e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
İbrahim GÜLER -SMMM

Maliye Bakanlığı Elektronik Tebligat Sistemi


İbrahim GÜLER -SMMM

  1. GENEL AÇIKLAMALAR:

27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 456 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan açıklamalara göre 01.01.2016 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı e-Tebligat uygulamasına geçecektir.

Elektronik tebligatın amacı, vergi dairesince düzenlenen ve mükellef ile diğer muhataplarına Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, VUK'nun 107/A maddesi gereğince elektronik imzalı olarak ve elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilmesidir. Mükellefler, elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) üzerinden, e-tebligat sistemine girerek, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre ile ulaşılan elektronik tebligat adresinden tebliğ edilen evrakı görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirler.

e-tebligat ile gönderilen elektronik imzalı evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. (beşinci) günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.  

İşlem kayıtları erişilebilir şekilde arşivlerde 30 (otuz) yıl süreyle saklanacaktır.

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silinmesi, nev'i değişikliği ve birleşme tarihi itibariyle elektronik tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde, ölüm veya gaipliğe karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibariyle elektronik tebligat adresi re'sen kapatılır. Mirasçıların vergi dairesine başvurmasıyla da elektronik tebligat adresi kapatılır.

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanların 456 Sıra No'lu VUKGT ile getirilen yükümlülüklere uymaması halinde VUK'nun 148 Bilgi Verme, 149 Devamlı Bilgi Verme, Mük.Md.257 Yetki, hükümleri gereği Mük.355. Maddeye göre özel usulsüzlük cezası uygulanır. Ceza uygulaması sonrasında internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi re'sen oluşturulur.

Tebliği gereken evrak, elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.

Mükelleflere e-tebligat yapıldığında, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi'nde yer alan telefon numarasına SMS veya e-posta adresine e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.

Elektronik tebligata elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak olanlar aşağıdadır:

 2. ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİGAT YAPILACAK OLANLAR:

2.1. Kurumlar Vergisi Mükellefleri:

 Kurumlar Vergisi mükellefleri 01.01.2016 tarihine kadar (31.12.2015 tarihine kadar işlemin bitirilmesini tavsiye ederiz) 456 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği EK:1'inde yer alan "Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin Elektronik Tebligat Talep Bildirimi"ni kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. EK:1'deki talep bildirimi, kanuni temsilciler veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle BİZZAT teslim edilecektir.

Yapılan başvuru sonucu, vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf tutanakla teslim edilecektir. Böylece bu mükellefler, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaktır.

01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri, işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak  zorundadırlar.   

  

2.2. Ticari, Zirai ve Mesleki Kazanç Yönünden Gelir Vergisi Mükellefi olanlar (Basit Usul ve Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Çiftçiler Hariç):

 Ticari, Zirai veya Mesleki Kazancı yönünden Gelir Vergi mükellefi olanlar 01.01.2016 tarihine kadar (31.12.2015 tarihine kadar işlemin bitirilmesini tavsiye ederiz) 456 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği EK:2'sinde yer alan "Gerçek Kişiler İçin Elektronik Tebligat Talep Bildirimi" ile, vergi dairesine başvurabilecekleri gibi, internet vergi dairesini kullanarak da başvurabiliriler. Şöyleki;  

 a) Vergi Dairesine Başvuru:

EK:2'deki talep bildirimi gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilebilir. Bu durumda, EK:2'deki talep bildirimi, mükellef tarafından  veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle BİZZAT teslim edilecektir. Bu şekilde başvuran mükelleflere, vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf tutanakla teslim edilecektir. Veya,

 b) İnternet Vergi Dairesine Başvuru:

EK:2'deki talep bildirimi "internet vergi dairesi" kullanılarak da başvuruda bulunulabilir. Bu durumda gelir vergisi mükelleflerine, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmez. Bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

Her iki şekilde de yapılan başvuru sonunda, bu mükellefler, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaktır.

01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri,mükellefiyet tesisi sırasında bizat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan vekil aracılığıylaelektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak  zorundadırlar.  

 

2.3. İsteğe Bağlı Olarak Kendilerine Elektronik Tebligat Yapılmasını Talep Edenler:

Zorunluluk kapsamına girmeyen ancak, isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile gerçek kişiler aşağıdaki şekilde işlem yapacaklardır.

 a) Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller:

 01.01.2016 tarihine kadar (31.12.2015 tarihine kadar işlemin bitirilmesini tavsiye ederiz) 456 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği EK:1'inde yer alan "Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin Elektronik Tebligat Talep Bildirimi"ni katma değer vergisi veya stopaj gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. EK:1'deki talep bildirimi, kanuni temsilciler veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle BİZZAT teslim edilecektir.

Yapılan başvuru sonunda, vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf tutanakla teslim edilecektir. Böylece bu mükellefler, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaktır.

 b) Gerçek Kişiler:

 01.01.2016 tarihine kadar (31.12.2015 tarihine kadar işlemin bitirilmesini tavsiye ederiz) 456 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği EK:2'sinde yer alan "Gerçek Kişiler İçin Elektronik Tebligat Talep Bildirimi" ile, vergi dairesine başvurabilecekleri gibi, internet vergi dairesini kullanarak da başvurabiliriler. Şöyleki; 

 i) Vergi Dairesine Başvuru:

EK:2'deki talep bildirimi gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilebilir. Bu durumda, EK:2'deki talep bildirimi, mükellef tarafından  veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle BİZZAT teslim

 

edilecektir. Bu şekilde başvuran mükelleflere, vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf tutanakla teslim edilecektir. Veya,   

ii) İnternet Vergi Dairesine Başvuru:

EK:2'deki talep bildirimi "internet vergi dairesi" kullanılarak da başvuruda bulunulabilir. Bu durumda gelir vergisi mükelleflerine, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmez. Bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

Her iki şekilde de yapılan başvuru sonunda, bu mükellefler, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaktır.

İbrahim GÜLER
SMMM - Bağımsız Denetçi

(*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.