e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

Kurumlarda Tasfiye ve Özel Durumlar


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

Bir hatırlatmayla başlayalım bugünkü yazıma 15 Kasım 2012 Perşembe günü resmi gazetede yayınlanan ve 28468 tebliğ madde 7 gereğince Sermayeleri elli bin(50.000)Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile on bin(10.000) Türk Lirasından az olan limitet şirketlerin sermayelerini,14/2/2014 tarihine kadar bu miktarlara yükseltmeleri gerekmektedir. Aksi halde aynı tebliğinin 3 bendi gereğince infisah etmiş sayılırlar (infisah: kendiliğinden sona erme)

Bugünkü konum Şirketlerde tasfiye, tasfiyede önemli özellikler tasfiye memurun sorumluluğutasfiyede gereken evraklar ve tasfiye sonu konularını sizlerin bilgisine sunmayı hedeflemekteyim.

TASFİYE:

Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması gibi nedenler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesidir…

Tasfiye mevcutların paraya çevrilmesi, alacakların tahsil edilmesi borçların ödenmesi ve borçlar ödendikten sonrakalan tutar varsa ,bunun pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasıdır.

TASFİYEDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR:

1.Tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesindehesap dönemiyerinetasfiye dönemigeçerli olur.

2.Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararınıntescil edildiği tarihtebaşlar, Tasfiye kararının (bitiş)tescil edildiği tarihtesona erer

Örnek vermek gerekirse ABC a.ş 25.12.2010 da tasfiye kararı vermiş, bu karar 20.01.2011 de tescil ve ilan edilmiştir. Şirketin tasfiye bitiş kararı 15.01.2013 de tescil /ilan edilmiştir

1.tasfiye dönemi

20.01.2011-31.12.2011

2.tasfiye dönemi

01.01.2012-31.12.2012

3.tasfiye dönemi

01.01.2013-15.01.2013

 

3.TASFİYEYE GİRİŞ TESCİLİNDE GEREKLİ ve HAZIRLANACAK EVRAKLAR:

a) Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe

b) Taahhütname 1 Adet

c) Şirketin tasfiyeye girmesine ilişkin ortaklar kurulu kararı noter onaylı 2 adet

ç) Tasfiye memurlarının temsil ve ilzam şeklini gösterir yetki kararı noter onaylı 3 adet

d) Tasfiye memuru veya tasfiye memurlarına ait tasfiye halindeki unvan altında üçer imzayı taşıyan imza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)

e) Tasfiye ‘ye giriş bilançosu tasfiye tarihi itibarı ile, imzalı ve kaşeli 1 adet

f) Tasfiye memurları dışarıdan seçilmiş ise onlara ait nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden temin edilecek)

g) 3 ilan formu kaşe ve imzalı 1 Adet

tasfiyeye giriş için dilekçe örneği:

Ticaret Sicil No: …………..…………

 

 

 

Tasfiyeye giriş işlemi tescil ettirmek istiyoruz. Gerekli evraklar dilekçemiz ekindedir. Türk Ticaret Yasası’na uyarınca Ticaret Sicili Memurluğu’na tescilimizin yapılmasınız arz ve talep ederiz.

 

 

…/…../20..

 

 

İmza

Adres:

Tel:

 

 

TAAHHÜTNAME:

T A A H H Ü T N A M E

(Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 29’ncu Maddesi Gereğince)

 

 

İSTANBULTİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

 

İşletmenin Unvanı:

 

 

İşletmenin Sermayesi:

 

 

İşletmenin Adresi:

 

 

İşletmenin Açılış Tarihi:

 

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki

Gerçek Faaliyet Konusu Nace Kodu:..

 

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki Gerçek

Faaliyet Konusu Nace Kodu Tanımı:

 

 

İşletme yada Yetkililerinin

Telefon Numarası ve E-Posta Adresi:

 

 

Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 29. Maddesi'nin birinci fıkrasına uygun olarak düzenlenen bu taahhütnamedeki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksine tespit yapılması durumunda sorumluluğu kabul ettiğimi / ettiğimizi beyan ve taahhüt ederim / ederiz.

