e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

3294 sayılı SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KANUNU


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

  Merhaba sevgili muhasebe web gönüldaşları bir çoğumuz çeşitli (4a,4b,4c) sosyal sigortalar güvencesiyle iş hayatımızda çalışmaktayız.  Fakat hiçbir sosyal güvenceye sahip olmayan  veya sosyal güvenceye sahip olsalar dahi yaşam şartlarının ağırlığından  dolayı geçim konusunda zorluklar yaşayan ailelere Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlamış olduğu diğer sosyal güvenlik haklarının ilki olan 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışma kanunu hakkında  bilgi vereceğim…

TANIM:

Geçinme güçlüğü içinde olan ve toplumdan dışlanma tehlikesiyle karşılaşan kişilerin, yoksul ve az gelirli insanların veya sosyal grupların yaşamlarının güvence altına alınması konusunda devlet tarafından yapılan yardımları ifade etmektedir. Bu bağlamda sosyal yardım, asgari yaşam düzeyini yakalayamamış ve çeşitli nedenlerle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilere karşılıksız olarak yapılan devlet yardımlarıdır.

Diğer bir ifadeye göre  sosyal yardım; ihtiyaç halinde bulunan, yoksulluğa düşen insanlara devlet ve şahıslarca yapılan karşılıksız nakdi ve ayni bütün yardımlardır.

3294 sayılı SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KANUNU:

3294 Madde 1

Bu Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

Bu  kanunla fakir ve muhtaç durumda bulunan kişilere yardım etme, toplum içindeki sosyal adaleti pekiştirerek gelir dağılımını adilane bir hale getirme ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etme amaçlanmıştır  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım yapılması bir takım şartlara bağlıdır. Bu şartlar Kanunun 2.maddesinde, sosyal güvenlik kuruluşlarıyla herhangi bir ilginin olmaması, muhtaçlık ve sosyal teşvike ihtiyaç duyulması ve Türkiye’de ikamet ediyor olunması şeklinde sıralanmıştır.(3294 md/2)

Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı Kurumu, Bağ-Kur veya özel sandıklarda zorunlu veya isteğe bağlı olarak sigortalı olan kişiler, kısa ve uzun vadeli risklere karşı güvence altında oldukları için muhtaç sayılmazlar ve dolayısıyla yardımlardan yararlanamazlar.

Kişi bir sosyal güvenlik kurumu ile sosyal sigorta ilişkisi içindeyken dahi yardıma muhtaç hale gelebilir veya özel bir sebeple (örnek düşük kazançlı bir Bağ-Kur üyesi veya çok çocuklu bir sigortalı gibi) fakir olarak kabul edilebilir. Ancak yasanın “herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilgisi olmaması” açık hükmü karşısında sosyal yardımlardan yararlanmaları mümkün değildir.

Bundan farklı olarak, 3294 sayılı Kanunda, herhangi bir sosyal yardımdan yararlanan bir kişinin başka bir sosyal yardımdan yararlanıp yararlanamayacağı ile ilgili bir düzenleme yoktur. Bu nedenle daha önce herhangi bir yerden sosyal yardım almış veya halen alıyor olan bir kişi, başka bir sosyal yardımdan da yararlanabilmektedir.

Sosyal yardımlardan yararlanmanın diğer bir koşulu yardıma muhtaç durumda olmadır. 3294 sayılı Yasada muhtaç olma durumu açıklanmamıştır. Ancak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde  muhtaçlık; kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne ve babasını bulunduğu mahallin asgari yaşam standartları seviyesinde geçindirmeye yetecek geliri, kazancı ve malı bulunmama hali olarak tanımlanmıştır.

Muhtaçlık kişinin çalışamaması değil, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin temel gereksinimlerini karşılayamamasıdır. Bu nedenle kişi çalışıyor olsa dahi, eğer kazandığı para kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin temel gereksinimlerini karşılamıyorsa muhtaç durumdadır. 

Kanunda belirtilen yardım şartlarından üçüncüsü Türkiye’de ikamet ediyor olmaktır. Kanunun amacının açıklandığı 3294 md/1.’de“…gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek” ifadesiyle türkiyeye gelmiş  yabancı uyruklu soydaşlar göçmenler ve diğer yabancı uyruklu larıda kapsamaktadır.

3294 madde 7

Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulur.

Kanunda ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımların ayni ve nakdi olabileceği belirtilmiştir Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım olarak para ödenebileceği gibi giyecek, yiyecek, yakacak okul araç ve gereçleri de verilebilir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yaşlı ve sakatlara, sıcak yemek ve barınma imkânı sağlaması, kimsesiz çocuklara bakım sağlaması ve meslek kursları açtırması gibi hizmetler bu yardım kapsamında verilebilir.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI YARDIM TÜRLERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

 

İl /İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunacak vatandaşlar;

Fakru Zaruret içinde ve Muhtaçlık durumlarını, Kanunla kurulu Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabii olmadıklarını ve bu kuruluşlardan aylık ve/veya gelir almadıklarını belgelemek zorundadırlar.

