e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

ÜCRET BORDROSUYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

 Merhaba güzel ülkem, Türkiye’de 2013 TUİK verileler ine göre 28.milyon 657bin  kişi aktif olarak çalışmakta olup ,kayıt dışının yüksek olduğu ülkemde  çalışma hayatında yaşanan uyuşmazlıklarda  ücret, önemli bir paya sahiptir ve usulüne uygun düzenlenirse uzlaşma çözümünde önemli bir etken olmaktadır….. Ülkemde ne yazık ki işverenler çalışanların ücretlerini gerçek ücretlerden göstermemekte ücretlerden devlete ödemesi gereken vergileri asgari ücret tutarında ki vergi katsayısından ödeyerek hazineyi yanıltmaktadır. Bu yanıltma tespit edilirse HAPİSLE sonuçlanacak durumlar doğabilmektedir.

 

Bu makalemde ücret bodrolarıyla ilgili gelir vergisi, ,vergi usul kanunu ,iş kanunu ve sosyal güvenlik kanunu açısından tanımları ve  hukuki dayanakları belirterek BODROLARDA yanıltmalar sonucu doğabilecek hukuksal sorunları belirteceğim.

TANIMLAR

Anayasa kanunu md/51-1 ÜCRET:

Ücret ,emeğin karşılığıdır.

Gelir Vergisi md/61 ÜCRET:

Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

İşkanunu md/32 ÜCRET:

Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.’’

Sosyal güvenlik kanunu  md/3-12 ÜCRET:

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutarı,’

diyerek tanımlanmıştır.

Bir hesabın ayrıntılarını gösterebilmek için düzenlenen cetvele bordro denir. Bordoları iki kısımda incelemeye alırsak

1.Ücret Bodroları

2.Maaş Bodroları olmak üzere

İkiye ayrılmaktadır.

1.Ücret Bordroları :

İşveren tarafından her ay ödenen ücretler için tanzim edilen ve ücretlerin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetvellere ücret bordrosu denir.

HUKUKİ DAYANAKLAR:

İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanunu md/23 ve md/64’e  göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için BODRO tutulmaz.

V.U.K. 238. maddesine göre ücret bordrosunda bulunması gerekli hususlar ise şunlardır:

1. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (dikkat: Ücretin ödenmesinde AYRICA MAKBUZ alan işverenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.)

2. Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası

3. Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti)

4. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre

5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı.

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafından gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

İşverenler ücret bordrolarını, yukarı ki esaslara uymak şartıyla diledikleri şekilde tanzim edebilirler.

4857 sayılı iş kanunu’ nun 37. maddesinde’’ İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.’’

5510 sayılı kanun’ nun 102. Maddesinin e bendinin 5 numaralı alt bendinde ’’ İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, idari para cezası uygulanır.’’

Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinin 105. Maddesinde ’’İşverenler, Kuruma verdikleri prim belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olmak ve Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin beş numaralı alt bendinde sayılan hususları içerecek şekilde aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdürler.’’ denilmektedir

ÜCRET BODROSUNDAN YER ALMASI GEREKENLER:

BODRODA GEREKLİ BİLGİLER

KESİNTİLER

İşçinin adı ve soyadı

SSK Pirimi % 14

İlgili olduğu dönem

İşsizlik sigorta fonu % 1

İşyerinin sicil numarası

Gelir vergisi %15

Sigortalının TC Kimlik Numarası

Damga vergisi % 07,59

Sigortalının Sicil numarası

 

Çalışma Süresi

 

Ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti)

 

Fazla Çalışma Ücreti

 

Hafta Tatili Ücreti

 

Bayram Ücreti

 

Genel Tatil Ücreti

 

Diğer her türlü eklemeler

 

Sigorta Primi

 

Hesaplanan Vergi

 

Avans Mahsubu

 

Nafaka kesintisi

 

İcra kesintisi

 

Her çeşit Kesinti

 

Ödenen Ücret Tutarı Toplam

 

Ödeme Günü

 

İşveren (yetkili kişi) İmzası

 

İşçinin İmzası

 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere İş kanununda yapılan düzenleme çerçevesinde ücret bordrosunda yapılan ödemelerin ve kesintilerin tamamı DETAYLI bir şekilde gösterilmek zorundadır. Yukarıda ayrıca, işçiye aile, doğum, çocuk yardımı gibi adlar altında yapılan ödemeler de ayrıntılı bir şekilde gösterilmek zorundadır.

Diğer taraftan işverende kalan nüsha üzerinde ücret hesap pusulasının (bordronun) bir örneğinin alındığına ilişkin bir ibarenin yer alması da iş kanunu çerçevesinde hesap pusulası verme yükümlüğünü yerine getirildiğinin ispatı için önemli olacaktır.            

2. Maaş Bordroları :

Maaş bordroları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren, Emekli Sandığına tabi memurlar için peşin ödenen paraları göstermek amacıyla düzenlenen bordrolardır.

