e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

MESKEN VE İŞYERİ KİRA BEYANNAMESİ


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

 2013 Yılı aralık itibariyle GAYRİMENKUL satın alanların sayısı 2.108.996 kişi ,kira geliri beyan edenlerin sayısı ise 1.334.612 kişi …

 Mart ayı yaklaştığı için bende KİRA beyannamesi nasıl yapılır ,götürü vergi ve  gerçek giderde indirilecekler  ve 2014 yılı itibariye gayrimenkul uygulamasında değişen yeni güncel taslak halinde olan 286 gelir vergisi genel tebliğ ile ilgili konuları  bahsetmeye çalışacağım .öncelikle  gayrimenkul nedir ,mesken ve kira tanımlarını yaptıktan sonra yavaş yavaş beyannamede dikkat edilecek huşuları irdeleyip konuyu bitirmeye çalışacağım.

MESKEN; Fert veya ailenin yerleşip oturduğu, uzun süre kılmaya elverişli yer

KİRA; Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi diye tanım yapabiliriz.

Gerçek kişilerin sahibi oldukları şahsi mülklerine konu gayrimenkullerinden elde ettikleri kira gelirleri gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmektedir.

Kira kazançlar 193 gelir vergisi kanunu md/70 de” mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır diye tanımı  verilmiştir.

Kira gelirlerini

1.konut kira gelirleri

2.işyeri kira gelirleri

Olarak iki grupta inceleyerek  her ikisinde farklı vergilendirme  ve farklı hükümlere tabi olduğunu  ve 2014 yılında taslak halinde olan çok yakın zamandada resmi gazetede yayınlanacak olan 286 seri nolu gelir vergisi gnel tebliğinde  kiralar hakkında değişen durumları belirtmeyi amaçlamaktayım.

Bu yeni taslak halinde olan genel tebliğile şimdilik değinmeden kira gelirlerine devam edelim .

A)KİRA GELİRLERİ:

193 Gelir vergisi kanunu md/21 de “binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılın içinde elde edilen hasılatın (2013 yılı itibariyle 3.200 tl ) gelir vergisinden istisnadır. İstisna tutarı her syıl için ayrı ayrı tespit ve ilan edilmektedir.

Burada dikkat edilecek husus bir yıl içinde elde edilen konut kira gelirlerinin toplamı ,o yıl için belirlenen istisna tutarını aşıyor ise aşan kısım gelir vergisine konu olacak ;istisna tutarını aşmıyorsa  konut kira geliri beyan edilmeyecektir

Diğer önemli husus ise TİCARİ ,ZİRAİ ve MESLEKİ kazancını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ,konut kira geliri istisnasından faydalanamayacaklardır.

B)İŞYERİ KİRA GELİRLERİ:

Gayrimenkullerini işyeri olarak kiraya verilmesi durumunda, kiracılar tarafından, kira bedelleri üzerinden %20 oranında stopaj (tevkifat)yapılr.

Dikkat edilecek bir hususu buradan belirtmekte yarar var ARSALAR  ve ARAZİ  kiraya verilmesi durumunda,aynı şekilde işyeri kira olarak kabul edilir.

Kesilen bu stopajlar muhtasar beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Üzerinden vergi stopajı yapılmış kira gelirin bürüt tutarı ile varsa beyan edilmesi gereken mesken kira gelirlerinin toplamı gelir vergisi kanunu 103 madde de yer alan  vergi tarifesinin ikinci dilimi olan yazılı tutarı aşarsa beyan edilir ;aşmıyor ise beyan edilmez (2013 yılı için vergi tarifesinde bu tutar 26.000 tl dir)

DAR MÜKELLEFİYETTE DURUM:

İkametgâhı Türkiye’de bulunmayanlar bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı suretle altı aydan az oturanlar (bu duruma yurt dışında çalışan T.C vatandaşlarında dahildir.) tarafından Türkiye’de elde edilen ve üzerinden vergi stopajı yapılmış işyeri kira gelirleri için tutarı ne olursa olsun beyanname verilmez…

KİRA GELİRLERİ BEYANI:

Kira geliri beyan edecekler ,bir takvim yılan ait kira gelirini izleyen yılın;

a.)Gerçek kişilerde 01-25 mart tarihine kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile

b.)Türkiye’yi terk edenler yurtdışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde

c.) Ölüm halinde ise mirasçılar ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde

Beyanname ile gelirlerini bildirmek zorundadırlar…

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRİ NEDENİYE KİMLER BAYANNAME VERECEK:

GAYRİMENKUL CİNSİ

YILLIK KİRA GELİR TUTARI

BEYANA TABİMİ ?

