e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

İŞ KAZASI : BİLDİRİMİ ;SAĞLANAN HAKLAR VE ÖLÜM HALİNDE GELİRİN HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILMASI


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

 Merhaba muhasebe web gönüldaşları  bugünkü konumuz iş kazasının  kanunlardaki yeri ,bu kazaya uğrama durumunda bildirim süresi ve sağlanan haklar ,iş kazası geçiren kişinin vefatı sonucu bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hakları konusunda makalemde bilgi sunacağım Sırasıyla 506 sayılı yasa 5510 sayılı yasa ve 6331 sayılı yasalarda iş kazasını tariflerinden başlayalım…

 506 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İŞ KAZASI VE MESLEKHASTALIĞININ TARİFİ:

Madde 11  

A) İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır:
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında.
B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan birsebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.
Bu kanuna göretesbit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

Madde 13-İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
b) (Değişik bend:17/04/2008-5754 S.K./8.mad) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) (Değişik bend:17/04/2008-5754 S.K./8.mad) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

6331 sayılı  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

 Madde 3
g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı,
şeklinde yeniden tanımlanmıştır.

 

İş Kazasının Bildirim Süreleri

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a), (b),(c) ve (e) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde

işverenleri tarafından kazanın olduğuyerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan sonraki üç işgünüiçinde5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesihalinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenliksözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Kurumakazadan sonraki üç işgünü içinde Ek 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındabelirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarakçalıştırılan sigortalıların ise kendilerince veya işverenlerince kollukkuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesigerekmektedir.

Sigortalıların, işverenin kontrolüdışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri halinde ise, iş kazası ile ilgilibilgi almasına engel olacak durumlarda iş kazasının öğrenildiği tarihtenitibaren bildirim süresi üç işgünüdür.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İşkazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi yan başlıklı 14 üncümaddesi gereği işveren;

a) Bütün iş kazalarının kaydını tutar,gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanmaveya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipman ının zarara uğramasınayol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeliolan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.

İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilensürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç işgünü içinde.

Sağlık hizmeti sunucuları ise kendilerineintikal eden iş kazası, vakalarını en geç on gün içinde Sosyal GüvenlikKurumuna bildirir.İş kazasınınbildirilmemesi sonucu 6331 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesi (e) bendigereği 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerinegetirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası,ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ikibinTürk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyensağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularınaikibin Türk Lirası iadri para cezası kesilir…Verilen idari para cezaları  SGK tebliğinden itibaren otuz gün içindeödenecetir…

İş kazası sonucu sağlanan haklar şunlardır:

a) Sigortalıya, geçici iş göremezliksüresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlikgeliri bağlanması.

c) İş kazası sonucu ölen sigortalının haksahiplerine, gelir bağlanması.

d) Gelir bağlanmışolan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

e) İş kazası sonucu ölen sigortalı içincenaze ödeneği verilmesi.

1) Sağlık yardımı yapılması;

Bu yardımlar sigortalının,

a) Hekime muayene ettirilmesi

b)Teşhis için gereken klinik ve laboratuvarmuayenelerinin yaptırılması,

c) Gerekirse bir sağlık tesisine deyatırılarak, tedavisinin sağlanması,

d) Tedavi süresince gerekli ilaç ve hertürlü iyileştirme vasıtalarının temin edilmesidir.

Sağlık yardımı, iş kazasına uğrayansigortalının belirli bir süreye bağlı olmaksızın, sağlık durumunun gerektirdiğisürece devam eder ve iyileşen sigortalıların arıza veya hastalıklarınınnüksetmesi halinde, tedavileri yeniden sağlanır.

2) Geçici iş göremezlik süresince günlüködenek verilmesi,

Sigortalıya, çalışma günü ve prim ödemesüresi ne kadar olursa olsun, istirahatli bırakıldığı her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilir.

3) Sürekli iş göremezlik hallerinde gelirbağlanması,

4) Protez, araç ve gereçlerininsağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, Sigortalıya, arızasına göregerekli görülecek her türlü protez araç ve gereçleri Kurumca sağlanır, onarılırve yenilenir.

5) Sağlık yardımlarının yapılması veyaprotez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi için, gerektiğinde sigortalının yurt içinde başka yere gönderilmesi;

Sigortalı, gerekirse muayene ve tedavisinin yapılması veya protez araç ve gereçlerinin sağlanması için yurt içinde başka bir yere gönderilir.

Gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ile sigortalının sağlık durumu nedeniyle bir başkasının refakat etmesi gerektiği hekim raporu ile belgelenirse, refakatçinin de gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ödenir.

6) İş kazasına uğrayan ve meslek hastalığına tutulan sigortalının tedavi için yabancı ülkeye gönderilmesi;

Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan, ancakyabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün olan ve mesleğindeuğradığı işgöremezlik derecesinin azalabileceği, Bütçe Uygulama Talimatındabelirtilen yurtdışında tedavi amacıyla sağlık kurulu raporu vermeye yetkisağlık kurumları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sigortalının ve buraporda belirtilmişse, refakatçisinin gidiş-dönüş yol paraları ve zarurimasrafları ile o yerdeki kalış ve tedavi masraflarının ödenmesi,

7) İş kazası veya meslek hastalığı sonucuölümlerde cenaze masrafı karşılığı verilmesi;

8) İş kazası veya meslek hastalığı sonucuölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması

Şayet  iş kazası geçiren kişi vücut bütünlüğünü SGK  Sağlık kurulunca meslekte kazanma gücünü :kaybı oranında  kazanır ve hesaplanır.

1- Sürekli tam iş göremezlik geliri= GÜNLÜK KAZANÇ x 30 x % 70

2- Sürekli kısmi iş göremezlik geliri= GÜNLÜK KAZANÇ x 30 x % 70 x SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DERECESİ

Olarak uygulanacaktır…

 

BAĞKUR’lular açısından ise 5510 sayılı Yasa’nın 19. maddesinin dördüncü fıkrasına göre sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ÖDENMİŞ olması zorunludur.

 

İŞ KAZASI GEÇİREN KİŞİ VEFAT EDERSE :

Ölüm gelirinin hak sahiplerine paylaştırılması

a) Dul eşine % 50'si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75'i,

b) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;

1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,

2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya,

3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının, her birine %25'i,

c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların herbirine % 50'si,

d) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25'i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam % 25'i, oranında aylık bağlanır.

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır. Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır.

 

                                                 -KISSADANHİSSE-

Hiç kimse ten renginden, geçmişinden ya da dininden dolayı bir diğerinden nefret ederek dünyaya gelmez! İnsanlar nefret etmeyi öğrenirler ve eğer nefreti öğrenebiliyorlarsa o zaman onlara sevmeyi de öğretebiliriz.

Nelson Mandela

 YOLUSEVGİ VE RAHMETTEN GEÇEN GÜZEL İNSANLARLA KARŞILAŞMAK ÜMİDİ İLE

 Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

www.facebook.com/pages/Hikmet-Yıldırım-Kılınçarslan/391640170968892

hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr

bozokhkmt@hotmail.com

Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.