HUKUKİ DAYANAĞI:

Madde 147 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder.

HAK EDİŞLER

KESİNTİLER

Gösterge

%15 emekli aidatı

Ek gösterge

%2 tasarrufa teşvik

Taban aylığı

%25 gelir vergisi

Kıdem aylığı

%100 artış farkı

Yan ödeme

525 giriş aidatı

Çocuk yardımı

%0 (binde)7,2 damga vergisi

Özel hizmet tazminatı

Hizmet borçlanması

Aile yardımı

 

Lojman tazminatı

 

Yabancı dil tazminatı

 

Makam tazminatı

 

İkramiye

 

Mahrumiyet ödeneği

 

Doğum yardımı

 

Ölüm yardımı

 

Olağanüstü hal tazminatı

 

 

ÜCRET VE BENZERİ ÖDEMELERDEN YAPILACAK KESİNTİLER                                                                      

        Niteliği

%15 Em.

%20 Em.Ke.

Gelir

Damga

          Dayanağı

Kes.Kişi

Kurum Krş.

Vergisi

Vergisi

Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Ek Gösterge

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Kıdem Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

375 s.KHK  Md:1

Taban Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

375 s.KHK  Md:1

Yan Ödeme

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Özel Hizmet Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Eğitim, Öğretim Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Din Hizmetleri Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Emniyet Hizm. Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Mülki İdare Amirliği Taz.

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Denetim Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Adalet Hizm. Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Makam Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

657 s.K.Ek Madde:26

Görev Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

631 s.KHK ve 2002/3546BKK

Kıdem Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

GVK Md:25-7,

Yüksek Hakimlik Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

 270 s. KHK Md:1

Yabancı Dil Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

375.s.KHK Md:2

Lojman Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

375 s KHK Md:1-B.2

Üniversite Ödeneği

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

YÖPK Md:12

Geliştirme Ödeneği

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

YÖPK Md:14

Eğitim Öğretim Ödeneği

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

YÖPK Ek Md:1

Öğretim Yılına Haz. Ödeneği

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

657 s.K.Ek madde 32

Operasyon Timi Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

375 s Ka.Md:28(Dğş,1996)

Ek Tazminat

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

375 s Ka.Md:28(Dğş,1993)

Nöbet Ücreti

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

657s. K.Ek Madde:33

Aile ve Çocuk Yardımı Öd.

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:203

Doğum Yardımı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:207

Ölüm Yardımı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:208

Huzur Ücreti

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Fazla Çalışma Ücreti

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Konferans Ücreti

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Ek Ders Ücreti

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Tayın Bedeli

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

GVK Md:27

Fon ve Ek Ödemeler

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Gel. Gn. Md. 6/15481 s.Ya

Bilirkişi Ücreti

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Vekalet Ücr.(avukat)

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Harcırah

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

GVK Md:24

Döner Ser. Katkı Payı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

 

 

ÜCRET İSTİSNASI:

Gelir vergisi kanunun md/23 de   belli çalışan kesim için  almış olduğu ücretlerinde istisna yoluna gitmiştir.Bunlar;

1-Köylerde ve son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri

AÇIKLAMA: Burada istisna, işletmede halı ve kilim imalinde çalışan işçilerin ücretleri için söz konusu olup, halı ve dokuma işinde fiilen çalışmayan işçiler ile GVK açısından işçi sayılmayan yönetici, müdür, ressam, muhasebeci, memur ve sair hizmetlerde bulunanlara ödenen ücretler bu istisnadan yararlanamamaktadır.

2-Gelir Vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri,

AÇIKLAMA: Gelir vergisinde belirtilen md/9 da muaf esnafın yanında çalışan işçilerin ücretleri ile gerçek üsülde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalıştırmış oldukları işçilerin ücretleri

3-Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri

AÇIKLAMA: Söz konusu istisna, 2361 sayılı Kanun değişikliğinden sonra işçilerle birlikte mühendis, topoğraf ve jeolog gibi teknik elemanları da kapsayacak şekilde bütün hizmet erbabına kapsamıştır

4- Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu,imam ,bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri

AÇIKLAMA: Çiftçi mallarını koruma bekçilerine ödenen ücretler dışındaki ücretlerin köy bütçesi dışında herhangi bir yerden ödenmesi durumunda istisna söz konusu olmayacaktır.

5-Hizmetçilerin ücretleri,(Hizmetçiler, özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.)(Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamında değildir.)

AÇIKLAMA: Mürebbiyelerin ücretleri GVK’nın 64.maddesinin 5 nolu bent hükmü uyarınca diğer ücretler arasında değerlendirilecektir.

6-Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde ceza ve ıslah evlerinde , darülacezelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler,

7-Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce , işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2014 yılı için 12,00.-TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.)