Vatandaşlar, öncelikle ikamet ettikleri ilçe Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuracaklar ve kayıtlarını yaptıracaklardır. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kayıtları olmayan ve kayıtlı olup yardım yapılmadığını belgelendiremeyen vatandaşlarımızın başvuruları İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Genel yardımlarda istenen belgeler:

A) İl Hudutlarında veya ilçelerinde ikamet eden  istenen belgeler:

1) Dilekçe

2) İkametgah Belgesi

3)Fakirlik Belgesi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Varsa Yeşil kart ön yüzü Fotokopisi

6) İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım yapılmaması konusunda yazı.

B.)İl Hudutlarında veya ilçelerinde ikamet etmeyen istenen belgeler :

1) Dilekçe

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Varsa Yeşil kart ön yüzü fotokopisi

4) Diğer Belgeler (Geliş Bileti, Sevk Kağıdı..vb.)

Eğitim yardımlarında istenecek belgeler

A) Bir Defaya Mahsus yapılacak Eğitim Yardımları başvurularında İstenen belgeler:

1.Dilekçe

2. İkametgah Belgesi

3. Fakirlik Belgesi

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrenim Belgesi

B) Sürekli Eğitim Yardımları başvurularında istenen belgeler:

1. Vakfımızdan alacağı başvuru Formu

2. İkametgah Belgesi

3. Fakirlik Belgesi

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrenim Belgesi

6. Ailenin Gelir Durumunu belirtir belge

7.Varsa Yeşil kart ön yüzü fotokopisi

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı.

1.Eşi vefat etmiş kadın bağlı bulunduğu mahalli idaredeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurur. Şartları sağlayanların başvuruları kabul edilir.

2.Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nda dosyası bulunanların hane ziyaretleri ve merkezi incelemeleri güncellenerek, dosyası bulunmayanların ise dosyası açılıp hane ziyaretleri ve merkezi incelemeleri yapılarak sosyal inceleme raporu oluşturulur ve bu rapor mütevelli heyetine gönderilir.

3.Mütevelli heyeti sosyal inceleme raporuna bakarak ilgilinin muhtaç olup olmadığına ve aylığın bağlanıp bağlanmamasına karar verir.

4.Aylık bağlanmasına karar verilen kişiler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bildirilir ve yardım tutarları SYDGM tarafından ilgili kişilerden alınan Ziraat Bankası veya PTT hesabına düzenli olarak yatırılır.

Hak sahiplerinin sosyo-ekonomik durumlarındaki değişiklikler her ay sistem üzerinden yapılacak merkezi incelemeler ve her yıl kişilerin hanelerinde yapılacak sosyal incelemeler ile izlenir.


Çok dikkat:
Eşi vefat etmiş hanımlara düzenli nakit yardımında Hane evinde herhangi bir sosyal güvenceli (emekli sandığı ,ssk bağkur) bireyin bulunması durumunda bu maaşın bağlanması mümkün bulunmamaktadır…

 

DİĞER YARDIMLAR:

Vatani görevlerini yaparken sakat kalan gazilerimiz ile evlatlarını kaybeden şehit ailelerinede  gıda, giyecek, yakacak, barınma ve para yardımı yapılmaktadır. Şehit aileleri ve gazilerimiz gerek ikamet ettikleri ilçenin Sosyal yardımlaşma derneği Vakfına, gerekse Valilik binasında hizmet veren ve Vakfımıza bağlı görev yapan Şehit aileleri ve Gazi İrtibat Bürosuna doğrudan müracaat edebilirler.

Yabancı ülke vatandaşlarının Vakıftan  yardım talep etmeleri  halinde bu kişilerin Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve/veya mülki İdare Amirliklerinden alacakları/aldıkları oturma müsaade belgesi veya pasaportları ile birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu kişiler uygun koşulları taşıdıkları takdirde yukarıda belirtilen yardımlardan istifade edebilirler

 

                                                          

 

-KISSADAN HİSSE-

BİLGİ, insanı kuşkudan, İYİLİK acı çekmekten, KARARLI OLMAK da korkudan kurtarır.

KONFİÇYUS

YOLU SEVGİ VE RAHMETTEN GEÇEN GÜZEL İNSANLARLA KARŞILAŞMAK ÜMİDİ İLE 

Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

www.facebook.com/pages/Hikmet-Yıldırım-Kılınçarslan/391640170968892

hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr

bozokhkmt@hotmail.com


Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.