 

 

 

 

 

(İmza)

İşletme Sahibinin Adı Soyadı

 

ÖRNEK ORTAKLAR KURULU KARARI:

 

ÖRNEK: LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ KARARI

(ŞİRKET ÜNVANINDA VE ADRESTE KISALTMA YAPMAYIN)

 

KARAR TARİHİ:

KARAR SIRA NO:

KATILANLAR:

KARARIN ÖZETİ : ŞİRKET TASFİYESİ HAKKINDA

KARAR METNİ

 

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

 

1- Şirketin … ……… ……… ……… tarihinden itibaren tasfiyesine

 

2- Tasfiye Memurluğuna…... ...uyruklu,… ……………… ………… …………… ….… ………… ……. Adresinde mükim ....... ........... ........... T.C. Nolu …… ………… …….. ……… ……………..’in atanmasına,

 

3- Şirket ünvanınınTASFİYE HALİNDE… ………… … ……… LİMİTED ŞİRKETİolmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

ÇOK ÖNEMLİ:

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

4.Tasfiyeye giriş öncesi kıst normal hesap dönemine ilişkin beyanname, tasfiyeye giriş tarihini izleyen 4.üncü (nisan) ayda 01-25 günleri arasında verilir.

5.Yıllık tasfiye dönemine ait beyanname, genel hükümlere uygun olarak isleyen yılın nisan ayında 01-25 günleri arasında verilir.

6.Tasfiye sonu beyannamesi, tasfiyenin bitiş tarihini izleyen 30 gün içinde verilir.(bu durumda, bir önceki yıllık döneme ait beyanname, süresi gelmediği için henüz verilmemişse, önceki döneme ait yıllık beyanname de 30 gün içinde verilecektir.)

Örnek vermek gerekirse ABC ldt şti .15.12.2010 da tasfiye kararı almış bu karar 25.01.2011 de tescil ve ilan edilmiştir. Şirketin tasfiye bitiş kararı 28.02.2013 de tescil /ilan edilmiştir.

01.01.2010-31.12.2010

Normal hesap dönemidir.01-25 nisan 2011de beyan edilir.

01.01.2011-24.01.2011

Normal hesap dönemi sayılır. Tasfiyeye giriş dolayısı ile düzenlenecek bilançoda yer alan K/Z tasfiyeye giriş takip eden 4 ayda 01-25/nisan/2012 de beyan edilir.

25.01.2011-31.12.2011

1.tasfiye dönemidir. Beyannamesi genel hükümlere uygun olarak 01-25 nisan 2011 de verilir.

01.01.2012-31.12.2012

2.tasfiye dönemidir. Beyannamesi normal olarak 01-25 nisan 2013 de verilmesi gerekirken ,tasfiye 28.02.2013 de tamamlanmış olduğundan 2 tasfiye dönemine ait beyanname ,01.01.2013-28.02.2013 3.tasfiye dönemine ait beyanname ile birlikte (ayrı ayrı beyanlar şeklinde )30 gün içinde (V.U.K md/18’e uygun olacak) yani30.03.2013 tarihi akşamına kadar verilecektir.

 

7.TASFİYE HALİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI (GVK/G.T-217)

Tasfiyeye girildiği tarihe kadar geçici vergi mükellefiyeti devam eder, tasfiyeye giriş tarihinden sonra geçici vergi mükellefiyeti sona erer. Tasfiyeye girilen tarihi içeren geçici vergi dönemi kazançları üzerinden geçici vergi ödenir. Bu dönemden sonra geçici vergi beyannamesi verilmez.

Örnek vermek gerekirse yukarıdaki konuya:

Tasfiyeye giriş tescil/ilanı…………………………….25.08.2013 tarihi olsun.