AÇIKLAMA: İşverenlerce hizmet erbabına işyeri veya müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin, herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın vergiden istisna olacağı belirtilmiştir. Bu şekilde işçilere sağlanan menfaatler GVK’nın 40/2 numaralı bendi uyarınca ticari kazançtan, 57/4 numaralı bendi uyarınca zirai kazancın gerçek usulde tespitinde zirai kazançtan, 68/2 numaralı bendi uyarınca da serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilecektir.

Hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın ücret olarak vergilendirilir.

8-Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100m2’yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler(Bu konutların 100m2 yi aşması halinde aşan kısma isabet eden menfaat için istisna hükmü uygulanmaz.)

AÇIKLAMA: işverenlerce yapılacak konut tahsisinin istisnadan faydalanabilmesi için;

a)Konutun mülkiyeti işverene ait olmalıdır.

b)İstisna , 100 m2 lik alan için geçerlidir.100 m2 yi aşan kısım ücret olarak vergilendirilir.

c)Aydınlatma, ısıtma ve su bedelleri işveren tarafından ödendiğinde bu bedeller istisnadan faydalanamayacaktır. Ücret olarak vergilendirilecektir.

9-Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak üzere işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri,

AÇIKLAMA: Burada önemli olan taşımanın toplu olarak servis arabalarıyla yapılmasıdır. Aksi halde istisna söz konusu olmayacak ve yapılan giderler hizmet erbabı açısından ücret olarak vergilendirilecektir.

10-Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları(506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen aylıkların toplamı, en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.)(Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar dahil.)

11-3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri,

12-Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları,

13-Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler,

14-Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretler.

DİĞER ÜCRET İLE İLGİLİ İSTİSNALAR:

Yukarıda saydıklarımın  dışında GVK’nın 16.maddesinde de yabancı elçilik ve konsoloslukların 15 inci maddeye girmeyen (elçi ,maslahatgüzar ve konsoloslar 15.maddede sayılmış ve bunlar karşılıklı olmak şartıyla gelir vergisinden muaf sayılmışlardır.) memur ve hizmetlilerinin yalnız bu işlerinden dolayı aldıkları ücretlerin karşılıklı olmak şartıyla gelir vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

HANGİ KİŞİLERE ÜCRET BODROSU DÜZENLENMEK ZORUNLU DEĞİLDİR

213 sayılı vergi usul kanunu’ nun 238. maddesinde Ücret bordrosu düzenlemeyecek olanlara ilişkin istisnaya göre ’’Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.’’

Aynı zamanda GVK ‘nın md/64 de belirtilen

1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler,

3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

4. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

5. Gerçek ücretlerinin tesbitine imkân olmaması sebebiyle,

Danıştayın müspet mütalâasiyle, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlara BODRO düzenlenmez… Bunların dışındakilere ücret bordrosu düzenlemek zorunludur….

ÜCRET BODROLARININ DÜZENLENMEMESİ VEYA EKSİK DÜZENLENMESİ SONUCU HUKİKİ DURUMLAR:

KANUN MADDESİ

DAYANAĞI

213 V.U.K md/227 (Ek : 3/12/1988 - 3505/3 md.)

Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır

213 VUK md/353-2 (Değişik : 25/5/1995 - 4108/8 md.)

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 10.000 000 (180 TL) lira özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 500.000.000 (8.800 TL) lirayı, bir takvim yılı içinde ise 5.000.000.000 (88.000 TL) lirayı aşamaz.

5510 SSK md/102-e-5

İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; asgarî olarak işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı yer alır. Ücretin alındığına dair sigortalının imzasını ihtiva etmeyen (makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin her biri için aylık asgarî ücretin yarısı tutarında,                          

idarî para cezası uygulanır. Verilen süre dışında ibraz edilen defter ve belgelerin tümünün veya bir bölümünün geçersiz olması durumunda, tutulan defter türü de dikkate alınarak bu bendin sadece (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine göre idarî para cezası uygulanır.                        

4857 İ.K md/102-b

37 nci maddesine aykırı olarak ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen veya işçi ücretlerinden 38 inci maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmeyen 52 nci maddedeki belgeyi vermeyen işveren veya işveren vekiline ikiyüz milyon lira para cezası,

 

İŞÇİ İŞVEREN ARASINDA ŞİKAYETLERDE BAŞVURULACAK YOLLAR

A.)Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Alo 170 telefon numarasına şikâyet başvurusu yapılabilir.

B.)Gelir İdaresi Başkanlığına veya 444 0 189 telefon numarasından VİMER’ e şikâyet başvurusu yapılabilir

KAYNAKLAR:

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13566

http://www.ist-def.gov.tr/pratikbilgiler/ucretbenzerodemelerdenkesinti.htm

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

-KISSADAN HİSSE-

Hayatımda edindiğim en büyük bilgi şudur: “Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene, kimse yardım edemez...

Pestalozzi

Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN.

www.facebook.com/pages/Hikmet-Yıldırım-Kılınçarslan/391640170968892

hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr

bozokhkmt@hotmail.com

 

 Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.