KONUT

3.200 TL den az

Beyana tabi değil

KONUT

3.200 TLden fazla

Beyana tabi

İŞYERİ

26.000 TL den az

Beyana  tabi değil

İŞYERİ

26.000 TL den fazla

Beyana tabi

KONUT  VE İŞYERİ

26.000 TL den fazla

Beyana tabi

 

TASLAK HALİNDE  286 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ NE DİYOR !

Kanun koyucu 6322 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. 

‘‘Ticari, zirai  veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.’’   Demiştir.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 86/1-a maddesinde, “kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı” için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiştir. 

İstisnanın uygulanmasında G.V.K 21 mdde ile ilgili olarak binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmının gelir vergisinden istisna olduğu hüküm altına alındığını ve söz konusu istisnanın uygulanması da belli şartlara bağlandığı belirtilmiş  Buna göre, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda bu istisnadan yararlanılamayacağını belirtmiştir.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyannameyle bildirmek zorunda olanlar söz konusu istisnadan yararlanamayacaklardır.    15.6.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler için istisna uygulaması 

Gelir Vergisi Kanununun mezkûr maddesinde 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, anılan Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarın (2013 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere 94.000 TL) üzerinde ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler söz konusu istisnadan yararlanamayacaklardır.  

Örnek vermek gerekirse :

Bay Ahmet 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 4.500 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 20.000 TL iş yeri kira geliri, birinci işverenden 45.000 TL, ikinci işverenden ise 30.000 TL ücret geliri elde etmiştir.  

Mesken kirası:4,500; İş yeri kirası:20.000;1.işveren :45.000 2.işveren:30.000

Not:birden fazla işverenden elde edilen tevkifata tabi tutulmuş ücretlerde ,ücretlerin en büyüğü dikkate alınmazsonraki işverenden alınan ücret g.v.tarifesinin 2 dilimini aşarsa ücretlerin tamamı beyana tabidir.

Bu durumda TOPLAM GELİR:4.500+20.000+45.000+30.000=99.500TL G.V.K 103 dilimin 3 tarifeyi aştığı için(94.000 TL) gelirlerin hepsi beyana tabidir. Taslak halinde tebliğe göre meskene ait 3.200 tl istisna düşülmeyecek

KİRA GELİRLERİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER

A- GERÇEK GİDER USULÜ

1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri;

2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri;

3. Kiraya verilen mal ve haklara mütaallik sigorta giderleri;

4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulun iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i

5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları;

6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar

7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri

8. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri;

9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler;

10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli

11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye kanuna veya ilâma istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

B- GÖTÜRÜ GİDER USULÜ:

G.V.K md/74 de isteyen Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hâsılatlarından % 25'ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

Bu madde hükmünun uygulanmasında para cezaları ve vergi cezaları hasılattan gider olarak indirilemez.

DİĞER İNDİRİMLER:

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.Buna göre indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır:

1- Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,

2- Eğitim ve sağlık harcamaları,

3- Bağış ve yardımlar,

4- Sponsorluk harcamaları,

5- Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,

6- Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,

7- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına yapılan bağış, yardım ve sponsorluk harcamaları,

8- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar

KONUYLA İLGİLİ ÖRNEKLER:

2013 YLI VERGİ TARİFESİ:

0TL -10.700 TL KADAR

%15

1,605 TL

10.700 TL-26.000 TL YE KADAR

%20

3,060 TL

26.000 TL-60.000 TL YE KADAR

%27

9,180 TL

60.000 TL -ÜSTÜ

%35

 

 

ÖRNEK 1. Mükellef Bayan (Y), İstanbul’da bulunan dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu, 2013 takvim yılında 40.000 TL kira geliri elde etmiştir.  Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır

TOPLAM KAZANÇ

40.000 TL

İSTİSNA TUTARI

(3,200 TL )

KALAN TUTAR

36.800 TL

GÖTÜRÜ GİDER %25 (36,800X%25)

(9,200 TL)

VERGİYE TABİ GELİR (36,800-9,200)

27,600 TL

HESAPLANA G.VERGİSİ (26.000 TL YE KADAR 4,665 KALAN 1,600 TL İÇİN İSE 432 TL)

5,097 TL

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

5,097 TL

 

ÖRNEK-2: Mükellef Bay (S), Bursa’da bulunan dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu, 2013 yılında 15.000 TL, işyeri olarak kiraya verdiği daireden ise 23.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 4.600 TL tevkifat yapılmıştır.

 Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

 Söz konusu mükellefin mesken kirası gelirinin istisna haddini aşan kısmı ile tevkifata tabi tutulan işyeri kirasının toplamı (11.800+23.000) 26.000 TL’yi aştığından, mesken ve işyeri kira gelirleri birlikte beyan edilecek olup, buna ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Gayrisafi İrat Toplamı

38,000 TL

Vergiden İstisna Tutar

3,200 TL

Kalan (38.000-3.200)

34,800 TL

% 25 Götürü Gider (34.800 x % 25)

8,700 TL

Vergiye Tabi Gelir (34.800-8.700

26,100 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi
 (26.000 TL için 4.665 TL)
 (Kalan= 100 TL için 27 TL)

4,692 TL

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler

4,600 TL

Ödenecek Gelir Vergisi (4.692-4.600

92 TL

 

ÖRNEK-3: Mükellef Bay (F), İzmir’de bulunan dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu, 2013 yılında 29.000 TL kira geliri elde etmiştir. Mükellef 2013 yılı için yaptırdığı hayat sigortası kapsamında 3.000 TL katkı payı ödemiş ve Devlete ait bir hastaneye 20.11.2013 tarihinde 500 TL makbuz karşılığı bağışta bulunmuştur.

 

Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 

 Gayrisafi İrat Toplamı

29.000 TL  

 Vergiden İstisna Tutar

3.200 TL  

 Kalan (29.000 TL-3.200 TL)

25.800 TL  

 % 25 Götürü Gider (25.800 TL X %25)

6.450 TL  

 Safi İrat (25.800 TL - 6.450 TL)

19.350 TL  

 Hayat Sigortasına Ödenen Katkı Payı (*)

1.500 TL  

 Okul, Yurt ve Sağlık Tesisleri için Yapılan Bağış ve Yardımlar (**)

500 TL  

 Vergiye Tabi Gelir  19.350  – (1.500 + 500)

17.350 TL  

 Hesaplanan Gelir Vergisi
 (10.700 TL için 1.605 TL)
 (Kalan= 6.650 TL için 1.330 TL)

2.935 TL  

 Ödenecek Gelir Vergisi

2.935 TL  

 * Hayat sigortalarında ödenen primlerde indirilecek miktar beyan edilen gelirin % 15’ini geçemeyeceği gibi ödenen primlerin % 50’si olarak dikkate alınacaktır.

 

** Tamamı indirilebilir.

 

ÖRNEK-4: Mükellef Bayan (V), Samsun’da bulunan ve işyeri olarak kiraya verdiği mülkünden 75.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 15.000 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

 

Tevkifata tabi tutulan işyeri kirasının bedeli 26.000 TL’yi aştığından elde edilen kira gelirinin beyan edilmesi gerekmektedir. Bu durumda gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 

 Gayrisafi İrat Toplamı

75.000 TL  

 % 25 Götürü Gider (75.000 x % 25)

18.750 TL  

 Vergiye Tabi Gelir (75.000-18.750)

56.250 TL  

 Hesaplanan Gelir Vergisi
 (26.000 TL için 4.665 TL)
 (Kalan  = 30.250 TL için 8.167,50 TL)

12.832,5 TL  

 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler

15.000 TL  

 Ödenecek Gelir Vergisi

0 TL  

 İade Alınacak Gelir Vergisi

2.167,5 TL  

 

ÖRNEK-5: Mükellef Bay (F), işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden yıllık 120.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 24.000 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

 

Tevkifata tabi tutulan işyeri kirasının bedeli 26.000 Türk Lirasını aştığından elde edilen kira gelirinin beyan edilmesi gerekmektedir. Bu durumda gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 

 Gayrisafi İrat Toplamı

120.000 TL  

 % 25 Götürü Gider (120.000 x % 25)

30.000 TL  

 Vergiye Tabi Gelir (120.000-30.000)

90.000 TL  

 Hesaplanan Gelir Vergisi
 (60.000 TL için 13.845 TL)
 (Kalan  = 30.000 TL için 10.500 TL)

24.345 TL  

  Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler

24.000 TL  

 Ödenecek Gelir Vergisi

345 TL  

 

ÖRNEK-6: Mükellef Bay (K), 550.000 TL değerinde olan kredi ile aldığı ve işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden yıllık 185.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 37.000 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiştir.

 

Yıl içerisinde gayrimenkul alımı için kullandığı kredi borcu nedeniyle 25.000 faiz ödemiştir. Ayrıca 2.500 TL sigorta harcaması yapmıştır. 550.000 TL değerindeki gayrimenkulün iktisap bedelinin % 5’i oranında indirimden yararlanılacaktır.