 

1.geçici vergi dönemi

01.01.2013-31.03.2013 geçici vergi beyan edilir.

2.geçici vergi dönemi

01.01.2013-30.06.2013 geçici vergi beyan edilir

3.geçici vergi dönemi

01.01.2013-25.08.2013 geçici vergi beyan edilir

4.geçici vergi dönemi

Son geçici vergi dönemi ve sonraki dönemlerde geçici vergi beyan edilmez…

 

DİKKAT:şayet tasfiyeden vazgeçilirse, bu tarihi içeren vergilendirme dönemi başından itibaren geçici vergi mükellefiyeti tekrar başlar.

8.TASFİYEDEN VAZGEÇME:

Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz. Tasfiyeden vazgeçme kararı, bu kararın alındığı dönemin başından itibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçer.

9.TASFİYE KARININ HESAPLANMASI:

Tasfiye karı ,safi kurum kazancı yerine geçer .Tasfiye uygulamasında Öz sermaye kavramı SERVET DEĞERİolarak ifade edilir. (k.v.k md/17-5),Tasfiye karı ,tasfiye dönemi sonundaki servet değeri ile ,tasfiye dönemi başındaki servet değeri arasındaki olumlu farktır (k.v.k /17-4)

Örnek vermek gerekirse bu konuya:

%50,%50 paylı 2 ortaklı ABC ldt şti. de kurumun tasfiye giriş bilançosu şöyledir.

Kasa

2,000

Banka kredileri

9,000

Alınan çekler

500

Satıcılar

5,000

Alacak senetleri

8,000

Borç senetleri

3,000

Ticari mallar

17,500

Ortaklara borçlar

2,500

Taşıtlar

26,000

Sermaye

20,000

B. Amortismanlar (-)

10,400

Geçmiş yıl karları

5,000

 

 

Dönem net zararı (-)

900

Aktif toplam

43,600

Pasif toplam

43,600

Tasfiye döneminde:

Alına çekler ,alacak senetleri tahsil edilmiş, ticari mallar 19,000 tl ye satılmış taşıtlar ise 20,000 tl ye satılmıştır. Banka kredileri ,satıcılara borçlar ,borç senetleri ve ortaklara borçlar ödenmiştir.tasfiye dönemi gideri ise 2,500 tl dir.

Tasfiye işlemleri sonucundaKASA HESABI nın durumu

Önceki mevcut ................2,000 tlborç ödemeleri:19,500

Çek senet tahsilatı…………8,500 tltasfiye giderleri:2,500

Taşıtların satışından ……20,000 tlkasa mevcudu ….27,500

Ticari mal satışı……………19,000 tl

Toplam……………………..49,500//….toplam…………..49,500

Tasfiye işlemlerine göre K/Z tablosu

Satılan ticari mallar maliyeti

17,500

Ticari mallar satışı

19,000

Tasfiye giderleri

2,500

Taşıtlar satış karı

4,400

Toplam

20.000

Toplam

23,400

Tasfiye karı

3,400

 

 

 

Tasfiye sonucu bilanço ise :

Kasa

27,500

Sermaye

20,000

 

 

Dönem karı

3,400

 

 

G. yıllar karı

5,000

 

 

G. yıllar zararı

900

Aktif toplam

27,500

Pasif toplam

27,500

 

Tasfiye dönemi sonundaki servet değeri

27,500

Tasfiye dönemi başındaki servet değeri

24,100

Tasfiye karı

3,400

 

10.TASFİYENİN ZARARLA SONUÇLANMASI:

Tasfiye sonucunun zarar olması ,tasfiyenin tamamlanmış olması nedeniyle ,artık mahsup imkanı kalmayan bir zarar mevcut olması durumunu ifade eder.

