zarar

14.03.2019 06:15 | Güncelleme : 14.03.2019 06:15

Zarar yazılan alacaklarda KDV indirimi

7104 sayılı Kanun ile, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine 4 üncü fıkra eklenmiştir. Yapılan düzenlemeyle; Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.) hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacak olarak nitelendirilir.

Yapılan düzenlemenin yürürlülük tarihi olan 01.01.2019 tarihinden itibaren, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde KDV indirim konusu yapılabilir, değersiz alacak tutarı ise gider olarak dikkate alınır.

Şüpheli alacaklarda uygulama:

Vergi mevzuatı açısından ticari kazancın tespitinde dönemsellik ve tahakkuk ilkesi benimsenmiştir.

Firmalar, mal ve hizmet satışını gerçekleştirdikleri anda satış tutarını hasılat olarak kaydetmektedirler.

Ancak, alacaklarını zamanında tahsil edemedikleri veya tahsil edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bu tutarlar üzerinden vergi ödemek zorunda kalmaktadırlar.

Bu durumda mali tablolarının gerçek durumunu göstermesini sağlamak amacıyla, şüpheli alacak karşılığı ayrılması, Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu maddede yer alan şartların gerçekleşmesi ile birlikte, dönem kayıtlarına girmiş olması ve beyannamede beyan edilmesi koşuluyla KDV dahil tutar için karşılık ayrılabileceği mümkün kılınmıştır.

Değersiz/şüpheli alacaklarda tahsilatı:

Değersiz hale gelen alacaklar ile şüpheli alacakların sonradan tahsil edilmesi durumunda KDV tutarının hesaplanan KDV olarak dikkate alınması gerekecektir.

Değersiz/şüpheli alacağın borçlusu:

Satıcı tarafından hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı dönemde indirim konusu yapılan ve Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından satıcıya ödenmeyen mal ve hizmete ait KDV ‘nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

03.01.2019 06:07 | Güncelleme : 03.01.2019 06:07

Kurumlar vergisinde zarar mahsuru

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca kurum matrahının tespitinde, beyanname üzerinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır.

Beş yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar,

 

Söz konusu Kanun’un 20’nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde devir alınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararlar ile aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarına geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki koşullar ayrıca aranır. Şöyle ki;

  • Son beş yıla ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması,
  • Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi,

Bu şartların ihlali halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır.

Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar;

Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının zarar dahil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması,

Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibrazı, halinde indirim konusu yapılır.

Türkiye’de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde, Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “zarar mahsubu” ile ilgili maddesinin uygulanmasına ilişkin usulleri belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na aittir.

Diğer yandan (1) seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 2.5 “iş ortaklıkları bölümünün 2.5.3 işin bitiminde ortaya çıkan zararların durumu” ile ilgili açıklamadan anlaşılacağı üzere;

“Kurumlar dilerse Borçlar Kanunu’na göre iş ortaklığı şeklinde ortaklık oluşturarak faaliyet gösterebilmektedirler.

Adi ortaklıklar, kurumlar vergisi mükellefi olmamalarına rağmen katma değer vergisi mükellefi olmaları nedeniyle ayrı defter tutabilmektedirler. Ortaklar ise dönem sonlarında ortaya çıkan kar veya zararı, ortaklıktaki hisseleri oranında paylaşarak kendi hesaplarına dahil etmektedirler.

İş ortaklıkları ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ayrı bir kurum olarak değerlendirilmekte ve kurumlar vergisi mükellefi olarak kabul edilmektedir. İş ortaklıklarının faaliyetinden doğan kazanç kurumlar vergisine tabi tutulmakta ve vergi sonrası kazanç ortaklarının hisselerine göre dağıtılmaktadır.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin zararlarının, bu mükelleflerin ortaklarınca indirim konusu yapılması mümkün olmayıp aynı durum kurumlar vergisi mükellefi iş ortaklıklarının zararları için de geçerlidir. Dolayısıyla “adi ortaklık” şeklinde oluşturulan ortaklıkların zararları kurumlar vergisi mükelleflerce kullanılabilirken, iş ortaklığı şeklinde oluşturulan zararların bu mükelleflerce beyan edilecek dönem kazancı toplamından indirim konusu yapılamamaktadır.

Uygulamada “Kurulacak olan iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi sayılabilmesi için taşıması gereken unsurlar sözü edilen Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde sayılmak suretiyle belirlenmiştir. Söz konusu tebliğin 2.5.2 bölümünde yer alan açıklamada “Kurulacak olan iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi sayılabilmesi için;

  • Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması,
  • Ortaklığın belli bir işi sonuçlandırmak üzere yazılı bir sözleşmeyle kurulmuş bulunması,
  • İş ortaklığı konusunun belli bir iş olması,
  • Birlikte yapılacak olan işin belli bir süre içinde gerçekleştirilmesinin öngörülmesi,
  • İş ortaklığı ile işveren arasında bir yüklenim sözleşmesinin olması,
  • Tarafların, müştereken yüklenilen işin belli bir veya birden fazla bölümünden değil tamamından işverene karşı sorumlu olmaları,
  • İşin bitiminde kazancın paylaşılması,
  • Birlikte yapılması öngörülen ve müştereken yüklenilen işin bitimi Vergi Usul Kanununda belirtilen mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının yerine getirilmesi koşuluyla mükellefiyetin sona erdirilmiş olması, gerekmektedir.

Dr. Veysi Seviğ

Sizin Için Seçtiklerimiz

zarar Haberleri

zarar ile ilgili haberleri ve son dakika zarar hakkinda haber, gelismeler ve uygulamalarini bu sayfamizdan takip edebilirsiniz. Muhasebe Web

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
Teşvikmatik SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi Teşvikmatik sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!