbuzu düzenlemektedir.

Bunlar da mesleki faaliyetlerine ilişkin ve tutarı 8.000 Türk Lirasını aşan her türlü tahsilatlarını banka, özel finans kurumu veya PTT aracılığıyla yapıldığını tevsik etmek zorundadır.

Tevsik Zorunluluğuna Uyulmamasının Cezai müeyyidesi ise ;

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. (Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında432 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2014'den itibaren 1.200 –TL), (İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında, 432 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2014'den itibaren 600 -TL)  Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı “432 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2014'den itibaren 970.000 –TL’yi “ geçemez.

Her ne kadar günümüzde birçok mükellef durumun bilincinde olsa da hala yanlış bilinen tarafları da var uygulamanın. Mesela işyeri sahibi kestiği faturaya değil de tahsilatının 8.000 TL ve üstü olduğu durumlarda bu durumu aklına getiriyor. Ve yine bazıları da Fatura tutarına dikkat ediyor fakat tahsilat tutarlarını 8.000 TL ve altında farklı günlerde makbuz keserek bu uygulamanın önüne geçmeye çalışıyor. Bu örneklemeler kesinlikle yanlış olup, doğru uygulama örneklemelerini ve açıklamalarını aktarmaya çalıştık.

 

 

 Sonuç :

 

Ekonominin kayıt altına alınması sürecini başlatan bu ve benzeri yasal düzenlemelerin amacına ulaşabilmesi için firmaların işlemlerini bu kapsamda yapmalarını ve konuyla ilgili yapılacak yeni düzenlemelerin dikkatli bir biçimde takip edilmesini diliyoruz.

 

 

Sabriye GÜL
Aday Meslek Mensubu

 

 

 

 

 

Kaynakça

1-  Alomaliye

2- 320 Seri nolu V.U.K Genel Tebliği

3- 323 Seri nolu V.U.K Genel Tebliği

4- 324 Seri nolu V.U.K Genel Tebliği

5- 332 Seri nolu V.U.K Genel Tebliği

 

Bana bu makaleyi yazmamda desteklerini esirgemeyen değerli Üstad SMMM Murat Sayar ve Meslek Aktivistleri Topluluğu’na sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.