Tasfiye sonucunda oluşan zarar, tasfiye dönemlerini aşılmamak üzere geriye doğru mahsup edilir. Tasfiye sonucu “ifadesi, son tasfiye dönemine ait K/Z değildir. Sadece net sonucu ifade eder. Geriye doğru düzeltme işlemleri,ancak son tasfiye döneminin zararla sonuçlanması halinde yapılmalıdır.

Örnek uygulama yaparsak:

Tasfiyeye giriş…………………………..03.06.2010

Tasfiye sonucu…………………………15.02.2013

Buna göre tasfiye dönemleri:

1 tasfiye dönemi :03.06.2010-31.12.2010

2 tasfiye dönemi:01.01.2011-31.12.2011

3 tasfiye dönemi:01.01.2012-31.12.2012

4 tasfiye dönemi:01.01.2013-15.12.2013

Tasfiye döneminde kar/zarar durumu:

Tasfiye dönem

Kar

Zarar

1 dönem

20,000

 

2 dönem

150,000

 

3 dönem

 

50,000

4 dönem

 

25,000

Buna göre kurum 20,000+50,000=170,000 tl x%20 =34,000 kurumlar vergisi ödemiştir.

Hâlbuki tüm tasfiye işlemleri sonucuna göre, kurumun tasfiye karı: 170,000-75,000=95,000 tl olmaktadır. Kurumlar vergisi 95,000 x%20 =19,000 tl dir. Bu durumda

34,000 tl-19,000 tl=15,000 tl Kurumlar vergisi kuruma iade eder.

11.TASFİYE BEYANNAMESİ:

Tasfiye beyannamesi kurumlar vergisi beyannamesi ile aynıdır. Beyannamede sadece hesap dönemi yerine konulacak tarihler değişik olacaktır. Firma unvanı beyannamede “tasfiye halinde “ibaresi yer alır. Beyannameye, bilanço gelir tablosu ile ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin listesi de eklenir (K.V.K md/17-3)

12.VERGİLERİN ÖDENMESİ:

Tasfiye dönemlerine ait verilen kurumlar vergisi beyannamesinde genel hükümler geçerlidir. Kurumlar vergisi beyannamesi, her tasfiye dönemini izleyen yılda 01-25 Nisan ayında verilir. ve hesaplana kurumlar vergisi aynı ay içinde (nisan) ödenir. Fakat son tasfiye dönemine ait yani tasfiyenin bitişinde beyannamenin 30 gün içinde verilmesi gerektiğinden, bu döneme ait vergide aynı süre içinde ödenir (K.V.K md/21-2)

TASFİYE MEMURU SORUMLULUKLARI:

6102 yeni T.T.K da beşinci bölümde tasfiye hükümleri düzenlenmiş ve tasfiye memurunun ödev ve sorumlulukları yanında var olan haklarına ilişkin hükümler belirtmiştir.

6102 sayılı kanunun md 291 de Şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaya, şirketin borç ve taahhütlerini yerine getirmeye, şirketin alacaklarını toplamaya, gerekirse yargı yolu ile almaya ve varlıkları paraya çevirmeye ,net varlığı elde etmek için bütün iş ve işlemleri yapmaya yetkili ve zorunlu olduğunubelirterek tasfiye amacı ve tasfiye memurunun sorumluluğunu kanun koyucu açık bir şekilde belirtmiştir.

A.TASFİYE MEMURUNUN ÖDEV VE SORUMLULIUKLARI:

1- Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu (Md.267)

2- Birlikte hareket (Md.278)

3- Devir yasağı ve vekil etme (Md.279)

4- Temsil Sorumluluğu (Md. 280)

5- Defter Tutma (Md.287)

6- Saklama Zorunluluğu (Md.290)

7- Paranın Paraya Yatırılma Zorunluluğu (Md.296)

8- Borçların ödenmesi (Md.297)

9- Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması (Md.298)

10-Tasfiyenin sona ermesini Ticaret siciline bildirilmesi (Md.303)

11- Ortaklara hesap verme zorunluluğu (Md.301)