 

Tevkifata tabi tutulan işyeri kirasının bedeli 26.000 Türk Lirasını aştığından elde edilen kira gelirinin beyan edilmesi gerekmektedir. Bu durumda gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 

 Gayrisafi İrat Toplamı

185.000 TL  

 Gerçek Giderler
  - Faiz ödemesi: 25.000 TL
  - Sigorta harcaması: 2.500 TL
  - İktisap bedelinin % 5’i (550.000x%5) 27.500 TL

55.000 TL  

 Vergiye Tabi Gelir (185.000-55.000)

130.000 TL  

 Hesaplanan Gelir Vergisi
 (60.000 TL için 13.845 TL)
 (Kalan  = 70.000 TL için 24.500 TL)

38.345 TL  

 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler

37.000 TL  

 Ödenecek Gelir Vergisi

1.345 TL  

 

ÖRNEK-7: Bayan (Y) 2013 yılı içinde 15.000 TL emekli maaşı dışında konut olarak kiraya verdiği taşınmazından 24.000 TL gelir elde etmiştir. Götürü gider yöntemini tercih eden Bayan (Y)’nin başka bir geliri bulunmamaktadır. 

 

Bu durumda Bayan (Y)’nin kazancı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Emekli maaşı GVK 23/11 hükmü uyarınca vergiden istisnadır ve beyannameye dahil edilmeyecektir.

 

Toplam 24.000 TL konut kirası gelirine konut istisnası uygulanacak ve ödenmesi gereken vergi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

 

 Gayrisafi İrat Toplamı

24.000 TL  

 Vergiden İstisna Tutar

3.200 TL  

 Kalan (24.000-3.200)

20.800 TL  

 % 25 Götürü Gider (20.800 x % 25)

5.200 TL  

 Vergiye Tabi Gelir (20.800-5.200)

15.600 TL  

 Hesaplanan Gelir Vergisi
 (10.700 TL için 1.605 TL)
 (Kalan= 4.900 TL için 980 TL)

 2.585 TL  

 Ödenecek Gelir Vergisi

 2.585 TL  

 

ÖRNEK-8: Doktor olarak hastanede ücretli çalışan Bay (D) 2013 yılı içinde brüt 85.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Sahip olduğu taşınmazlarından birini konut olarak kiraya vermiş 21.000 TL kazanç elde etmiştir. Diğerini ise işyeri olarak kiraya vermiş net 42.000 TL gelir sağlamıştır. Bankadaki mevduat hesabına 10.000 TL faiz tahakkuk etmiştir. İşyeri kazancından 10.500 TL stopaj yapılmıştır. Götürü gider yöntemini seçen Bay (D)’nin kazancı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Tek işverenden alınan ücret ve banka mevduat faizi Gelir Vergisi Kanunu düzenlemeleri gereği beyan edilmeyecektir. Kira kazançları toplamı ise 26.000 TL’yi aştığından beyan edilecektir. Konut kira geliri 21.000 TL, işyeri kira geliri ise brüt 52.500 TL olarak beyan edilecektir.

 

Diğer yandan Bay (D)’nin elde ettiği kazançların toplamı 168.500 TL olduğundan (85.000+21.000+52.500+10.000) ve 94.000 TL’yi aştığından konut istisnasından yararlanması mümkün değildir. İşyeri kazançları üzerinden yapılan stopajlar ise mahsup edilecektir. 

 

Buna göre hesaplama şu şekilde olacaktır.

 

 Gayrisafi İrat Toplamı

73.500 TL  

 % 25 Götürü Gider (73.500 x % 25)

18.375 TL  

 Vergiye Tabi Gelir (73.500-18.375)

55.125 TL  

 Hesaplanan Gelir Vergisi
 (26.000 TL için 4.665 TL)
 (Kalan  = 29.125 TL için 7.863,75 TL)

12.528,75 TL  

 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler

10.500 TL  

 Ödenecek Gelir Vergisi

2.028,75 TL  

 

KAYNAK

·         http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/VKNS/vergi_kumulatif.xls.htm

·         193 md/21.70.74. 86-1a ve 89

·         Taslak 286 gelir vergisi genel tebliğ

·         6322 md/5

·         15.6.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete

·         www.alomaliye.com/2014/ozgur-biyan-konut-ve-isyeri-kira-gelirlerinin-vergilendirilmesi.htm örnekler alıntıdır.

·         YMM Recep SELİMOĞLU

·         Hesap uzmanları derneği beyanname klavuzu

  

                                                    - KISSADAN HİSSE-

“Arkadaşlar! Gidip, toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

www.facebook.com/pages/Hikmet-Yıldırım-Kılınçarslan/391640170968892

hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr

bozokhkmt@hotmail.com

 

 Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.