12- Basiretli tacir gibi davranma zorunluluğu (Md.286)

B.TASFİYE MEMURUNUN HAKLARI VE YASAKLARI:

1- Ücret (Md.284)

2- Devir yasağı ve vekil etme (Md.279)

3- Alacaklarda Rüçhan Hakkı (Md.271)

4- Yeni işler yapma yasağı (Md.292)

TASFİYEYLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR:

1.) Tasfiyenin sona ermesinden sonraki bir tarihte verilmesi gereken 2005 yılına ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirim formlarının verilmemesi nedeniyle ceza kesilmesi Kanun ve Tebliğ hükümlerine uygun olmakla beraber, gerek Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve gerekse 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10, 94 ve 333 üncü maddelerine göre özel usulsüzlük cezasına ait ihbarnamenin ilgili dönemde şirketin kanuni temsilcisi olan tasfiye memuru adına düzenlenerek yine aynı kişiye tebliğ edilmesi gerekmektedir. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 05.07.2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02/32 sayılı Özelgesi)

2) Davalı idarenin vergi alacağını tasfiye dönemine kadar kanuni temsilciden, tasfiye döneminde tasfiye memurundan isteyebilmesi mümkündür. Tasfiye döneminin tamamlanmasından sonra, tasfiyeden önceki döneme ait vergi borcunun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca kanuni temsilciden istenmesi gerekmektedir. Olayda ihbarnamenin yükümlü şirket adına düzenlendiği, bu ihbarnameye karşı şirket adına, tasfiye döneminden önce şirketin yönetim kurulu üyesi daha sonra da tasfiye memuru olan şahıs tarafından dava açıldığı anlaşılmaktadır. Bu tarihte hukuken şirketin varlığından söz edilemeyeceği gibi ihbarnamenin tasfiye memuru hakkında hüküm ifade etmesi, salınan vergi ve cezadan sorumlu tutulması mümkün değildir. (Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun T. 12.3.1999 E. 1998/159 K. 1999/154 kararı)

3.) Limited şirket kaydının ticaret sicilinden silinmesinden sonra tasfiye dönemi için kesilen cezanın tahsili amacıyla şirket adına düzenlenen ödeme emrine karşı tasfiye memurunun açtığı davanın kabulü ile ödeme emrinin iptalinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 16.05.2003 tarih ve 2003/311 Karar ve 2003/74 Esas)

4)Yükümlü şirketin tasfiye dönemi ve sonrasında bu döneme ilişkin yasal işlemleri süresinde yerine getirdiği, tasfiye memurunun görevini tamamlayarak defter ve belgeleri tasfiyesi sona eren şirketin ortağına teslim ettiği, bu hususların davalı idarenin bilgisi dahilinde gerçekleştiği, görevi ve sorumlulukları sona eren tasfiye memurundan istenen defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan tarhiyatta isabet bulunmadığı gerekçesiyle kaçakçılık cezalı katma değer vergisini kaldırmıştır. (Danıştay 11. Dairesinin 06.10.1999 tarih, Esas no: 1998/3229, Karar no: 1999/3437)

5) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, şirket tüzel kişilikleri, ticaret sicilinden silinmeleriyle sona erer. Bu tarihten sonra şirketin haklara sahip olması, borçlu kılınması, bunun sonucu olarak da münfesih şirket adına tarh ve tahakkuk işlemleri ile ihbarname düzenlenmesinin mümkün olmadığı hk. (Danıştay 9. Dairesi 03.11.2010 tarih ve Esas No: 2008/6803, Karar No:2010/5846)

6) Yükümlü şirketin tasfiyesinin ... tarihinde sonuçlanarak hukuki varlığını sona ermişse de, bu durum şirketin sona ermesinden önceki dönemlere ait vergiye ilişkin ödevlerden dolayı, o dönemde şirketi temsile yetkili olan kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı gibi şirketi temsile yetkili kişi olarak şirket adına dava açma hakkını da ortadan kaldırmaz. (Danıştay 11. Dairesinin 15.10.1997 tarih ve Esas No:1996/5119, Karar No.1997/3571)

7) Tasfiye dönemi tamamlandıktan sonra tüzel kişiliği sona eren münfesih şirket adına yapılan vergilendirme işlemlerinin hukuki geçerliliği olmadığından, düzenlenen ödeme emri hakkında bir karar verilmesi gerekirken, davanın ehliyet yönünden reddi kanuna aykırı değildir. (Danıştay 4. Dairesinin Esas No:2004/639, Karar No.2005/578)

8) Tasfiyeye Giren Şirketin Tasfiye Memurunun Ölmesi Halinde, Tasfiye Halindeki Şirketi, Ancak, Yerine Atanacak Yeni Tasfiye Memurunun Davalarda Temsil Edebileceği Hk. (Danıştay 7. Dairesinin 02.06.2006 tarih Esas No:2004/2350, Karar No:2006/2176)

9) Tasfiye halinde bulunan anonim şirketleri mahkemelerde veya hariçte temsil yetkisi, tasfiye memurlarına ait olduğundan; tasfiye memurunun ölmesi üzerine, tasfiye memuru olarak atandığı hususunda herhangi bir belge ibraz edilmeyen kişi tarafından verilen vekaletname ile vekil tayin edilen avukat tarafından imzalanan dilekçeyle yapılan temyiz başvurusunun incelenme olanağı bulunmamaktadır. (Danıştay 7. Dairesinin 22.06.2006 tarih ve Esas no: 2004/2350, Karar no: 2006/2176)

10) Tasfiye döneminde mal alım satım işlemine devam edilip edilemeyeceği hk. Kuyumculuk işi ile iştigal eden şirketinizin tasfiyesine karar verilmesi halinde, tasfiye süreci içinde tasfiye amacına yönelik (şirketin mal varlığının paraya çevrilmesi, alacakların tahsil edilmesi, borçların ödenmesi ve olumlu bir bakiye varsa bunun tasfiye hükümlerince pay sahiplerine dağıtılması ve şirketin kaydının sicilden silinmesi) işlemlerin yanı sıra tayin olunacak tasfiye memurunun şirketin ana sözleşmesinde yazılı faaliyet konusuna ortakların ittifakı ile, feshe mahkemece karar verilmiş olması halinde ise ortaklar ittifak edemezlerse mahkemenin uygun görüşü ile muvakkat olarak devam etmesi durumunda, şirketinizin diğer vergisel yükümlülüklerinin yanında geçici vergiye ilişkin sorumluluklarını da yasal süresi içinde yerine getirmesi gerekmektedir. (Bursa VDB. 02.02.2005 tarih ve B.07.4.DEF.0.16.11/KVK:190-05-7 sayılı Özelgesi)

11) Tasfiye halindeki mimarlık şirketinin proje hazırlamaya devam edip edemeyeceği, yarım kalan projelerin tamamlanıp tamamlanamayacağı hk. Şirketiniz tasfiye sürecinin herhangi bir aşamasında tasfiye faaliyetleri dışında ticari faaliyette (yeni proje çizimi gibi) bulunması halinde, bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren tasfiye hükümlerinin uygulanmayacaktır. (İzmir VDB. 11/04/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-82 sayılı özelgesi)

-KISSADAN HİSSE-

‘’ileriye gideceğiz. Geri dönülemez ÖZGÜRLÜK ve ADALET yolunda yürüyeceğiz.”

Nelson Mandela

YOLU SEVGİ VE RAHMETTEN GEÇEN MESLEKTAŞLARIMLA KARŞILAŞMAK ÜMİDİ İLE

Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

www.facebook.com/pages/Hikmet-Yıldırım-Kılınçarslan/391640170968892

hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr

bozokhkmt@hotmail.com

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.